skip to Main Content

Cao VVT

Voor werknemers in dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de kraam- en jeugdgezondheidszorg geldt de Cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg). Het gaat om ongeveer 400.000 werknemers.

Looptijd
1 april 2018 tot en met 30 juni 2019.

Salarisverhoging

  • Per 1 oktober 2018 worden de salarissen structureel verhoogd met 4%.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is gemiddeld 36 uur per week over een periode van zes maanden.

Vakantieverlof

Bij een standaard arbeidsduur en afhankelijk van de leeftijd die u in het betreffende kalenderjaar bereikt, heeft u recht op doorbetaald vakantieverlof. Sinds 1 januari 2013 is dat:

  • 224 uur basis-vakantieverlof dat bestaat uit 144 wettelijke en 80 bovenwettelijke vakantie-uren én
  • extra bovenwettelijke (vakantie-)uren in een PLB. Het PLB is met ingang van 1 januari 2012 gefaseerd ingevoerd (artikel 6.1.2.). Vanaf 1 januari 2017 gaat het om 35 extra bovenwettelijke (vakantie-)uren.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Met ingang van 1 januari 2019 wordt de door de werkgever verplicht gestelde scholing (waaronder Wet BIG) volledig vergoed in tijd en geld.
  • De medewerker kan jaarlijks verzoeken om een gesprek over zijn/haar persoonlijke en professionele ontwikkeling (jaargesprek).
  • Omdat werknemers geregeld vragen stellen over FWG VVT onderzoeken cao-partijen op welke wijze verbeteringen kunnen worden aangebracht binnen FWG VVT.
  • Er wordt een meldpunt ingesteld voor de naleving van de cao.
  • Voor een goede naleving is een toegankelijke en leesbare cao gewenst. Met het oog daarop worden de cao-teksten aangepast.
  • De ambities van de cao-partijen reiken voor onder meer de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en vermindering van werkdruk verder dan de looptijd van deze cao. Daarom is afgesproken deze onderwerpen komende periode verder uit te werken en vast te leggen in een routekaart voor mens en werk.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum cao
Standaard cao.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91.
Werkgeversorganisaties: ActiZ en BTN (Branchebelang Thuiszorg Nederland).

Klankbordgroep
LAD/FBZ heeft een klankbordgroep voor de Cao VVT. Hierin zitten leden van LAD en van de andere FBZ-verenigingen. Zij praten mee over cao-zaken die spelen in de VVT-sector. Ook Verenso-leden nemen deel aan de klankbordgroep, om vanuit hun specialisme mee te praten over actuele onderwerpen binnen de VVT-sector.

Achtergrond
De Cao VVT bestaat sinds 2008. Daarvoor hadden werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg ieder een eigen cao. Nog steeds zijn in de Cao VVT bepalingen opgenomen die specifiek gelden voor óf werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen óf werknemers in de thuiszorg.