skip to Main Content

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen geldt voor ruim 225.000 werknemers in dienst bij een algemeen ziekenhuis of revalidatie-instelling. Voor medisch specialisten geldt de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS), die een doorvertaling is van de afspraken in de ziekenhuis-cao. Voor werknemers in een academisch ziekenhuis geldt de Cao UMC.

Looptijd
1 februari 2023 tot en met 31 januari 2025

Salarisverhoging

 • Alle werknemers krijgen een salarisverhoging van 5% per 1 februari 2023.
 • Op 1 december 2023 volgt nog eens 5%; deze salarisverhoging is gemaximeerd op € 300 bruto per maand vanaf IP 62.
 • Per 1 juni 2024 krijgen werknemers tot en met IP 62 een structurele salarisverhoging van 5%. Voor werknemers die zijn ingeschaald boven IP 62 worden de salarissen verhoogd met 2% plus € 180 bruto per maand.
 • Als het koopkrachtpercentage in 2024 significant afwijkt van de afgesproken salarisverhoging in 2024, treden cao-partijen opnieuw met elkaar in overleg.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is 36 uur. Voor een aios is dat 38 uur.

Vakantieverlof
Je hebt recht op 144 vakantie-uren per jaar, aangevuld met een persoonlijk levensfasebudget (PLB) van 57 uur per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

 • Het generatiebeleid heeft voortaan een verplichtend karakter waardoor lokaal afwijken niet langer is toegestaan. Het is bovendien gelukt af te spreken dat het generatiebeleid niet inkomensafhankelijk is (zoals de werkgevers aanvankelijk wilden), maar openstaat voor alle werknemers die hier gebruik van willen maken.
 • Normatieve werkweek aios: aios mogen niet structureel worden ingeroosterd voor 38+10 uur per week, een belangrijke wens van de LAD.
 • Zeggenschap over roosters: roosters worden vanaf 1 juli 2023 drie maanden vooruit gepland. Door mee-/zelfroosteren kunnen werknemers zoveel mogelijk rekening houden met vakanties en voorkeuren voor vrije dagen, zodat ze werk en privé beter dan nu met elkaar kunnen combineren. Werknemers hebben bovendien het recht onbereikbaar te zijn op momenten dat ze niet zijn ingeroosterd (behalve tijdens een bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst). Ook hebben werknemers bij de invulling van de diensten en roosters de eerste keuze boven ingehuurde krachten. De werknemer mag het wijzigen van een dienst voor een ingehuurde kracht weigeren. Als naar het oordeel van de leidinggevende het belang van kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg of acute zorg in het gedrang komt, kan deze wijziging van een dienst alsnog doorgaan. In dat geval is de toeslag voor verschoven dienst van toepassing.
 • De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gaat per 1 juli 2023 omhoog van 8 naar 16 cent per kilometer (in het eerdere eindbod was dat 11 cent). De begrenzing van 30 km wordt losgelaten en verhoogd naar 35 km.
 • De onkostenvergoeding voor coassistenten gaat per 1 juli 2023 omhoog van 100 naar 150 euro per maand; dat bedrag gold al voor andere WO-stages.
 • De vergoeding voor bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten wordt aangepast: volgens de nieuwe cao ontvangen medewerkers een vaste vergoeding per dienst of vrije tijd. Ook voor aanwezigheidsdiensten is een vast nominaal bedrag afgesproken en is de keuze geld of tijd. De vergoedingen voor consignatie worden verhoogd naar het niveau van de bereikbaarheidsdienst uit de Cao Ziekenhuizen 2021-2023.
 • Het recht op onregelmatigheidstoeslag (ORT) is verhoogd naar functiegroep 70 (was 65).
 • Een zwangere werknemer die geen diensten meer draait vanwege haar zwangerschap, ontvangt een vergoeding op basis van de gemiddelde ORT over de laatste 6 maanden.
 • Werknemers krijgen het recht op 57 uur rouwverlof (naar rato dienstverband) bij het overlijden van partner of kind.
 • Als de minister van VWS positief besluit over de erkenning van spoedeisende geneeskunde als medisch specialisme, bekijken de AMS-partijen hoe SEH-artsen onder de werkingssfeer van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) kunnen worden gebracht.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao?
Deze cao is een standaard-cao. Bij een standaard-cao mag de werkgever niet van de cao afwijken, noch in positieve noch in negatieve zin. De cao kan de werkgever wel ruimte geven voor afwijken van de cao. Dat staat dan meestal expliciet bij het betreffende artikel vermeld. Bij een standaard-cao mag de werkgever overigens ook geen afspraken maken over onderwerpen die (nog) niet in de cao zijn opgenomen.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
De werknemer heeft het recht de vakbondscontributie en contributie van zijn beroepsvereniging te voldoen uit zijn brutoloon. Een verzoek hiertoe kan door de werkgever niet worden afgewezen.

Scholing en ontwikkeling
Volgens de cao heeft iedere werknemer rechten en plichten m.b.t. scholing. Uitgangspunt is dat scholing de deskundigheid en interne flexibiliteit van werknemers bevordert én dat het hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot (H3, artikel 3.2.21, lid 3 e.v. Cao Ziekenhuizen).

Ontwikkelingsplan
Hoe geef je hier als werknemer uitvoering aan? Beschrijf eerst concreet je opleidings- en scholingsbehoefte voor de komende jaren en vermeld welke kosten en tijd hieraan verbonden zijn. Deze informatie legt je in overleg met je werkgever vast in je persoonlijke (meerjarige) ontwikkelingsplan (POP). Het kan zowel gaan om functiegerichte scholing als om employabilitygerichte scholing. Ook kun je denken aan scholing die noodzakelijk is voor je registratie in een kwaliteitsregister (artikel 3.2.8, lid 4 Cao Ziekenhuizen). Bekijk ook de handleiding scholingsverzoek van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen die je hierbij kan helpen.

Vergoeding van geld en tijd
Samen met je werkgever maak je vervolgens afspraken over de tegemoetkoming in studiekosten en over het studieverlof. Volgens de cao worden functiegerichte scholing en de kosten van opleidingen die je in opdracht van je werkgever volgt, volledig vergoed (H3, artikel 3.2.21, lid 8). Bovendien wordt de benodigde tijd voor het volgen van de opleiding en het afleggen van examens in die gevallen als werktijd gezien. Bespreek dus duidelijk of sprake is van functiegerichte en/of verplichte scholing in opdracht van je werkgever. Dit kan namelijk afhangen van de omstandigheden en kan per persoon verschillen. De gemaakte afspraken leggen jullie ook vast in je persoonlijk ontwikkelingsplan.

Opleiding voor herregistratie specialistenregister (art.14 wet BIG)
Ben je werkzaam in een specialistenfunctie die valt onder art. 14 wet BIG? Je werkgever heeft in dat geval de plicht ervoor zorg te dragen dat je de benodigde scholing kunt volgen om aan de eisen van (her)registratie te voldoen (Cao Ziekenhuizen en artikel 7:611a BW). Als je werkgever hiervoor geen opdracht geeft en/of dit niet faciliteert, kun je immers je verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet nakomen en verliest je je vermelding in het BIG-register. Vanwege deze verplichting heb je recht op een vergoeding van de opleiding en op compensatie van de benodigde tijd (H3, art. 3.2.21). Ook voor deze scholing is het van belang dat jullie de opleidingswensen bespreken en vastleggen in het ontwikkelingsplan.

Aanvullend scholingsverzoek
Naast de scholing die is vastgelegd in het ontwikkelingsplan, kun je een aanvullend opleidingsverzoek indienen bij je werkgever. Dit is verder niet geregeld in de Cao Ziekenhuizen.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91.
Werkgeversorganisatie: NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen).

Klankbordgroep
Vanuit de LAD zijn meerdere artsengroepen (waaronder de samenwerkingspartners van de LAD) vertegenwoordigd in de FBZ-klankbordgroep voor de Cao Ziekenhuizen. In deze brede klankbordgroep participeren vele beroepsgroepen van hoogopgeleide zorgprofessionals.

Achtergrond
De Cao Ziekenhuizen bestaat sinds 1999 en is een van de opvolgers van de voormalige Cao Ziekenhuiswezen (1976-1999).