skip to Main Content

Cao Zorg van de Zaak

Eind mei 2018 werd een principeakkoord bereikt voor de allereerste Cao Zorg van de Zaak, die geldt voor alle werknemers die in dienst zijn van Zorg van de Zaak. Hieronder de afspraken uit de Cao Zorg van de zaak 2023.

Looptijd
1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

Salarisverhoging

  • Werknemers krijgen een structurele salarisverhoging van 4 procent in 2023. Deze verhoging is als volgt opgebouwd; 3 procent per 1 januari; 0,75 procent per 1 oktober en 0,25 procent per 1 december.
  • Per 1 januari 2023 ontvangen werknemers een eenmalige bruto-uitkering van 1.000 euro bij een fulltime dienstverband en naar rato van de datum dat ze in dienst zijn getreden. Deze wordt uitgekeerd in januari 2023.
  • In december 2023 zal een eenmalige bruto-uitkering worden verstrekt van 500 euro bij een fulltime dienstverband en naar van de datum dat ze in dienst zijn getreden
  • De bestaande geldelijke netto beloning van 500 euro bij een fulltime dienstverband wordt in 2023 over de eerste vijf maanden netto uitgekeerd (100 euro per maand).

Standaard arbeidsduur

De gemiddelde arbeidsduur bedraagt bij een volledig dienstverband 40 uur per week.

Vakantieverlof

Het aantal vakantie-uren bedraagt 200 uur per jaar op fulltime basis. Van deze verlofuren zijn 160 uur als ‘wettelijk’ en 40 uur als ‘bovenwettelijk’ aan te merken.

Verdere belangrijkste cao-afspraken

  • De thuiswerkvergoeding wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar 2,15 euro per werkdag.
  • De bestaande (tijdelijke) regeling voor reiskosten wordt in 2023 voortgezet. Zowel de zakelijke- als de woon/werk-reiskosten blijven 0,28 cent per kilometer.

Pensioen
Het is pensioen is ondergebracht bij PFZW.

Standaard of minimum-cao?
Deze cao is een minimum-cao. Van afspraken in een minimum-cao mag een werkgever niet in negatieve zin afwijken. Hij mag wel in positieve zin afwijken, dus ten gunste van de werknemer.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
In artikel 10:3 van de cao staat dat werknemers het lidmaatschap van één beroepsvereniging (zoals de LAD) mogen declareren met een maximum van 600 euro.

Cao-partijen

Werknemersorganisaties: LAD, De Unie en de werknemersvereniging Zorg van de Zaak

Werkgeversorganisatie: Zorg van de Zaak

Achtergrond
Zorg van de Zaak is de afgelopen jaren fors gegroeid. Het merendeel van deze groei komt door overnames van andere partijen. Hierdoor waren er uiteenlopende arbeidsvoorwaardenregelingen van toepassing. In 2017 is daarom het overleg gestart om te komen tot één Cao Zorg van de Zaak, met eenduidige arbeidsvoorwaarden. Uitgangspunt was dat alle medewerkers er met de cao op vooruitgaan. De cao is grotendeels gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling Zorg van de Zaak.