skip to Main Content

Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao SBOH

Op 22 november 2022 hebben de LAD en de SBOH een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe Cao SBOH. Naast de salarisverbetering voor aios is een aantal andere verbeteringen afgesproken. Aios hebben een mailing met een toelichting op het akkoord ontvangen en kunnen via deze mailing ook hun stem uitbrengen.

Over de totstandkoming

De onderhandelingen voor de nieuwe cao zijn in maart 2022 gestart, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de aios-verenigingen (LOVAH, VASON, VAAVG en LOSGIO). De complicerende factor in dit traject was de verhoging van de pensioenpremie SPH, wat voor de aios huisartsgeneeskunde een forse impact had op het nettoloon. Ook voor de SBOH bracht dit een forse stijging van de kosten met zich mee waardoor het langer dan gebruikelijk duurde om tot een nieuwe cao te komen. Uiteindelijk zijn daar in dit onderhandelaarsakkoord  afspraken over gemaakt die de financiële impact verzachten en die onderdeel uitmaken van een uitgebalanceerd pakket aan afspraken.

De belangrijkste afspraken

  • De Cao SBOH 2022-2023 heeft een looptijd van twee jaar (1 januari 2022 tot en met 31 december 2023).
  • Aios krijgen een structurele salarisverhoging van 1,7% per 1 december 2022. Dit komt overeen met de verhoging van de beschikbaarheidsbijdrage die de SBOH ontvangt.
  • Daarnaast krijgen de aios in december een eenmalige uitkering van 1,7% over het verdiende salaris in de maanden januari tot en met november 2022.
  • Per 1 januari 2023 vindt een salarisverhoging van 6,02% plaats. Die bestaat uit een verhoging van de salarisschalen met structureel 3,77%, en een incidentele salarisverhoging van 2,25%. Voor deze incidentele verhoging wordt een deel van de loonruimte van 2024 naar voren gehaald, om tegemoet te komen aan de huidige inflatie en energieprijzen.
  • De reiskostenvergoeding wordt op 1 januari 2023 verhoogd naar het per die datum fiscaal vrijgestelde bedrag (van € 0,19 naar € 0,21 netto per kilometer).
  • Op 1 januari 2023 wordt een thuiswerkvergoeding ingevoerd op declaratiebasis.
  • Per 1 januari 2023 wordt een grote stap gezet in het gelijktrekken van de salarissen en de pensioenpremieverdeling van de aios huisartsgeneeskunde met de andere aios-groepen binnen de SBOH.
  • De salarisgarantieregeling voor aios Maatschappij + Gezondheid wordt aangepast.

Salaris en pensioenpremieverdeling voor aios huisartsgeneeskunde

In deze cao wordt een flinke stap gezet om de salarissen en de pensioenpremieverdeling van de aios huisartsgeneeskunde aan te passen naar het niveau van de andere aios-groepen. De brutosalarissen van de aios worden verhoogd met gemiddeld 4,45%. Tegelijkertijd wordt de pensioenpremieverdeling aangepast. Omdat door de verhoging van het bruto maandsalaris meer pensioenpremie op het salaris van de aios wordt ingehouden, zou dit negatieve gevolgen hebben voor het nettosalaris. Dit wordt tot en met 31 december 2025 door de SBOH gecompenseerd in de vorm van een maandelijkse bruto ‘werkgeverscompensatie pensioen’ ter hoogte van 1,24% van het bruto maandsalaris. De SBOH spant zich er maximaal voor in dat de toelage na 2025 structureel wordt, zodat ook dan geen achteruitgang in het nettosalaris ontstaat.

Bekijk alle afspraken uit het onderhandelaarsakkoord.