skip to Main Content

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen geldt voor werknemers in dienst bij een werkgever die lid is van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Deze cao is van toepassing op 200.000 werknemers. Voor medisch specialisten in dienst van een algemeen ziekenhuis geldt de AMS.

Looptijd
1 april 2019 tot 1 juli 2021.

Salarisverhoging

 • De salarissen worden per 1 januari 2020 verhoogd met 5%. Daarbij geldt dat de salarissen vanaf functiegroep 55, trede 9 (komt overeen met ip-nr. 37) met 4% worden verhoogd plus 37 euro per maand.
 • In 2021 worden de salarissen nog eens met 3% verhoogd; voor salarissen vanaf functiegroep 55, trede 9 (komt overeen met ip-nr. 37) geldt een structurele verhoging van 116 euro bruto per maand (3% van het bruto maandbedrag van ip-nr. 37).
 • Werknemers krijgen over 2019 een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto (voor parttimers is dit bedrag naar rato van de omvang van hun dienstverband).
 • Overall gezien betekenen de salarisafspraken voor LAD-leden dat ze gedurende de looptijd een gemiddelde salarisverhoging tussen de 5,7 en 7,5% krijgen.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is 36 uur. Voor een aios is dat 38 uur.

Vakantieverlof
U heeft recht op 144 vakantie-uren per jaar, aangevuld met een persoonlijk levensfasebudget (PLB) van 57 uur per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

 • Er zijn diverse afspraken gemaakt over de werkdruk en de flexibiliteit van werknemers. Zo gold in de oude cao een maximum aantal uren overwerk voor een periode van drie maanden; nu geldt datzelfde maximum, maar dan over twee maanden. Als een werkgever een werknemer vraagt een extra dienst te doen of een wijziging aanbrengt in het rooster, moet hij al binnen 72 uur van tevoren een overwerkvergoeding betalen over de uren van de verschoven dienst in plaats van binnen 24 uur van tevoren. Deze regeling geldt ook voor parttimers. Daarnaast wordt de rusttijd na een bereikbaarheidsdienst in de nacht verlengd van 6 naar 8 uur. Tot slot krijgt een medewerker na een ingeroosterde nachtdienst minimaal 14 uur rust en het wordt verboden om dit terug te brengen naar 8 uur.
 • Werknemers kunnen coaching krijgen als preventieve maatregel om uitval door burn-outklachten te voorkomen en te begeleiden.
 • Coassistenten kunnen vanaf 2020 onkosten (alle kosten in relatie tot coschappen/studie, zoals studiematerialen, kleding/schoeisel, maaltijden) declareren tot maximaal 100 euro per maand. Daarnaast krijgen ze een reiskostenvergoeding.
 • De cao-partijen starten een onderzoek naar de vergoeding voor onregelmatig werken door profielartsen (zoals SEH- en ziekenhuisartsen) en aan medisch specialisten gelijkgestelde beroepsbeoefenaars (zoals klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers).
 • Relevante onderzoekservaring in geneeskundig wetenschappelijk onderzoek vóór het artsexamen wordt meegenomen bij de salarisinschaling van basisartsen en aios.
 • Relevante werkervaring na het behalen van een masteropleiding telt volledig mee voor de inschaling van de werknemer die een opleiding volgt tot ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus of klinisch fysicus.
 • De verslechtering die de NVZ aanvankelijk voorstelde om de loondoorbetaling bij ziekte na 6 maanden met 10% te verlagen is van tafel.
 • Ook is de verslechtering om de werkgeversbijdrage aan de IZZ-zorgverzekering te laten vervallen, van tafel. Wel geldt dat deze bijdrage vervalt voor nieuwe IZZ-verzekerden.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum cao
Standaard cao.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91.
Werkgeversorganisatie: NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen).

Klankbordgroep
LAD-leden kunnen deelnemen aan de FBZ-klankbordgroep voor de Cao Ziekenhuizen.

Achtergrond
De Cao Ziekenhuizen bestaat sinds 1999 en is een van de opvolgers van de voormalige Cao Ziekenhuiswezen (1976-1999).