skip to Main Content

AMS

Veilig en gezond werken, verantwoordelijkheid/betrokkenheid bij de ziekenhuisorganisatie en flexibiliteit: dat zijn belangrijke uitgangspunten van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). De regeling geldt voor 3.250 medisch specialisten in algemene ziekenhuizen/revalidatie-instellingen. De AMS is een volwaardig arbeidsvoorwaardelijke regeling die deel uitmaakt van de Cao Ziekenhuizen.

Achtergrond
De AMS werd tussen 2014 en 2016 volledig herzien, omdat er dusdanig veel was veranderd in het ziekenhuislandschap dat de AMS hier op moest worden aangepast. Op 1 januari 2016 ging de nieuwe AMS van start, waarin veilig en gezond werken en de versteviging van de positie van medisch specialisten in dienstverband twee belangrijke pijlers waren. Lees meer over de totstandkoming van deze AMS.

De afspraken uit de nieuwe AMS kwamen echter niet goed van de grond vanwege de pensioenaftoppingskwestie, waardoor de werknemerspartijen (LAD en Federatie Medisch Specialisten) en de werkgeversorganisatie (NVZ) lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Na een landelijke actiedag op 21 juni 2016 gingen de AMS-partijen in de zomer van 2016 weer met elkaar in gesprek. Eind dat jaar kwam een principeakkoord over de pensioenaftopping tot stand, dat in 2017 werd uitgewerkt in een vernieuwde AMS. Met de totstandkoming van deze vernieuwde AMS is de weg vrij om de afspraken uit de AMS 2016 goed invulling te geven. De LAD, Federatie en NVZ hebben hierover een regulier overleg.

Ingangsdatum
1 januari 2016

Salarisverhoging
De ‘regel’ is dat AMS-partijen na een akkoord over de nieuwe Cao Ziekenhuizen met elkaar in overleg gaan om te bepalen welke afspraken worden doorvertaald naar de AMS. De huidige Cao Ziekenhuizen loopt tot april 2019. Afgesproken is dat de volgende financiële afspraken worden doorvertaald:

  • de salarissen en salarisbedragen worden per 1 juli 2017 structureel verhoogd met 1,75% en per 1 juli 2018 nog eens met 2%;
  • medisch specialisten krijgen in september 2017 en in september 2018 een eenmalige uitkering van 200 euro (deeltijd naar rato), en in februari 2019 een eenmalige uitkering van 125 euro (deeltijd naar rato);
  • daarnaast is voor een aantal immateriële afspraken aangesloten op de nieuwe Cao Ziekenhuizen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ketenbepaling en de activeringsregeling. Daarnaast wordt voor medisch specialisten die in dienst komen na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd aangesloten bij de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’;
  • de verhoging van de vakantiebijslag met 0,33% uit de cao is niet doorvertaald naar de AMS. Reden hiervoor is dat de cao-partijen deze verhoging hebben bekostigd door een andere opbouwsystematiek te kiezen voor de eindejaarsuitkering en vakantiebijslag in de Cao Ziekenhuizen. Deze andere opbouwsystematiek geldt voor de AMS al.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is 45 uur per week, exclusief de diensten. Inclusief diensten mag de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld maximaal 52 uur zijn. Incidenteel mag de arbeidsduur, inclusief diensten, uitlopen tot maximaal 55 uur.

Vakantieverlof
De medisch specialist heeft per jaar recht op 30 vakantiedagen bij een volledig dienstverband (270 uur).

Belangrijkste bepalingen

Pensioenaftopping

  • Werknemers krijgen 70% van de vrijgevallen pensioenpremie terug via het salaris. De salarissen worden hiertoe per 1 januari 2017 structureel verhoogd. Bij de berekening van de vrijgevallen pensioenpremie is uitgegaan van de AMS-schalen, vermeerderd met een gemiddelde inconveniëntentoeslag van 14%.
  • Om de werkgeversbijdrage van 70% op te hogen tot 100% of meer, kunnen medisch specialisten in hun instelling afspraken maken met hun raad van bestuur, bijvoorbeeld over efficiency, zorgvernieuwing of patiëntgerichtheid. Het geld dat uit die afspraken voortkomt, gaat naar het Budget Organisatorische Eenheid (BOE).

Variflex
De Variflex (55 plus-regeling) is op 1 januari 2018 definitief komen te vervallen. De materiële waarde van de Variflex wordt toegevoegd aan het BOE op instellingsniveau. Deze waarde wordt bepaald op basis van het aantal mensen dat op 31 december 2015 feitelijk gebruik maakte van de regeling en op basis van de loonschalen per 1 januari 2017.Als overgangsregeling is afgesproken dat de Variflexregeling blijft gelden voor medisch specialisten die op 1 juli 2014 55 jaar of ouder waren. De kosten van de overgangsregeling komen wel ten laste van het BOE.
Eerder was al afgesproken dat de Variflexrechten per 1 januari 2018 vervallen voor artsen die na 1 juli 2014 55 jaar zijn geworden.

Vanaf 1 januari 2017 kon de Variflex uitsluitend worden gebruikt door medisch specialisten die op 31 december 2016 in dienst waren van de werkgever en op dat moment 55 jaar of ouder waren. Medisch specialisten die vóór 1 juli 2014 55 jaar of ouder waren, kunnen tot de AOW-gerechtigde leeftijd gebruikmaken van de volledige Variflexregeling, inclusief de doorgroei binnen de modules. Medisch specialisten die na 1 juli 2014 55 jaar zijn geworden, behouden deze aanspraak tot 1 januari 2018. Daarna hebben zij recht op de oorspronkelijke omvang van hun arbeidsovereenkomst.

Pensioen
Het pensioen van medisch specialisten is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimumregeling
Minimumregeling. Dit betekent dat de regeling een ondergrens is van wat de werkgever mag bieden. Hij mag afwijken van de afspraken, maar alleen als dit in het voordeel van werknemers is.

Onderhandelingspartijen
Namens de werknemers: de LAD en de Federatie Medisch Specialisten.
Namens werkgevers: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Klankbordgroep
Er is een klankbordgroep voor deze arbeidsvoorwaardenregeling, waarin medisch specialisten in algemene ziekenhuizen/revalidatie-instellingen zijn vertegenwoordigd.

Status AMS
De regeling maakt deel uit van de Cao Ziekenhuizen, maar kent een eigen overleg en vormt een zelfstandige regeling binnen de cao.