skip to Main Content

Cao Gezondheidscentra en AHG

De Cao Gezondheidscentra/AHG is per 1 maart 2019 opgezegd. De afspraken uit de cao blijven voorlopig gelden voor werknemers die vóór 1 maart 2019 in dienst zijn getreden bij een gezondheidscentrum. Dit wordt ‘nawerking’ genoemd. De LAD voert overleg met InEen en de LHV om in 2024 te komen tot één cao voor huisartsen in loondienst, waaronder de huisartsen in gezondheidscentra. De LAD houdt de achterban op de hoogte, onder meer via een nieuwe cao-pagina over dit traject.

Over de opzegging van de cao

Waarom is de cao opgezegd?
InEen gaf in 2018 aan de Cao Gezondheidscentra te willen ontmantelen. Reden daarvoor is dat de arbeidsvoorwaarden van sommige disciplines niet meer zouden aansluiten bij de tarieven die zorgverzekeraars hanteren voor de beroepsgroepen in gezondheidscentra. De LAD deelt de analyse van InEen dat een aantal disciplines binnen de gezondheidscentra onder druk staat, maar ziet tegelijkertijd dat het ‘overall’ gezien helemaal niet zo slecht gaat met gezondheidscentra. We zijn dan ook van meet af aan tegen ontmanteling geweest. Het profiel van gezondheidscentra, waarbinnen zorgprofessionals samen onder één dak werken, vraagt in onze ogen om een eigen cao. InEen bleef echter volharden in haar standpunt en heeft de cao per 1 maart 2019 opgezegd.

Wat wil InEen?
InEen wil alle functiegroepen onder aanpalende cao’s onderbrengen. Physician assistants zijn inmiddels onder de Cao Huisartsenzorg ondergebracht. Over huisartsen is InEen in gesprek met de LAD.

Wat betekent de opzegging voor uw arbeidsvoorwaarden?
Physician assistants vallen intussen onder de Cao Huisartsenzorg. Voor alle overige werknemers die onder de Cao Gezondheidscentra vielen, is er nog geen oplossing. De afspraken uit de huidige cao (looptijd: 1 januari 2018 tot en met 28 februari 2019) blijven voorlopig gewoon voor hen gelden. Dit wordt ‘nawerking’ genoemd. Uw huidige arbeidsvoorwaarden en alle rechten en plichten uit de cao blijven dus van kracht, zolang u uw huidige arbeidscontract houdt. Dit geldt echter níet voor nieuwe werknemers die vanaf 1 maart 2019 in dienst zijn gekomen. Een werkgever kan met hen individueel andere afspraken maken over loon, verlof, werktijden, etc., en is dus niet meer gebonden aan de Cao Gezondheidscentra. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met ons Kennis- en dienstverleningscentrum via 088 – 13 44 112 of bureau@lad.nl.

Hoe ziet de toekomst van de AHG eruit?
De LAD en InEen onderzoeken de mogelijkheden voor een toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenpakket van huisartsen in gezondheidscentra. Ook de LHV neemt deel aan dit overleg, omdat eveneens gekeken wordt naar de mogelijke opties qua arbeidsvoorwaarden van alle huisartsen in loondienst in de eerste lijn. Bij dit onderzoek houden we een aantal belangrijke onderwerpen tegen het licht, zoals pensioen, het verschil in verantwoordelijkheden én taken van de diverse huisartsenfuncties en de vorm van de arbeidsvoorwaardenregeling. Hierbij zijn extern deskundigen betrokken.

Looptijd
De cao loopt van 1 januari 2018 tot en met 28 februari 2019.

Salarisverhoging
InEen heeft gezondheidscentra geadviseerd om, totdat er een nieuwe structurele arbeidsvoorwaardenregeling is voor de huisartsen in gezondheidscentra, de salarisverhogingen voor huisartsen conform de Cao Hidha toe te passen, te weten 3% salarisverhoging per 1 september 2019 en 3% salarisverhoging per 1 augustus 2020.
Op dit moment zijn nog geen andere salarisverhogingen vanuit de Cao Hidha bekend. De huidige Cao Hidha loopt nog tot en met 28 februari 2021. In de nieuwe cao vanaf 1 maart 2021 hopen we opnieuw tot structurele salarisafspraken te komen.

Standaard arbeidsduur
Nieuwe werknemers hebben een 38-urige werkweek. Werknemers die vóórdat de Cao 2015-2017 werd gesloten een 36-urige werkweek hadden, behouden die.

De arbeidsduur van een huisarts met op naam ingeschreven patiënten wordt niet vastgesteld op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren per week, maar op basis van de tijd die benodigd is om de op naam ingeschreven patiënten de benodigde huisartsenzorg te (doen) geven. Een voltijds dienstverband komt overeen met het aantal op naam ingeschreven patiënten voor de lokaal vastgestelde normpraktijk. De werkgever stelt met instemming van het Lokaal Overleg Huisartsen (LOH) per praktijk de omvang van de normpraktijk vast op basis van de zorgzwaarte, leeftijdsopbouw van de praktijk, de sociaal-economische kenmerken en specifieke lokale omstandigheden. Uitgangspunt voor het overleg is de normpraktijk zoals door de NZa vastgesteld. Bij wijziging van de omstandigheden of aanpassing van de NZa-norm wordt de omvang van de lokale normpraktijk heroverwogen. De normpraktijk voor 2018 is door de NZa vastgesteld op 2.095. In 2017 was de NZa-norm 2.168.

Vakantieverlof
De werknemer heeft in het kader van de cao recht op 180 vakantie-uren met behoud van salaris, zijnde 25 vakantiedagen. De huisarts heeft recht op 30 vakantiedagen per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

Bij de start van de onderhandelingen van de huidige cao gaf werkgeversorganisatie InEen aan dat ze de Cao Gezondheidscentra/AHG wil ontmantelen. Ze vindt een eigen cao voor gezondheidscentra niet toekomstbestendig. In haar optiek verliest de cao aan betekenis, omdat er door de werknemers steeds een vergelijking wordt gemaakt met aanpalende cao’s. De arbeidsvoorwaarden van sommige disciplines zouden bovendien niet meer aansluiten bij de tarieven die voor de beroepsgroepen in gezondheidscentra gehanteerd worden door zorgverzekeraars.
De LAD/FBZ heeft van meet af aan aangegeven dat ontmanteling niet in het belang is van zowel werknemers als werkgevers: niemand is erbij gebaat als er straks binnen één gezondheidscentrum meerdere arbeidsvoorwaardenpakketten gelden, met bijvoorbeeld verschillende salarisverhogingen. Bovendien is er niet voor iedere functiegroep een aanpalende cao, waardoor ‘cao-lozen’ straks veel minder zekerheid hebben dan functiegroepen die wellicht wel onder een cao kunnen worden ondergebracht.

InEen blijft echter bij haar standpunt van ontmanteling/opheffing van de cao en gaat haar voorstel verder uitwerken. Dat kost tijd. Omdat we wilden voorkomen dat er geen stilstand in het salaris en uitkeringen zou optreden, is een ‘beleidsarme’ kortdurende cao overeengekomen, met enkel salarisafspraken. De LAD/FBZ blijft intussen inzetten op behoud van de cao en probeert InEen er intussen van te overtuigen dat het specifieke profiel gezondheidscentra om een eigen cao vraagt.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao
Standaard-cao. Van de Cao Gezondheidscentra mag alleen worden afgeweken als het gaat om afspraken tussen u en uw werkgever die vóór 1985 zijn gemaakt en die in gunstige zin afwijken van de cao.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen

Werkgeversorganisatie InEen heeft de cao opgezegd. U kunt alleen aanspraak maken op de cao-regeling als u al voor 1 maart 2019 in dienst was bij een gezondheidscentrum en uw arbeidsvoorwaarden nadien niet zijn gewijzigd:

De werkgever vergoedt met het oog op het vervullen van de functie en de beroepsontwikkeling van de werknemer op diens verzoek de kosten van het lidmaatschap van een of meer beroepsverenigingen (hoofdstuk 7.2). De werknemer heeft recht op een netto vergoeding van 70% van zijn contributie met een maximum van € 125 netto per jaar (hoofdstuk 9.3.3.). De werkgever bepaalt of deze vergoeding al dan niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling valt. De hoogte van deze vergoeding staat los van de omvang van het dienstverband.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/FBZ, FNV en NVDA.
Werkgeversorganisatie: InEEn.

Klankbordgroep
Er is een klankbordgroep voor deze cao, die input geeft voor de LAD-inzet voor een nieuwe cao. Ook vindt gedurende de onderhandelingen afstemming plaats met de klankbordgroep. Verder wordt het uiteindelijke onderhandelingsresultaat besproken alvorens dit via een ledenraadpleging aan de leden wordt voorgelegd.

Achtergrond van deze cao

De AHG geldt voor huisartsen in dienst van een gezondheidscentrum en maakt als hoofdstuk AHG deel uit van de Cao Gezondheidscentra. De AHG is een complete arbeidsvoorwaardenregeling met uitzondering van:

  • een aantal van toepassing verklaarde cao-regelingen (wachtgeld, pensioenregeling, duur arbeidsovereenkomst, jubileumgratificatie en werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet);
  • de voor de cao geldende afspraken met betrekking tot salaris-/premiesystematiek (inclusief eindejaarsuitkering). Voor deze punten gelden de bepalingen uit de cao.