skip to Main Content

Cao Zorg van de Zaak

Eind mei 2018 werd een principeakkoord bereikt voor de allereerste Cao Zorg van de Zaak, die geldt voor alle werknemers die in dienst zijn van Zorg van de Zaak.

Looptijd
1 januari 2021 tot en met 31 december 2022

Salarisverhoging

  • Alle medewerkers krijgen een structurele salarisverhoging van 1,5% per 1 juli 2021.
  • In december 2020 wordt een eenmalige netto-uitkering verstrekt van € 335,- bij een fulltime dienstverband (en pro rato de datum in dienst in 2020). Deze komt bovenop de eenmalige uitkering die reeds in de nu nog geldende cao is afgesproken.

Standaard arbeidsduur

De gemiddelde arbeidsduur bedraagt bij een volledig dienstverband 40 uur per week.

Vakantieverlof

Het aantal vakantie-uren bedraagt 200 uur per jaar op fulltime basis. Van deze verlofuren zijn 160 uur als ‘wettelijk’ en 40 uur als ‘bovenwettelijk’ aan te merken.

Belangrijkste cao-afspraken

  • In 2021 kunnen medewerkers 2 x € 250 netto verdienen door deel te nemen aan het vitaliteitsprogramma.
  • De vergoeding voor lidmaatschap beroepsverenigingen wordt met € 100 verhoogd naar € 600.
  • De huidige systematiek van beoordelen wordt afgeschaft. Hiermee wil Zorg van de Zaak bewegen naar een eigentijdse gesprekscyclus. Daarnaast bestaat de wens de huidige salarissystematiek te vereenvoudigen, zodat het salaris in een nieuw systeem standaard elk jaar met 1,5% stijgt (dit staat uiteraard los van de structurele salarisverhogingen die in de cao worden afgesproken).

Pensioen
Het is pensioen is ondergebracht bij PFZW.

Standaard of minimum-cao?
Deze cao is een minimum-cao. Van afspraken in een minimum-cao mag een werkgever niet in negatieve zin afwijken. Hij mag wel in positieve zin afwijken, dus ten gunste van de werknemer.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
In artikel 10:3 van de cao staat dat werknemers het lidmaatschap van één beroepsvereniging (zoals de LAD) mogen declareren met een maximum van € 600.

Cao-partijen

Werknemersorganisaties: LAD, De Unie, in overleg met de werknemersvereniging Zorg van de Zaak

Werkgeversorganisatie: Zorg van de Zaak

Achtergrond
Zorg van de Zaak is de afgelopen jaren fors gegroeid. Het merendeel van deze groei komt door overnames van andere partijen. Hierdoor waren er uiteenlopende arbeidsvoorwaardenregelingen van toepassing. In 2017 is daarom het overleg gestart om te komen tot één Cao Zorg van de Zaak, met eenduidige arbeidsvoorwaarden. Uitgangspunt was dat alle medewerkers er met de cao op vooruitgaan. De cao is grotendeels gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling Zorg van de Zaak.