skip to Main Content

Tijdsparen in de VVT om minder of eerder te stoppen kan al

Cao-partijen in de VVT werken momenteel de afspraken over het invoeren van het zogeheten BalansBudget en de Landingsbaan in een werkgroep uit. Eén van de afspraken is ook dat werknemers van 60 jaar of ouder alvast de mogelijkheid moeten hebben om tijd te sparen in het kader van het BalansBudget. Daarvoor zijn geen ‘harde’ cao-afspraken gemaakt. De werkgever kan in overleg met de betrokken werknemers het sparen faciliteren met behulp van de huidige cao-bepalingen en fiscale faciliteiten.

Is 60 jaar een strikte grens?

Nee. Bij het maken van de afspraak over het sparen van tijd in het kader van het BalansBudget realiseerden sociale partners zich dat oudere werknemers een betrekkelijk korte periode hebben om verlof te sparen om (geleidelijk) minder te werken of eerder te stoppen. Daarom werd afgesproken dat medewerkers vanaf 60 jaar (extra) tijd kunnen sparen, dat wordt gereserveerd om uiteindelijk op het BalansBudget te zetten zodra de cao-regeling daarvoor is ingevoerd. De wet en de Cao VVT maken het echter nu al mogelijk dat er ook op jongere leeftijd gespaard kan worden. Als een medewerker tijd wil gaan sparen om later een wat langere periode van verlof op te nemen, dan kan dat nu al, met inachtneming van het wettelijke fiscale regime, om daar met de werkgever maatwerkafspraken over te maken. Ongeacht de leeftijd.

Waarmee rekening te houden bij sparen in het kader van het BalansBudget

  • Leg met de betreffende werknemers vast dat de te sparen tijd wordt geregistreerd als bestemd voor het nog in te voeren BalansBudget en dat de werknemer het spaartegoed niet tussentijds zal opnemen voor andere doeleinden. Ook betaalt u de gespaarde tijd niet uit, behalve bij beëindiging van het dienstverband voordat het BalansBudget is ingevoerd. Let wel: weigeren van alsnog uitbetalen is juridisch niet heel hard, aangezien het spaartegoed van de werknemer is en deze erover mag beschikken. Maar leg wel de intentie vast om te sparen in het kader van het BalansBudget.
  • Het uitgangspunt is dat het BalansBudget straks extern belegd wordt. Dan wordt de gespaarde tijd overgeheveld van de werkgever naar de externe ‘spaarrekening’ van de werknemer. Tot dat moment staat de gespaarde tijd als verlof op de balans van de werkgever.
  • Leg met de werknemer vast dat het gespaarde verlof niet zal verjaren.
  • In 2020 is de aanspraak op vakantie- en compensatieverlof vrijgesteld van belasting voor zover die aan het einde van het jaar niet meer bedraagt dan vijftig keer de contractuele arbeidsduur per week.
  • Er is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat onder meer moet regelen dat de vrijgestelde aanspraak op vakantie- en compensatieverlof wordt verhoogd naar maximaal honderd keer de contractuele arbeidsduur per week. De beoogde ingangsdatum is 1-1-2021.

Bronnen voor tijdsparen

De Cao VVT biedt veel mogelijkheden om tijd te sparen: (extra) bovenwettelijke vakantie-uren kunnen (deels) opzij gezet worden, meerwerk wordt in beginsel in tijd uitgekeerd tenzij de werknemer dat niet wil. Geldbronnen als de onregelmatigheidstoeslag, het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering kunnen (deels) in tijd worden omgezet. Bekijk alle tijd- en geldspaarbronnen in de Cao VVT.