skip to Main Content

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen geldt voor werknemers in dienst bij een werkgever die lid is van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Deze cao is van toepassing op 200.000 werknemers. Voor medisch specialisten in dienst van een algemeen ziekenhuis geldt de AMS.

Looptijd
1 januari 2017 tot 1 april 2019.

Salarisverhoging

  • De salarisschalen en salarissen worden per 1 juli 2017 verhoogd met 1,75% en per 1 juli 2018 nog eens met 2%.
  • Medewerkers krijgen tijdens de looptijd drie keer een eenmalige bruto uitkering op basis van een voltijd dienstverband: € 200 in september 2017, € 200 in september 2018 en € 125 in februari 2019.
  • De vakantiebijslag wordt verhoogd van 8,0 naar 8,33%.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is 36 uur. Voor een aios is dat 38 uur.

Vakantieverlof
U heeft recht op 144 vakantie-uren per jaar, aangevuld met een persoonlijk levensfasebudget (PLB) van 57 uur per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Medewerkers die in de periode 1 januari 2012 tot 1 januari 2015 op onregelmatige tijdstippen hebben gewerkt, krijgen een eenmalige uitkering ter compensatie van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag (ORT) over vakantie-uren. Die uitkering bedraagt 8,3% van de daadwerkelijk verdiende ORT in de jaren 2012, 2013 en 2014.
  • Om te zorgen dat oudere werknemers op een gezonde manier de AOW-leeftijd kunnen bereiken en de jonge generatie tegelijkertijd kan in- en doorstromen, wordt generatiebeleid geïntroduceerd. Daarmee staat de mogelijkheid open om de arbeidsduur van medewerkers aan te passen aan de wensen en behoeften van zowel de medewerker als de instelling. Het generatiebeleid staat open voor medewerkers die op of na 1 januari 2018 en voor 1 januari 2023 60 jaar of ouder zijn of in die periode worden.
  • Het Principeakkoord Pensioenaftopping in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten is in de Cao Ziekenhuizen vertaald naar beroepsgroepen die ook door pensioenaftopping worden geraakt (waaronder SEH-artsen, klinisch chemici en fysici en ziekenhuisapothekers). Ziekenhuizen dragen over 2016 alsnog voor 100% bij aan het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Vanaf 2017 krijgen medewerkers 70%. De schaalsalaris-bedragen ultimo 2016 zijn hiertoe eenmalig structureel verhoogd.
  • Aan medisch specialisten gelijkgestelde beroepsoefenaren kunnen deel uitmaken van de medische staf. Dit wordt op instellingsniveau afgesproken. Ze vallen daarmee onder de werkingssfeer van hoofdstuk 8 van de AMS (met uitzondering van artikel 8.4.4 – Budget Organisatorische Eenheden) en artikel 8.3.8 – Waarneming). Voor de LAD was dit een belangrijk punt, omdat hiermee de positionering van gelijkgestelde beroepsoefenaren, zoals klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers, is geregeld. Zij kunnen straks dus onderdeel zijn van een Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD) of meepraten in de onderhandelingen met zorgverzekeraars.
  • Artsen in opleiding tot medisch specialist krijgen hun verplichte inschrijving bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de werkgever vergoed.
  • De lijst met kwaliteitsregisters die voor vergoeding in aanmerking komen, is uitgebreid met vijf verenigingen: EN (ergotherapie), NVM (mondhygiënisten), KNOV (verloskundigen), VVOCM (oefentherapeut Cesar en oefentherapeut Mensendieck) en NVKF (klinisch fysicus).
  • De werkingssfeer van de Cao Ziekenhuizen wordt zodanig aangepast dat de procedure voor het algemeen verbindend verklaren weer een grote kans van slagen heeft en hiermee de MSB’s onder de werkingssfeer van de Cao Ziekenhuizen kunnen worden gebracht.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum cao
Standaard cao.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91.
Werkgeversorganisatie: NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen).

Klankbordgroep
LAD-leden kunnen deelnemen aan de FBZ-klankbordgroep voor de Cao Ziekenhuizen.

Achtergrond
De Cao Ziekenhuizen bestaat sinds 1999 en is een van de opvolgers van de voormalige Cao Ziekenhuiswezen (1976-1999).