skip to Main Content

Cao VVT

Voor werknemers in dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de kraam- en jeugdgezondheidszorg geldt de Cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg). Het gaat om ongeveer 420.000 werknemers.

Voor werknemers in dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en jeugdgezondheidszorg geldt de Cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg). Het gaat om ongeveer 420.000 werknemers.

Looptijd
De cao loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Salarisverhoging

 • Per 1 maart 2022 krijgen alle werknemers een salarisverhoging van 2% met een bodem van € 65. De schalen FWG 25 tot en met FWG 65 (IP-nummers 6 tot en met 60) krijgen daarbovenop 1,25%.
 • Per 1 maart 2023 krijgen alle werknemers een salarisverhoging van 3%.
 • Per 1 maart 2022 wordt in de FWG-schalen 15 tot en met 55 een aantal van de onderste periodieken verwijderd, zodat de aanvangssalarissen in het loongebouw worden verbeterd.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is gemiddeld 36 uur per week over een periode van zes maanden.

Vakantieverlof
Bij een standaard arbeidsduur en afhankelijk van de leeftijd die u in het betreffende kalenderjaar bereikt, heeft u recht op doorbetaald vakantieverlof. Werknemers hebben bij een dienstverband van 36 uur recht op 144 wettelijke en 93,4 uur bovenwettelijke doorbetaalde vakantie-uren per jaar. Dit ‘verlofmandje’ is bedoeld om verlofuren op te kunnen nemen op feestdagen, calamiteiten en ander kortverzuimverlof. Dit komt neer op 237,4 uur per jaar. Werknemers die meer of minder dan 36 uur per week werken krijgen vakantie-uren naar rato.

Belangrijkste cao-resultaten

 • Er is een eerste stap gezet in het verbeteren van de reiskostenvergoeding, die ingaat op 1 juli 2022. Zo wordt de eigen bijdrage voor woon-werkverkeer afgeschaft. Voor woon-werkverkeer krijgen werknemers € 0,09 netto per kilometer tot een maximum van 30 km enkele reis vergoed. Voor reizen naar, van en tussen cliënten/locaties met de eigen auto of motor geldt een vergoeding van 19 cent netto voor de eerste 10 km per werkdag en € 0,28 netto daarboven.
 • Voor de tijd dat een werknemer is ingeroosterd voor een bereikbaarheidsdienst ontvangt de werknemer een vaste vergoeding van € 3,50 bruto per uur voor maandag t/m vrijdag tussen 06.00 uur en 00.00 uur; voor zaterdag, zondag, feestdagen en de nachten bedraagt de vergoeding € 7 bruto. Voor de uren die werknemers na oproep daadwerkelijk tijdens een bereikbaarheidsdienst werken, krijgen werknemers een toeslag van 25%. Daarnaast krijg je deze uren gecompenseerd in tijd.
 • Het verlofspaarsaldo op het BalansBudget wordt geïndexeerd voor een periode van in ieder geval 5 jaar. Cao-partijen willen zo snel als mogelijk een spaarfonds laten oprichten. Eventuele rendementen van dit tijdspaarfonds worden ingezet voor de indexering van de verlofspaarsaldi. De Landingsbaan wordt per 1 januari 2022 onderdeel van de cao. Dit betekent dat een werknemer van 60 jaar of ouder het BalansBudget kan zetten om minder te gaan werken.
 • Werknemers krijgen eigen regie over wat ze nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.
  Functiegerichte scholing en scholing die de werkgever verplicht stelt, worden volledig vergoed in tijd en geld. Bij niet-direct functiegerichte scholing spreken werknemer en werkgever af welke vergoeding de werknemer krijgt in tijd en geld.
 • De werkgever vergoedt alle noodzakelijke kosten die voor de (her)registratie voor de Wet BIG nodig zijn. De daarvoor benodigde tijd wordt als werktijd beschouwd.
 • De salarisgarantie bij herindeling FWG in een lagere functie wordt per 1 juli 2022 ook van toepassing op de thuiszorg en geldt vanaf dat moment dus voor de hele VVT.
 • In de cao wordt toegevoegd dat de werkgever zorgdraagt voor facilitering van de Zorgadviesraad (adviesraad van zorgprofessionals) in tijd en middelen.
 • Cao-partijen nemen in de vernieuwde cao een hardheidsclausule Werknemers kunnen daar een beroep op doen als de harmonisatie en vernieuwing van de cao-bepalingen voor hen nadelig uitpakken.
 • Coassistenten ontvangen met ingang van 1 maart 2022 een onkostenvergoeding van 100 euro per maand.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao?
Deze cao is een standaard-cao. Bij een standaard-cao mag de werkgever niet van de cao afwijken, noch in positieve noch in negatieve zin. De cao kan de werkgever wel ruimte geven voor afwijken van de cao. Dat staat dan meestal expliciet bij het betreffende artikel vermeld. Bij een standaard-cao mag de werkgever overigens ook geen afspraken maken over onderwerpen die (nog) niet in de cao zijn opgenomen.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
Volgens de cao moeten werkgevers de regelingen in artikel 13.3 integraal en ongewijzigd overnemen (tenzij er eigen regeling van toepassing is). In de Cao V&V 2006-2007 (artikel 7.3) staat dat de werkgever een bijdrage verstrekt in de jaarlijkse contributie in de bij FBZ aangesloten beroepsorganisaties (en dat geldt voor de LAD).
In de actuele cao staat de geldende lijst van verenigingen. De vergoeding bedraagt ten minste de helft van het contributiedeel dat betrekking heeft op beroepsinhoudelijke aspecten en beroepsontwikkeling. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld.

Scholing en ontwikkeling

Opleidingsplan
Je werkgever stelt in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging een Strategisch Opleidingsplan (SOP) vast, dat de basis vormt voor het jaarlijkse opleidingsplan. In dit opleidingsplan wordt onder andere beschreven welke opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden de instelling biedt, welke loopbaanpaden de organisatie kent en welke scholing door de werkgever verplicht wordt gesteld.

Je ontwikkeling/scholing
Op initiatief van de werknemer en/of werkgever vinden periodiek ontwikkelingsgesprekken plaats. Hierin worden afspraken gemaakt over je persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling, je loopbaanwensen en wat er nodig is om duurzaam inzetbaar te blijven.
Functiegerichte scholing en scholing die verplicht worden gesteld door je werkgever, worden volledig vergoed in tijd en geld. Volg je niet-direct functiegerichte scholing? Dan maak je met je werkgever afspraken over welke vergoeding je krijgt in tijd en geld. Op jouw initiatief gaat je werkgever het gesprek aan over de voor jouw werk relevante professionele statuten.

Vergoeding kosten (her)registratie op grond van Wet BIG
Als je werkt in een functie waarvoor een verplichting tot (her)registratie geldt op grond van de Wet BIG, dan vergoedt je werkgever alle noodzakelijke kosten die voor de (her)registratie gemaakt moeten worden. Je maakt met je werkgever afspraken over welke activiteiten en kosten als noodzakelijk moeten worden beschouwd voor (her)registratie. De daarvoor benodigde tijd wordt als werktijd beschouwd.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91.
Werkgeversorganisaties: ActiZ en ZorgthuisNL

Klankbordgroep
LAD/FBZ heeft een klankbordgroep voor de Cao VVT. Hierin zitten leden van LAD en van de andere FBZ-verenigingen. Zij praten mee over cao-zaken die spelen in de VVT-sector. Ook Verenso-leden nemen deel aan de klankbordgroep, om vanuit hun specialisme mee te praten over actuele onderwerpen binnen de VVT-sector.

Achtergrond
De Cao VVT bestaat sinds 2008. Daarvoor hadden werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg ieder een eigen cao.