skip to Main Content

Cao VVT

Voor werknemers in dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de kraam- en jeugdgezondheidszorg geldt de Cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg). Het gaat om ongeveer 420.000 werknemers.

Looptijd
De Cao VVT 2019-2021 liep af op 31 augustus 2021 maar is verlengd tot 31 december 2021.

Salarisverhoging

  • Per 1 juni 2020 3,5% en per 1 juli 2021 3%. De verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,93% is een jaar vervroegd: werknemers in de VVT ontvangen over 2019 een volledige dertiende maand.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is gemiddeld 36 uur per week over een periode van zes maanden.

Vakantieverlof

Bij een standaard arbeidsduur en afhankelijk van de leeftijd die u in het betreffende kalenderjaar bereikt, heeft u recht op doorbetaald vakantieverlof. Werknemers hebben bij een dienstverband van 36 uur recht op 144 wettelijke en 58,4 uur bovenwettelijke doorbetaalde vakantie-uren per jaar. Daarnaast ontvangen alle werknemers ongeacht leeftijd, 35 extra bovenwettelijke vakantie-uren. Dit ‘verlofmandje’ is bedoeld om verlofuren op te kunnen nemen op feestdagen, calamiteiten en ander kortverzuimverlof. Dit komt neer op 237,4 uur per jaar. Werknemers die meer of minder dan 36 uur per week werken krijgen vakantie-uren naar rato.

Belangrijkste cao-resultaten (verlenging)

  • Mensen voor wie langer doorwerken te zwaar valt, kunnen per 1 september 2021 na 45 dienstjaren stoppen met werken. Er is een regeling afgesproken voor mensen die minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep en aantoonbaar 45 jaar in zorg en welzijn gewerkt hebben. Om het gat tot aan de AOW-leeftijd te overbruggen betalen werkgevers een maandelijkse uitkering.
  • Werknemers mogen vanaf 1 september maximaal 100 weken (naar rato van het dienstverband) sparen. Met het BalansBudget kunnen werknemers tijd sparen om tijdelijk, in alle fasen van de loopbaan, minder of niet te werken of het werk af te bouwen aan het einde van de carrière. Dit bevordert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
  • Afgesproken is dat in september 2021 de werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties gesprekken starten over een meerjarige cao. Daarin willen de partijen onder meer bezien hoe de achterstand van lonen in de zorg ten opzichte van de markt kan verbeteren. Ook conform het advies van het recente advies ‘Aan de slag voor de zorg’ van de SER over de arbeidsmarkt in de zorg. Ook wordt er dan gesproken over een thuiswerkregeling, medezeggenschap en professionele ruimte, de Landingsbaan en de premieverdeling tussen werkgevers en werknemers bij de herverzekering van het 3e ww-jaar.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum cao
Standaard cao.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91.
Werkgeversorganisaties: ActiZ en ZorgthuisNL

Klankbordgroep
LAD/FBZ heeft een klankbordgroep voor de Cao VVT. Hierin zitten leden van LAD en van de andere FBZ-verenigingen. Zij praten mee over cao-zaken die spelen in de VVT-sector. Ook Verenso-leden nemen deel aan de klankbordgroep, om vanuit hun specialisme mee te praten over actuele onderwerpen binnen de VVT-sector.

Achtergrond
De Cao VVT bestaat sinds 2008. Daarvoor hadden werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg ieder een eigen cao. Nog steeds zijn in de Cao VVT bepalingen opgenomen die specifiek gelden voor óf werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen óf werknemers in de thuiszorg.