skip to Main Content

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen geldt voor ruim 200.000 werknemers in dienst bij een algemeen ziekenhuis of revalidatie-instelling. Voor medisch specialisten in dienst van een algemeen ziekenhuis geldt de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS), met een doorvertaling van de afspraken in de ziekenhuis-cao. Voor werknemers in een academisch ziekenhuis geldt de Cao UMC.

Looptijd
1 juli 2021 tot en met 31 januari 2023

Salarisverhoging

 • 90 euro bruto per maand salarisverhoging voor alle medewerkers tot en met inpassingstabelnummer (IP) 24 per 1 januari 2022.
 • 2% per maand salarisverhoging voor alle medewerkers vanaf IP-nr. 24 per 1 januari 2022.
 • Per 1 december 2021 ontvangen alle werknemers een eenmalige uitkering van 250 euro bruto bij een voltijd dienstverband.
 • Aan de salarisschaal voor aios wordt per 1 juli 2022 één extra trede toegevoegd voor het achtste jaar van de opleiding. Dit ligt één IP-nr. hoger dan de huidige eindtrede. De nieuwe eindtrede wordt 4826 euro.
 • Meer perspectief door toevoegen extra trede voor de FWG-schalen 40 t/m 65. Deze extra trede ligt één IP-nr. hoger dan de huidige eindtrede (trede 11 in FWG 40, trede 12 in FWG 45-60 en trede 15 in FWG 65). Deze aanpassing gaat in per 1 maart 2022. Deze afspraak komt bovenop de loonsverhoging van 2%.
 • Ophogen van de aanvangstrede (trede 0) bij de FWG-schalen 45 t/m 55 per 1 juli 2022: de huidige trede 1 wordt de nieuwe trede 0.
 • Per 1 juli 2022 wordt een thuiswerkvergoeding ingevoerd van 2 euro netto per thuiswerkdag.
 • Voor werknemers (tot IP-nr. 88) geldt vanaf 1 juli 2022 dat, wanneer de werknemer op elk moment opgeroepen kan worden om binnen 15 minuten aanwezig te zijn op de werkplek om onmiddellijk werkzaamheden te verrichten, de bereikbaarheidsdienst wordt aangemerkt en vergoed als aanwezigheidsdienst.
 • Verhoging van vergoeding voor doorgebrachte uren in bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst met 100% (per 1 juli 2022).
 • Met ingang van 1 juli 2022 wordt overwerk standaard in de maand volgend op het overwerk uitbetaald, tenzij de medewerker verzoekt om een vergoeding in vrije tijd.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is 36 uur. Voor een aios is dat 38 uur.

Vakantieverlof
Je hebt recht op 144 vakantie-uren per jaar, aangevuld met een persoonlijk levensfasebudget (PLB) van 57 uur per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

 • Behalve salarisontwikkeling hebben partijen afspraken gemaakt over het verminderen van werkdruk, een betere ORT-vergoeding, meer perspectief bij een aantal FWG-schalen, meer rust in roosters en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waaronder het invoeren van generatiebeleid bij alle ziekenhuizen.
 • Cao-partijen hebben afgesproken dat de eerder overeengekomen gezamenlijke studie in ROA-verband, naar de vergoeding voor onregelmatig werken door profielartsen en aan medisch specialisten gelijkgestelde beroepsbeoefenaren wordt vervolgd. Of de werkingssfeer van hoofdstuk 5 (Faciliteiten (leden) werknemersorganisaties) dient te worden uitgebreid met wetenschappelijke verenigingen wordt in de studie meegenomen.
 • Met ingang van 1 juli 2022 kunnen studenten klinisch technologen gedurende de stageperiode onkosten declareren tot maximaal € 100 per maand.
 • De vergoeding voor inschrijving van kwaliteitsregisters wordt per 1 januari 2022 uitgebreid met NVvTG. Ook wordt per 1 januari 20222 inschrijving vergoed van beroepsgroepen die zich moeten registreren bij de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) en Regeling Specialismen Farmacie (RSF).
 • Partijen starten een pilot in minimaal drie ziekenhuizen om de haalbaarheid en uitvoerbaarheid te onderzoeken van een Persoonlijk Ontwikkelbudget voor iedereen in elke levensfase.
 • NVZ en NFU onderzoeken samen of ze in het BOLS afspraken kunnen maken over detachering van aios vanuit perifere ziekenhuizen of academische ziekenhuizen onder voorwaarden mogelijk is, zodat niet elke keer hun arbeidsvoorwaarden wijzigen.
 • Bij FBZ wordt het aantal partijen in de cao uitgebreid met VKGL en VVP en (zodra aan de voorwaarden is voldaan) met NVBMH, NVKI en de LAD-samenwerkingspartners NVSHA, NVAVG, NVvTG en DJS.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum cao
Standaard cao.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
De werknemer heeft het recht de vakbondscontributie en contributie van zijn beroepsvereniging te voldoen uit zijn brutoloon. Een verzoek hiertoe kan door de werkgever niet worden afgewezen.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91.
Werkgeversorganisatie: NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen).

Klankbordgroep
Vanuit de LAD zijn meerdere artsengroepen (waaronder de samenwerkingspartners van de LAD) vertegenwoordigd in de FBZ-klankbordgroep voor de Cao Ziekenhuizen. In deze brede klankbordgroep participeren vele beroepsgroepen van hoogopgeleide zorgprofessionals.

Achtergrond
De Cao Ziekenhuizen bestaat sinds 1999 en is een van de opvolgers van de voormalige Cao Ziekenhuiswezen (1976-1999).