skip to Main Content

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen geldt voor ruim 200.000 werknemers in dienst bij een algemeen ziekenhuis of revalidatie-instelling. Voor medisch specialisten in dienst van een algemeen ziekenhuis geldt de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS), met een doorvertaling van de afspraken in de ziekenhuis-cao. Voor werknemers in een academisch ziekenhuis geldt de Cao UMC.

Looptijd
1 juli 2021 tot en met 31 januari 2023

Salarisverhoging

 • 90 euro bruto per maand salarisverhoging voor alle medewerkers tot en met inpassingstabelnummer (IP) 24 per 1 januari 2022.
 • 2% per maand salarisverhoging voor alle medewerkers vanaf IP-nr. 24 per 1 januari 2022.
 • Per 1 december 2021 ontvangen alle werknemers een eenmalige uitkering van 250 euro bruto bij een voltijd dienstverband.
 • Aan de salarisschaal voor aios wordt per 1 juli 2022 één extra trede toegevoegd voor het achtste jaar van de opleiding. Dit ligt één IP-nr. hoger dan de huidige eindtrede. De nieuwe eindtrede wordt 4826 euro.
 • Meer perspectief door toevoegen extra trede voor de FWG-schalen 40 t/m 65. Deze extra trede ligt één IP-nr. hoger dan de huidige eindtrede (trede 11 in FWG 40, trede 12 in FWG 45-60 en trede 15 in FWG 65). Deze aanpassing gaat in per 1 maart 2022. Deze afspraak komt bovenop de loonsverhoging van 2%.
 • Ophogen van de aanvangstrede (trede 0) bij de FWG-schalen 45 t/m 55 per 1 juli 2022: de huidige trede 1 wordt de nieuwe trede 0.
 • Per 1 juli 2022 wordt een thuiswerkvergoeding ingevoerd van 2 euro netto per thuiswerkdag.
 • Voor werknemers (tot IP-nr. 88) geldt vanaf 1 juli 2022 dat, wanneer de werknemer op elk moment opgeroepen kan worden om binnen 15 minuten aanwezig te zijn op de werkplek om onmiddellijk werkzaamheden te verrichten, de bereikbaarheidsdienst wordt aangemerkt en vergoed als aanwezigheidsdienst.
 • Verhoging van vergoeding voor doorgebrachte uren in bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst met 100% (per 1 juli 2022).
 • Met ingang van 1 juli 2022 wordt overwerk standaard in de maand volgend op het overwerk uitbetaald, tenzij de medewerker verzoekt om een vergoeding in vrije tijd.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is 36 uur. Voor een aios is dat 38 uur.

Vakantieverlof
Je hebt recht op 144 vakantie-uren per jaar, aangevuld met een persoonlijk levensfasebudget (PLB) van 57 uur per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

 • Behalve salarisontwikkeling hebben partijen afspraken gemaakt over het verminderen van werkdruk, een betere ORT-vergoeding, meer perspectief bij een aantal FWG-schalen, meer rust in roosters en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waaronder het invoeren van generatiebeleid bij alle ziekenhuizen.
 • Cao-partijen hebben afgesproken dat de eerder overeengekomen gezamenlijke studie in ROA-verband, naar de vergoeding voor onregelmatig werken door profielartsen en aan medisch specialisten gelijkgestelde beroepsbeoefenaren wordt vervolgd. Of de werkingssfeer van hoofdstuk 5 (Faciliteiten (leden) werknemersorganisaties) dient te worden uitgebreid met wetenschappelijke verenigingen wordt in de studie meegenomen.
 • Met ingang van 1 juli 2022 kunnen studenten klinisch technologen gedurende de stageperiode onkosten declareren tot maximaal € 100 per maand.
 • De vergoeding voor inschrijving van kwaliteitsregisters wordt per 1 januari 2022 uitgebreid met NVvTG. Ook wordt per 1 januari 20222 inschrijving vergoed van beroepsgroepen die zich moeten registreren bij de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) en Regeling Specialismen Farmacie (RSF).
 • Partijen starten een pilot in minimaal drie ziekenhuizen om de haalbaarheid en uitvoerbaarheid te onderzoeken van een Persoonlijk Ontwikkelbudget voor iedereen in elke levensfase.
 • NVZ en NFU onderzoeken samen of ze in het BOLS afspraken kunnen maken over detachering van aios vanuit perifere ziekenhuizen of academische ziekenhuizen onder voorwaarden mogelijk is, zodat niet elke keer hun arbeidsvoorwaarden wijzigen.
 • Bij FBZ wordt het aantal partijen in de cao uitgebreid met VKGL en VVP en (zodra aan de voorwaarden is voldaan) met NVBMH, NVKI en de LAD-samenwerkingspartners NVSHA, NVAVG, NVvTG en DJS.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao?
Deze cao is een standaard-cao. Bij een standaard-cao mag de werkgever niet van de cao afwijken, noch in positieve noch in negatieve zin. De cao kan de werkgever wel ruimte geven voor afwijken van de cao. Dat staat dan meestal expliciet bij het betreffende artikel vermeld. Bij een standaard-cao mag de werkgever overigens ook geen afspraken maken over onderwerpen die (nog) niet in de cao zijn opgenomen.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
De werknemer heeft het recht de vakbondscontributie en contributie van zijn beroepsvereniging te voldoen uit zijn brutoloon. Een verzoek hiertoe kan door de werkgever niet worden afgewezen.

Scholing en ontwikkeling
Volgens de cao heeft iedere werknemer rechten en plichten m.b.t. scholing. Uitgangspunt is dat scholing de deskundigheid en interne flexibiliteit van werknemers bevordert én dat het hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot (H3, artikel 3.2.19, lid 3 e.v. Cao Ziekenhuizen).

Ontwikkelingsplan
Hoe geef je hier als werknemer uitvoering aan? Beschrijf eerst concreet je opleidings- en scholingsbehoefte voor de komende jaren en vermeld welke kosten en tijd hieraan verbonden zijn. Deze informatie legt je in overleg met je werkgever vast in je persoonlijke (meerjarige) ontwikkelingsplan (POP). Het kan zowel gaan om functiegerichte scholing als om employabilitygerichte scholing. Ook kun je denken aan scholing die noodzakelijk is voor je registratie in een kwaliteitsregister (artikel 3.2.6, lid 4 Cao Ziekenhuizen). Bekijk ook de handleiding scholingsverzoek van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen die je hierbij kan helpen.

Vergoeding van geld en tijd
Samen met je werkgever maak je vervolgens afspraken over de tegemoetkoming in studiekosten en over het studieverlof. Volgens de cao worden functiegerichte scholing en de kosten van opleidingen die je in opdracht van je werkgever volgt, volledig vergoed (H3, artikel 3.2.19, lid 8). Bovendien wordt de benodigde tijd voor het volgen van de opleiding en het afleggen van examens in die gevallen als werktijd gezien. Bespreek dus duidelijk of sprake is van functiegerichte en/of verplichte scholing in opdracht van je werkgever. Dit kan namelijk afhangen van de omstandigheden en kan per persoon verschillen. De gemaakte afspraken leggen jullie ook vast in je persoonlijk ontwikkelingsplan.

Opleiding voor herregistratie specialistenregister (art.14 wet BIG)
Ben je werkzaam in een specialistenfunctie die valt onder art. 14 wet BIG? Je werkgever heeft in dat geval de plicht ervoor zorg te dragen dat je de benodigde scholing kunt volgen om aan de eisen van (her)registratie te voldoen (Cao Ziekenhuizen en artikel 7:611a BW). Als je werkgever hiervoor geen opdracht geeft en/of dit niet faciliteert, kun je immers je verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet nakomen en verliest je je vermelding in het BIG-register. Vanwege deze verplichting heb je recht op een vergoeding van de opleiding en op compensatie van de benodigde tijd (H3, art. 3.2.19). Ook voor deze scholing is het van belang dat jullie de opleidingswensen bespreken en vastleggen in het ontwikkelingsplan.

Aanvullend scholingsverzoek
Naast de scholing die is vastgelegd in het ontwikkelingsplan, kun je een aanvullend opleidingsverzoek indienen bij je werkgever. Dit is verder niet geregeld in de Cao Ziekenhuizen.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91.
Werkgeversorganisatie: NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen).

Klankbordgroep
Vanuit de LAD zijn meerdere artsengroepen (waaronder de samenwerkingspartners van de LAD) vertegenwoordigd in de FBZ-klankbordgroep voor de Cao Ziekenhuizen. In deze brede klankbordgroep participeren vele beroepsgroepen van hoogopgeleide zorgprofessionals.

Achtergrond
De Cao Ziekenhuizen bestaat sinds 1999 en is een van de opvolgers van de voormalige Cao Ziekenhuiswezen (1976-1999).