skip to Main Content

Overleg nieuwe AMS binnenkort van start

Nu de nieuwe Cao Ziekenhuizen is vastgesteld, gaan de LAD en Federatie Medisch Specialisten binnenkort met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in overleg over een nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS).

De AMS maakt als zelfstandige arbeidsvoorwaardenregeling onderdeel uit van de Cao Ziekenhuizen. De afspraak is dat de Federatie Medisch Specialisten, LAD en NVZ na een cao-akkoord met elkaar in overleg gaan om te bepalen hoe materiële afspraken uit de cao worden doorvertaald naar de AMS. Daarnaast is dit ook een moment om andere wensen van medisch specialisten en/of de raden van bestuur van algemene ziekenhuizen te bespreken.

Speerpunten

De afgelopen weken hebben de Federatie en de LAD benut om de wensen voor een nieuwe AMS op te halen. Naast een individuele uitvraag is gesproken met diverse wetenschappelijke verenigingen. Op basis daarvan is een aantal speerpunten opgesteld, die voor een groot deel het thema duurzame inzetbaarheid raken: hoe zorgen we dat iedere medisch specialist gedurende zijn hele loopbaan vitaal en met plezier naar zijn werk gaat? Daarnaast is er behoefte om de AMS op onderdelen concreter te maken, zodat medisch specialisten meer handvatten hebben om goede afspraken te maken met hun raad van bestuur.

Vervolg

De Federatie en de LAD nemen alle input mee in het overleg met de NVZ. De besprekingen worden afgetrapt met een bestuurlijk overleg medio april. Vervolgens worden er vervolgoverleggen gepland tussen beide organisaties.