skip to Main Content

Bestuurlijke opdracht nieuwe AMS

De Federatie Medisch Specialisten, LAD en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben een gezamenlijke bestuurlijke opdracht geformuleerd die het vertrekpunt vormt voor de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Naast afspraken over de doorvertaling van de loonparagraaf uit de Cao Ziekenhuizen 2021-2023 is ook afgesproken om tijdens de onderhandelingen knelpunten in de huidige AMS te verkennen en een betere naleving te realiseren.

Begin dit jaar kwam een nieuwe Cao Ziekenhuizen tot stand die geldt van 1 juli 2021 tot en met 31 januari 2023. De cao-afspraken gelden niet voor medisch specialisten in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen omdat op hen de AMS van toepassing is. Afspraak is dat de AMS-partijen na een Cao Ziekenhuizen-akkoord in overleg gaan om te kijken hoe de afspraken uit de cao kunnen worden doorvertaald. Dat overleg wordt in de praktijk vaak ook aangegrepen om de inhoudelijke afspraken in de AMS te evalueren en herijken.

Afspraken

Afgelopen zomer vond tussen de drie AMS-partijen een overleg op bestuurlijk niveau plaats om samen de uitgangspunten voor de onderhandelingen vast te stellen. Inmiddels is nu een bestuurlijke opdracht overeengekomen. Hierin is afgesproken dat de loonparagraaf-afspraken (salarisverhoging per 1 januari 2022 van 2%, een eenmalige uitkering van 250 euro en de invoering van een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag vanaf 1 juli 2022) uit de Cao Ziekenhuizen worden gevolgd (voor andere ziekenhuiswerknemers golden deze afspraken al). De AMS-partijen hebben verder afgesproken dat ze tijdens het onderhandelingstraject samen willen verkennen waar de grootste knelpunten liggen (denk aan de afspraken over gezond en veilig werken en de positionering van medisch specialisten) en welke aanvullende afspraken daarover kunnen worden gemaakt. Daarnaast willen de drie organisaties een betere naleving van de AMS realiseren, bijvoorbeeld als het gaat om afspraken over de maximale arbeidsduur, de waarneemregeling, de afstemming over productieafspraken in verhouding tot de beschikbare formatie en de afbouwregeling nachtdiensten.

Versterking positie VMSD’s

Om de strategische betrokkenheid van de Verenigingen Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD’s) te vergroten en een professionaliseringsslag te maken, staat in de bestuurlijke opdracht tot slot dat er meer tijd en middelen beschikbaar moeten zijn voor VMSD-besturen.

De komende tijd gaan de onderhandelaars van de LAD, Federatie en NVZ op basis van het bestuurlijke akkoord over deze inhoudelijke punten in overleg.