skip to Main Content

Cao Nederlandse Universiteiten (NU)

Voor werknemers in dienst van een universiteit geldt de Cao Nederlandse Universiteiten (NU). Het gaat om zo’n 66.000 werknemers.

Looptijd
1 april 2023 tot en met 30 juni 2024.

Salarisverhoging

  • Per 1 augustus 2023 is een structurele loonsverhoging doorgevoerd van 9% voor alle universiteitswerknemers.
  • Alle medewerkers ontvangen daarnaast een eenmalige uitkering naar rato van het dienstverband. Vanaf schaal 10 bedraagt de uitkering 800 euro, tot en met schaal 9 is dit 1000 euro en voor medewerkers met een minimum-uurloon is er een eenmalige uitkering van 1200 euro.
  • De eindejaarsuitkering wordt met ingang van 2023 eerder (in november) uitbetaald.

Standaard arbeidsduur
De volledige arbeidsduur per week is 38 uur. Binnen het keuzemodel arbeidsvoorwaarden heb je als werknemer recht op een flexibele werkduur, die afwijkt van de gebruikelijke volledige werktijd van 38 uren per week. De werknemer en werkgever maken daarover samen afspraken.

Vakantieverlof

Bij een volledig dienstverband van 38 uren heb je recht op 232 uur vakantie. Dit bestaat uit 152 wettelijke vakantie-uren en 80 bovenwettelijke vakantie-uren.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Meer vaste dienstverbanden: er zijn afspraken gemaakt om het aantal vaste banen van docenten te vergroten en daarmee het aantal tijdelijke contracten terug te dringen naar 13,5%. Dit moet 300 nieuwe vaste banen opleveren.
  • Erkennen en waarderen: passende erkenning en waardering van universiteitsmedewerkers, en van hun prestaties, individueel en in teamverband, ondersteunt een inspirerend en gezond werkklimaat. In de cao is afgesproken dat de individuele universiteiten vrij zijn om experimenten en pilots vorm te geven op basis van de onderwerpen in de landelijke Routekaart Erkennen & Waarderen.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij ABP.

Standaard of minimum-cao?
Deze cao is een standaard-cao. Bij een standaard-cao mag de werkgever niet van de cao afwijken, noch in positieve noch in negatieve zin. De cao kan de werkgever wel ruimte geven voor afwijken van de cao. Dat staat dan meestal expliciet bij het betreffende artikel vermeld. Bij een standaard-cao mag de werkgever overigens ook geen afspraken maken over onderwerpen die (nog) niet in de cao zijn opgenomen.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
Op basis van artikel 5.4 kan de vergoeding deel uitmaken van het uitruilsysteem arbeidsvoorwaarden. Hierover worden dan afspraken gemaakt tussen werkgever en  medezeggenschap (lokaal overleg). Het is derhalve per universiteit afhankelijk of dit lokaal is geregeld.

Scholing en ontwikkeling
Het cao-artikel over scholing en ontwikkeling (artikel 6.10) is aangepast in verband met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022. In de nieuwe cao staat dat het volgen van functiegerichte en verplichte studie of opleiding geldt als werktijd en zo mogelijk plaatsvindt onder werktijd. Studiekosten en reiskosten worden vergoed.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FNV, LAD/FBZ, CNV Overheid, AOb
Werkgeversorganisatie: Universiteiten van Nederland

Klankbordgroep
Er is een klankbordgroep voor de Cao Nederlandse Universiteiten.

Achtergrond

De Cao Nederlandse Universiteiten (NU) bestaat sinds 1999.

Overgang medische faculteiten naar ziekenhuizen
Begin 2000 was er een overgang van bijna alle medische faculteiten naar de ziekenhuizen. Hierdoor ontstonden de universitair medische centra. De medische faculteiten inclusief de medisch specialisten werden overgeheveld naar de academische ziekenhuizen. Hierdoor vallen zij nu onder de Cao UMC en de HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten).