skip to Main Content

Urgente problemen in jeugdzorg op korte termijn aanpakken

Om de meest urgente problemen in de jeugdzorg te verlichten adviseert de SER onder meer de professionele autonomie van jeugdprofessionals te versterken en ouders en jongeren meer inspraak te geven. Het betreft een briefadvies aan de informateur, waarmee het volgende kabinet direct aan de slag kan. LAD/FBZ is medeopsteller van het advies.

Meer inspraak voor jeugdprofessionals

Meer dan in andere zorgsectoren zijn veel jeugdprofessionals ontevreden over hun arbeidsomstandigheden (werkdruk), de bureaucratie en arbeidsvoorwaarden. Cao-onderhandelaar Lilian de Groot: “Jeugdzorgprofessionals lopen echt op hun tandvlees. Door personeelstekorten, de hoge caseload en vele administratieve lasten lukt het niet altijd de hulp te bieden die nodig is. Dit levert veel frustratie op. Versterking van hun professionele autonomie gaat hand in hand met vermindering van regeldruk. Jeugdprofessionals moeten voor nu sowieso de ruimte krijgen om van administratieve regels en procedures gemotiveerd af te wijken als dat nodig is. Daarnaast is het van belang dat de professional voortdurend in staat is te blijven leren en zich te blijven ontwikkelen.”

Betere positie van jongeren en ouders

Jongeren en hun ouders moeten een steviger positie krijgen. Ze moeten betere voorlichting krijgen. Er is zicht nodig op het jeugdzorgaanbod om een goede keuze te kunnen maken. Ook moeten de mogelijkheden van cliëntondersteuning, het aantekenen van bezwaar tegen een beschikking of het inschakelen van een vertrouwenspersoon beter onder de aandacht gebracht worden.

Soepele overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg

Lilian de Groot: “Als iemand 18 wordt, zijn de problemen niet ineens weg. Het moet makkelijker worden om een soepele overgang naar volwassenenzorg te maken”. Verlengde jeugdhulp is wettelijk al mogelijk, maar wordt te weinig toegepast door financiële tekorten. Volgens de SER moeten gemeentelijke budgetten hierop worden afgestemd.

Obstakels uit de weg

Verder constateert de SER in haar advies dat in zowel de financiering als in de regelgeving zich obstakels voordoen die een goede samenwerking tussen verschillende zorginstellingen of tussen regio’s bemoeilijken. Deze obstakels moeten door een nieuw kabinet zo snel mogelijk worden opgeruimd.

Begin 2022 volgt aanvullend advies van de SER over fundamentele vraagstukken in de jeugdzorg zoals de toenemende zorgvraag, het voorzieningenniveau en over de vraag of het goed was de jeugdzorg te decentraliseren of dat een ander sturingsmodel denkbaar is.

Meer info

Zie briefadvies SER-advies jeugdzorg ‘Van systemen naar mensen’