skip to Main Content

Cao Nederlandse Universiteiten (NU)

Voor werknemers in dienst van een universiteit geldt de Cao Nederlandse Universiteiten (NU). Het gaat om zo’n 64.000 werknemers.

Looptijd
1 april 2022 tot en met 31 maart 2023.

Salarisverhoging

  • Op 1 juli 2022 krijgen universitaire werknemers met een dienstverband bij een Nederlandse Universiteit, een structurele salarisverhoging van 4%.
  • Daarnaast ontvangen werknemers (die op 1 juli 2022 een dienstverband hebben bij een Nederlandse Universiteit) uiterlijk in augustus 2022 een eenmalige uitkering van bruto € 400 op basis van een voltijds dienstverband. Voor werknemers met een minimumuurloon voor de universitaire sector (€ 14 per 1 juli 2021), geldt een eenmalige uitkering van bruto € 750 op basis van een voltijds dienstverband.

Standaard arbeidsduur
De volledige arbeidsduur per week is 38 uur. Binnen het keuzemodel arbeidsvoorwaarden heb je als werknemer recht op een flexibele werkduur, die afwijkt van de gebruikelijke volledige werktijd van 38 uren per week. De werknemer en werkgever maken daarover samen afspraken.

Vakantieverlof

Bij een volledig dienstverband van 38 uren heb je recht op 232 uur vakantie. Dit bestaat uit 152 wettelijke vakantie-uren en 80 bovenwettelijke vakantie-uren.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Ouderschapsverlof: Volgens de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof krijgen werknemers in het eerste levensjaar van hun kind 9 weken ouderschapsverlof doorbetaald tot 70%, gelimiteerd tot het maximum dagloon. Bij de universiteiten was al een regeling doorbetaald ouderschapsverlof van 13 weken tot 62,5% van de bezoldiging totdat het kind 8 jaar wordt.  Dit percentage wordt per 1 augustus 2022 verhoogd naar 70% van de bezoldiging in het eerste levensjaar van het kind. Bij de universiteiten is daarmee de limiet van het maximum dagloon niet van toepassing. Verder geldt geen terugbetalingsverplichting meer bij vertrek binnen 6 maanden na afloop van het gedeeltelijk doorbetaalde ouderschapsverlof.
  • Scholing: In verband met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (1 augustus 2022) is het artikel over scholing en ontwikkeling (artikel 6.10 Cao NU) aangepast. Daarin komt expliciet te staan dat het volgen van functiegerichte en verplichte studie of opleiding geldt als werktijd en zo mogelijk plaatsvindt onder werktijd. Studiekosten en reiskosten worden vergoed.
  • Studieafspraak contracten docenten: Cao-partijen onderkennen dat er behoefte is aan een helder loopbaanperspectief voor docenten dat recht doet aan hun bijdrage aan de universitaire sector en ook voor deze groep medewerkers getuigt van goed werkgeverschap. Daarom starten partijen in september 2022 een gezamenlijke studie om op basis van een analyse van gegevens vast te stellen hoe de contractuele positie van docenten in de volgende cao-periode kan worden verbeterd waarbij met name ook gekeken wordt naar de mogelijkheid om meer vaste contracten te creëren. Daarbij worden de mogelijkheden en beperkingen vanuit organisatieperspectief meegenomen. De uitkomsten van deze studie zijn input voor de onderhandelingen voor de volgende cao.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij ABP.

Standaard of minimum-cao?
Deze cao is een standaard-cao. Bij een standaard-cao mag de werkgever niet van de cao afwijken, noch in positieve noch in negatieve zin. De cao kan de werkgever wel ruimte geven voor afwijken van de cao. Dat staat dan meestal expliciet bij het betreffende artikel vermeld. Bij een standaard-cao mag de werkgever overigens ook geen afspraken maken over onderwerpen die (nog) niet in de cao zijn opgenomen.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
Op basis van artikel 5.4 kan de vergoeding deel uitmaken van het uitruilsysteem arbeidsvoorwaarden. Hierover worden dan afspraken gemaakt tussen werkgever en  medezeggenschap (lokaal overleg). Het is derhalve per universiteit afhankelijk of dit lokaal is geregeld.

Scholing en ontwikkeling
Het cao-artikel over scholing en ontwikkeling (artikel 6.10) is aangepast in verband met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022. In de nieuwe cao staat dat het volgen van functiegerichte en verplichte studie of opleiding geldt als werktijd en zo mogelijk plaatsvindt onder werktijd. Studiekosten en reiskosten worden vergoed.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FNV, AC/LAD/FBZ, CNV Overheid, AOb
Werkgeversorganisatie: Universiteiten van Nederland (was: Vereniging van Nederlandse Universiteiten, VSNU)

Klankbordgroep
Er is een klankbordgroep voor de Cao Nederlandse Universiteiten.

Achtergrond

De Cao Nederlandse Universiteiten (NU) bestaat sinds 1999.

Overgang medische faculteiten naar ziekenhuizen
Begin 2000 was er een overgang van bijna alle medische faculteiten naar de ziekenhuizen. Hierdoor ontstonden de universitair medische centra. De medische faculteiten inclusief de medisch specialisten werden overgeheveld naar de academische ziekenhuizen. Hierdoor vallen zij nu onder de Cao UMC en de HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten).