skip to Main Content

Cao UMC (incl. HAMS)

Voor werknemers in dienst van een universitair medisch centrum (umc) geldt de Cao UMC. Het gaat om ruim 80.000 werknemers. Voor academisch medisch specialisten geldt de HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten). Deze regeling maakt deel uit van de Cao UMC.

Looptijd
1 januari 2022 tot 1 januari 2024.

Salarisverhoging

 • De salarisverhogingen zijn verschillend voor drie groepen.
  Werknemers in schalen 1 t/m 10:
  – ontvangen per 1 augustus 2021 een structurele salarisverhoging van 2% met een bodem van 75 euro bruto per maand;
  – ontvangen per 1 augustus 2022 een structurele salarisverhoging van 2% met een bodem van 61 euro bruto per maand.
  Werknemers in schalen 7 t/m 10 in de functiefamilies Verzorging en Verpleging, Klinisch (mede)behandelen, Klinisch Ondersteunen en Analytisch Personeel:
  -ontvangen per 1 augustus 2021 een structurele salarisverhoging van 3,5%;
  – ontvangen per 1 januari 2022 een structurele salarisverhoging van 3,5%.
  Werknemers in schaal 11 en hoger:
  – ontvangen per 1 augustus 2021 een structurele salarisverhoging van 1%, plus 1% met een maximum van 46 euro per maand (= 1% van het bruto maandbedrag behorend bij schaal 11 periodiek 5);
  – ontvangen per 1 augustus 2022 een structurele salarisverhoging van 1%, plus 1% met een maximum van 46 euro per maand.
 • Voor alle groepen geldt dat cao-partijen vanaf medio 2022 onderhandelen over een salarisverhoging voor 2023. Afgesproken is dat alle werknemers ten minste worden gecompenseerd voor de gestegen prijzen.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is 1.872 uur per jaar (36 uur per week). Voor een academisch medisch specialist is de standaard arbeidsduur gemiddeld 40-48 uur per week, exclusief diensten. Inclusief diensten komt het neer op maximaal 55 uur gemiddeld per week. Voor een aios is de standaard arbeidsduur 2.392 uur per jaar (46 uur per week).

Vakantieverlof
Iedereen met de standaard arbeidsduur heeft recht op 168 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband. Een academisch medisch specialist heeft recht op 24 vakantiedagen per jaar bij een volledig dienstverband. Een aios heeft recht op 215 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

 • Werknemers krijgen een toeslag van 90 euro bij het ruilen van diensten als het rooster binnen 72 uur van tevoren op verzoek van de werkgever wordt gewijzigd. Daarnaast wordt de rusttijd na een bereikbaarheidsdienst uitgebreid van 6 naar 8 uur en bij een nachtdienst van 8 naar 14 uur.
 • Na de 3e maand van de zwangerschap tot aan de bevalling en gedurende de periode van borstvoeding/kolven tot zes maanden na de bevalling hoeven geen late en nachtdiensten te worden verricht.
 • De toelage voor onregelmatige diensten wordt verbeterd door verhoging van de berekeningsbasis.
 • De toelage voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten wordt uitgebreid naar de hogere schalen.
 • De stagevergoeding geldt voortaan voor stagiaires van alle mbo-, hbo- en wo-opleidingen (met uitzondering van de coassistenten, die een eigen vergoeding hebben).
 • Er wordt een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) ingevoerd, waarbij nog te benoemen groepen werknemers de mogelijkheid krijgen om drie jaar vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen te gaan.
 • Iedere werknemer heeft het recht op het volgen van scholingsactiviteiten zodat zijn deskundigheid en interne flexibiliteit worden bevorderd en zijn kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.
 • Er worden voor 1 juli 2022 nadere afspraken gemaakt over de modernisering van de HAMS (hoofdstuk 15 uit de cao). Daarbij wordt in ieder geval gesproken over arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden (zoals arbeidsduur en de TVO), positionering en arbeidsomstandigheden, het perspectief van jonge dokters en levensfasebeleid.
 • De NFU wil zich inspannen om aios gedurende hun opleiding in dienst te houden bij het umc zodat zij gedurende de opleiding niet tal van keren moeten wisselen van werkgever en dus te maken krijgen met wisselende arbeidsvoorwaarden en een ander pensioenfonds.
 • Relevante werkervaring wordt meegeteld bij de inschaling van professionals in opleiding en ziekenhuisapothekers, klinisch chemici, klinisch fysici en psychologen in opleiding.
 • Aios die als verplicht onderdeel van hun opleiding in een andere (zorg)instelling gaan werken en daardoor verder moeten reizen dan van hun woonplaats naar het umc waar ze in dienst zijn, krijgen de maximaal fiscaal onbelast toegestane reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Zodra de detachering eindigt en de aios weer in het umc gaat werken, stopt die vergoeding en krijgt hij weer de ‘reguliere’ woon-werkverkeervergoeding zoals die met de OR is afgesproken.
 • Er komt een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag.
 • Ieder umc implementeert generatiebeleid voor in elk geval één van deze drie groepen: (1) voor de groep jonge professionals die aan het begin van hun carrière en gezinsvorming staan, (2) voor de groep ervaren professionals die moeten balanceren tussen zorg voor hun gezin, ouders en werk of (3) voor de groep zeer ervaren en oudere professionals.

Hoofdstuk 14A en 15

In de Cao 2022-2023 is een apart hoofdstuk opgenomen (hoofdstuk 14A) voor de arbeidsvoorwaarden van ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici. In dit hoofdstuk zijn ‘bijzondere bepalingen’ opgenomen die voor deze drie beroepsgroepen gelden, zoals het professioneel statuut, het functiegebonden budget, inconveniënten- en andere toelagen.

In de HAMS (hoofdstuk 15 in de cao) zijn de specifieke arbeidsvoorwaardelijke bepalingen voor academisch medisch specialisten opgenomen. Academisch medisch specialisten zijn medisch specialisten die uit hoofde van hun functie voor ten minste gemiddeld 18 uur per week werkzaam zijn in de patiëntenzorg in combinatie met de specialistenopleiding, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds).

Standaard of minimum-cao?
Deze cao is een standaard-cao. Bij een standaard-cao mag de werkgever niet van de cao afwijken, noch in positieve noch in negatieve zin. De cao kan de werkgever wel ruimte geven voor afwijken van de cao. Dat staat dan meestal expliciet bij het betreffende artikel vermeld. Bij een standaard-cao mag de werkgever overigens ook geen afspraken maken over onderwerpen die (nog) niet in de cao zijn opgenomen.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
Binnen het keuzemodel arbeidsvoorwaarden stelt de werkgever in overleg met de OR een regeling vast, waarin in elk geval de vergoeding van het lidmaatschap van onder meer beroepsverenigingen (artikel 18.3 lid 1 en 2) moet zijn opgenomen. De werkgever vergoedt aan de medewerker de lidmaatschapsbijdrage voor de in bijlage K opgenomen beroepsverenigingen, als de medewerker uit hoofde van zijn functie in het umc het beroep uitoefent waarvoor de beroepsvereniging bestaat.
Academisch medisch specialisten kunnen via artikel 15.9.1 lid 1 aanspraak maken op vergoeding van het lidmaatschap van hun wetenschappelijke vereniging, KNMG en (haar) beroepsverenigingen (waaronder dus ook de LAD en Federatie Medisch Specialisten).
Ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici kunnen via artikel 14A.5 aanspraak maken op vergoeding van het lidmaatschap van hun wetenschappelijke vereniging en beroepsverenigingen.

Scholing en ontwikkeling 
Alle umc-werknemers hebben het recht op ontwikkeling en scholing. De afspraken over het volgen van opleidingen/scholing kunnen zowel tijdens het jaargesprek als daarbuiten worden gemaakt. Als het gaat om scholing/ontwikkeling die nodig is om je functie adequaat te kunnen uitoefenen, komen de kosten en het tijdsbeslag voor rekening van de werkgever. Wil je een opleiding/scholing volgen voor de uitoefening van een andere functie en past dat binnen je loopbaanvooruitzicht en de afspraken die daarover zijn gemaakt? Dan vergoedt de werkgever de helft van de kosten (tenzij hier een aanvullende afspraak over is gemaakt). Lees meer over de voorwaarden, vergoeding en terugbetalingsverplichting in artikel 3.1 t/m 3.1.4 van de cao.

Aanvullend geldt voor aios het volgende: De werkgever vergoedt 100% van de kosten van studieactiviteiten die door het RGS als opleidingseis zijn gesteld. De tegemoetkoming geldt tot een maximum van de kosten voor opleidingsactiviteiten, zoals door het RGS per 1 april 2015 vastgesteld. Deze peildatum wordt jaarlijks in het LOAZ (Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen) opnieuw bezien. Lees er meer over in artikel 13.4 van de cao. Met RGS wordt ook RTS bedoeld.

Kosten inschrijving (kwaliteits)registers
De kosten voor inschrijving in (kwaliteits)registers en de daarbij behorende opleidingskosten worden vergoed als dit volgens de werkgever bijdraagt aan het adequaat uitoefenen van de functie. Zie ook artikel 3.1.5 en bijlage K van de cao.

Afspraken voor academisch medisch specialisten
Voor de arbeidsvoorwaarden van academisch medisch specialisten is in de cao een apart hoofdstuk opgenomen (hoofdstuk 15). Hierin staan ook de afspraken over scholing. Academisch medisch specialisten krijgen jaarlijks een budget voor functiegebonden kosten, waaruit onder andere studiekosten in het kader van de accreditatie, bij- en nascholing en het bezoek aan congressen/symposia kunnen worden betaald, evenals het lidmaatschap van wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen. Een academisch medisch specialist heeft jaarlijks recht op ten hoogste tien verlofdagen wegens studie, accreditatieactiviteiten, bij- en nascholing en het bezoeken van congressen en symposia. Lees er meer over in artikel 15.9 t/m 15.9.2 van de cao.

Afspraken voor ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici
Voor de arbeidsvoorwaarden van ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici is in de cao een apart hoofdstuk opgenomen (hoofdstuk 14A). Ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici krijgen jaarlijks een budget voor functiegebonden kosten, waaruit onder andere studiekosten in het kader van de accreditatie, bij- en nascholing en het bezoek aan congressen/symposia kunnen worden betaald, evenals het lidmaatschap van wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen. Een ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus en klinisch fysicus heeft jaarlijks recht op ten hoogste tien verlofdagen wegens studie, accreditatieactiviteiten, bij- en nascholing en het bezoeken van congressen en symposia. Lees er meer over in artikel 14A.5 en artikel 14A.6 van de cao.

Kosten (her)registratie BIG
Werknemers die verplicht zijn zich te registreren op grond van artikel 3 van de Wet BIG krijgen zowel de kosten verbonden aan de registratie als de herregistratie door de werkgever vergoed, indien en voor zover deze (her)registratie voortvloeit uit de bij de werkgever beklede functie. Deze bepaling geldt niet voor academisch medisch specialisten; zij kunnen voor de BIG-registratie hun budget functiegebonden kosten aanwenden. Zie ook artikel 5.8 van de cao.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, FNV Zorg & Welzijn, LAD, CNV Connectief en NU’91.
Werkgeversorganisatie: NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra).

Klankbordgroep
De LAD/FBZ heeft een klankbordgroep voor de Cao UMC. De klankbordgroep buigt zich over de onderwerpen die voor de LAD de inzet van de onderhandelingen kunnen vormen en fungeert tijdens het onderhandelingstraject als klankbord voor de onderhandelaars.

Achtergrond

De Cao UMC (Universitair Medische Centra) bestaat sinds 1995. Tot 1995 werden de arbeidsvoorwaarden bepaald in de rechtspositieregeling die met het ministerie van OCW werd overeengekomen. In 1995 werd een convenant gesloten met het ministerie van OCW. Hierin werd de decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming geregeld. Vanaf deze doordecentralisatie worden de arbeidsvoorwaarden vastgesteld in het LOAZ (Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen).

Ontstaan umc’s

Eind jaren negentig en begin deze eeuw werden de medische faculteiten van de universiteiten overgeheveld naar de academische ziekenhuizen. Hierdoor ontstonden de umc’s. Als laatste is in de eerste helft van dit decennium het Maastricht UMC+ ontstaan. Er zijn 7 umc’s in Nederland: Amsterdam UMC (locatie AMC en VUmc), Erasmus MC, LUMC, Maastricht UMC+, Radboudumc, UMCG en UMCU.

Eerste onderhandelaar LAD/FBZ

behartigt de belangen van a(n)ios, bedrijfsartsen, klinisch chemici, klinisch fysici, profielartsen, technisch geneeskundigen en ziekenhuisapothekers

Simone Beer

T: 088 – 13 44 100
E: s.beer@lad.nl

Tweede onderhandelaar LAD/FBZ

behartigt de belangen van a(n)ios, bedrijfsartsen, klinisch chemici, klinisch fysici, profielartsen, technisch geneeskundigen en ziekenhuisapothekers

Joyce Kuijpers

T: 088 – 13 44 100
E: j.kuijpers@lad.nl

Onderhandelaar LAD

behartigt de belangen van medisch specialisten

Yoram Bovenkerk

T: 088 – 13 44 100
E: y.bovenkerk@lad.nl