skip to Main Content

Cao VVT

Voor werknemers in dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de kraam- en jeugdgezondheidszorg geldt de Cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg). Het gaat om ongeveer 420.000 werknemers.

Looptijd
De cao loopt van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2021.

Salarisverhoging

  • Per 1 juni 2020 3,5% en per 1 juli 2021 3%. De verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,93% is een jaar vervroegd: werknemers in de VVT ontvangen over 2019 een volledige dertiende maand.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is gemiddeld 36 uur per week over een periode van zes maanden.

Vakantieverlof

Bij een standaard arbeidsduur en afhankelijk van de leeftijd die u in het betreffende kalenderjaar bereikt, heeft u recht op doorbetaald vakantieverlof. Werknemers hebben bij een dienstverband van 36 uur recht op 144 wettelijke en 58,4 uur bovenwettelijke doorbetaalde vakantie-uren per jaar. Daarnaast ontvangen alle werknemers ongeacht leeftijd, 35 extra bovenwettelijke vakantie-uren. Dit ‘verlofmandje’ is bedoeld om verlofuren op te kunnen nemen op feestdagen, calamiteiten en ander kortverzuimverlof. Dit komt neer op 237,4 uur per jaar. Werknemers die meer of minder dan 36 uur per week werken krijgen vakantie-uren naar rato.

Belangrijkste cao-resultaten

  • De nieuwe cao heeft een looptijd van 26 maanden, van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2021.
  • Er zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 3,5% per 1 juni 2020 en 3% per 1 juli 2021. De verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,93% is een jaar vervroegd: werknemers in de VVT ontvangen over 2019 een volledige dertiende maand.
  • Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen, zijn afspraken gemaakt over een BalansBudget, waarmee werknemers tijd kunnen sparen om (tijdelijk) minder of niet te werken. Met de introductie van de LandingsBaan kunnen medewerkers in aanloop naar hun pensioen minder gaan werken. Werknemers die 45 jaar werkzaam zijn geweest in de sector zorg en welzijn krijgen de mogelijkheid te stoppen met werken. Hiermee geven sociale partners uitvoering aan het pensioenakkoord.
  • Partijen spannen zich maximaal in om te komen tot 90% vaste contracten voor onbepaalde tijd.
  • Werkgevers zijn verplicht werkdruk aan te pakken. Initiatieven vanuit een team of medewerker(s) worden gehonoreerd en gefaciliteerd.
  • Zorgprofessionals worden meer betrokken worden bij het beleid dat van invloed is op hun beroepsuitoefening.
  • Op dagen dat een werknemer niet ingeroosterd is, heeft een werknemer het recht om onbereikbaar te zijn.
  • De huidige afspraak over pensioenaftopping in artikel 3.12A Cao VVT wordt voortgezet.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum cao
Standaard cao.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91.
Werkgeversorganisaties: ActiZ en ZorgthuisNL

Klankbordgroep
LAD/FBZ heeft een klankbordgroep voor de Cao VVT. Hierin zitten leden van LAD en van de andere FBZ-verenigingen. Zij praten mee over cao-zaken die spelen in de VVT-sector. Ook Verenso-leden nemen deel aan de klankbordgroep, om vanuit hun specialisme mee te praten over actuele onderwerpen binnen de VVT-sector.

Achtergrond
De Cao VVT bestaat sinds 2008. Daarvoor hadden werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg ieder een eigen cao. Nog steeds zijn in de Cao VVT bepalingen opgenomen die specifiek gelden voor óf werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen óf werknemers in de thuiszorg.