skip to Main Content

Cao VVT

Voor werknemers in dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de kraam- en jeugdgezondheidszorg geldt de Cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg). Het gaat om ongeveer 470.000 werknemers.

Voor werknemers in dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en jeugdgezondheidszorg geldt de Cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg). Het gaat om ongeveer 470.000 werknemers.

Looptijd
De cao loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024.

Salarisverhoging
Op 22 juni 2023 bereikten FBZ en de andere vakbonden met de werkgevers een principeakkoord over een verlenging van de Cao VVT (naar 31 december 2024) in combinatie met een aantal andere afspraken. Wat het salaris betreft is afgesproken dat werknemers, naast alle eerder gemaakte afspraken (2% per 1 maart 2022 en 3% per 1 maart 2023) per 1 oktober 2023 een extra salarisverhoging krijgen van 5% met een bodem van 125 euro. Per 1 maart 2024 krijgen ze een extra verhoging van 2,5 procent met een bodem van 75 euro en per 1 oktober 2024 nog eens 2,5 procent met een bodem van 75 euro.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is gemiddeld 36 uur per week over een periode van zes maanden.

Vakantieverlof
Bij een standaard arbeidsduur en afhankelijk van de leeftijd die u in het betreffende kalenderjaar bereikt, heeft u recht op doorbetaald vakantieverlof. Werknemers hebben bij een dienstverband van 36 uur recht op 144 wettelijke en 93,4 uur bovenwettelijke doorbetaalde vakantie-uren per jaar. Dit ‘verlofmandje’ is bedoeld om verlofuren op te kunnen nemen op feestdagen, calamiteiten en ander kortverzuimverlof. Dit komt neer op 237,4 uur per jaar. Werknemers die meer of minder dan 36 uur per week werken krijgen vakantie-uren naar rato.

Belangrijkste cao-resultaten
Naast de extra salarisverhoging zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • De stagevergoeding voor coassistenten wordt vanaf 1 januari 2024 verhoogd zodat zij dezelfde onkostenvergoeding ontvangen als andere stagiaires in de VVT. De vergoeding is verhoogd naar 450 euro per maand per 1 juli 2022 en 495 euro per maand vanaf 1 januari 2023.
  • Per januari 2024 worden verbeteringen doorgevoerd in de Onregelmatigheidstoeslag (ORT) en bereikbaarheidsdienstenvergoeding. Ten eerste wordt de grens van het maximum uurloon geschrapt, waardoor de ORT wordt gebaseerd op het feitelijke uurloon. Daarnaast wordt de uitzondering voor functies ingedeeld in FWG 70 of hoger verwijderd, waardoor er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen functies bij de vergoeding van deze diensten. Dit werkt door in de vergoeding van artikel 3.9 lid 5 Overwerk. Dat betekent dat, als werknemers onder de definitie van dit artikel vallen, ze een overwerkvergoeding krijgen.
  • Per 1 januari 2024 wordt de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer verbeterd. De tegemoetkoming wordt verhoogd van 0,09 naar 0,17 cent netto per kilometer en het maximumaantal kilometers per enkele reis per werkdag wordt verhoogd van 30 naar 40 kilometer.
  • Het Convenant ‘Rol en inspraak specialist Ouderengeneeskunde’ wordt opgenomen in de cao-app, net zoals dat nu al het geval is voor het professioneel statuut.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao?
Deze cao is een standaard-cao. Bij een standaard-cao mag de werkgever niet van de cao afwijken, noch in positieve noch in negatieve zin. De cao kan de werkgever wel ruimte geven voor afwijken van de cao. Dat staat dan meestal expliciet bij het betreffende artikel vermeld. Bij een standaard-cao mag de werkgever overigens ook geen afspraken maken over onderwerpen die (nog) niet in de cao zijn opgenomen.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
Volgens de cao moeten werkgevers de regelingen in artikel 13.3 integraal en ongewijzigd overnemen (tenzij er eigen regeling van toepassing is). In de Cao V&V 2006-2007 (artikel 7.3) staat dat de werkgever een bijdrage verstrekt in de jaarlijkse contributie in de bij FBZ aangesloten beroepsorganisaties (en dat geldt voor de LAD).
In de actuele cao staat de geldende lijst van verenigingen. De vergoeding bedraagt ten minste de helft van het contributiedeel dat betrekking heeft op beroepsinhoudelijke aspecten en beroepsontwikkeling. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld.

Scholing en ontwikkeling

Opleidingsplan
Je werkgever stelt in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging een Strategisch Opleidingsplan (SOP) vast, dat de basis vormt voor het jaarlijkse opleidingsplan. In dit opleidingsplan wordt onder andere beschreven welke opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden de instelling biedt, welke loopbaanpaden de organisatie kent en welke scholing door de werkgever verplicht wordt gesteld.

Je ontwikkeling/scholing
Op initiatief van de werknemer en/of werkgever vinden periodiek ontwikkelingsgesprekken plaats. Hierin worden afspraken gemaakt over je persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling, je loopbaanwensen en wat er nodig is om duurzaam inzetbaar te blijven.
Functiegerichte scholing en scholing die verplicht worden gesteld door je werkgever, worden volledig vergoed in tijd en geld. Volg je niet-direct functiegerichte scholing? Dan maak je met je werkgever afspraken over welke vergoeding je krijgt in tijd en geld. Op jouw initiatief gaat je werkgever het gesprek aan over de voor jouw werk relevante professionele statuten.

Vergoeding kosten (her)registratie op grond van Wet BIG
Als je werkt in een functie waarvoor een verplichting tot (her)registratie geldt op grond van de Wet BIG, dan vergoedt je werkgever alle noodzakelijke kosten die voor de (her)registratie gemaakt moeten worden. Je maakt met je werkgever afspraken over welke activiteiten en kosten als noodzakelijk moeten worden beschouwd voor (her)registratie. De daarvoor benodigde tijd wordt als werktijd beschouwd.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91.
Werkgeversorganisaties: ActiZ en ZorgthuisNL

Klankbordgroep
LAD/FBZ heeft een klankbordgroep voor de Cao VVT. Hierin zitten leden van LAD en van de andere FBZ-verenigingen. Zij praten mee over cao-zaken die spelen in de VVT-sector. Ook Verenso-leden nemen deel aan de klankbordgroep, om vanuit hun specialisme mee te praten over actuele onderwerpen binnen de VVT-sector.

Achtergrond
De Cao VVT bestaat sinds 2008. Daarvoor hadden werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg ieder een eigen cao.