skip to Main Content

Cao Arbo Unie

Voor de werknemers van Arbo Unie geldt de Cao Arbo Unie. Het gaat om 909 werknemers waarvan het merendeel arts is.

Looptijd
1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Salarisverhoging

  • Werknemers ontvangen per 1 januari 2024 een structurele loonsverhoging van 3% met een bodem van € 100,00 bruto per maand.
  • Werknemers ontvangen per 1 juli een structurele loonsverhoging van 2% met een bodem van €75,00 bruto per maand doorgevoerd.
  • De eindejaarsuitkering wordt verhoogd met 1,5% (van 3,5% naar 5%).

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is 36 uur per week.

Vakantieverlof
U heeft recht op 196 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

  • De thuiswerkvergoeding wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar €2,35 netto per thuiswerkdag.
  • De onbelaste reiskostenvergoeding wordt verhoogd naar €0,23 per kilometer.
  • Arbo Unie sluit een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering af voor medewerkers die langdurig arbeidsongeschikt zijn. De verzekering geeft een aanvulling op het inkomen tot 70% van het laatstverdiende salaris. De premie wordt volledig door de werkgever betaald.

Pensioen
Het pensioen is voor het grootste deel ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao?
De Cao Arbo Unie is een standaard-cao. Bij een standaard-cao mag de werkgever niet van de cao afwijken, noch in positieve noch in negatieve zin. De cao kan de werkgever wel ruimte geven voor afwijken van de cao. Dat staat dan meestal expliciet bij het betreffende artikel vermeld. Bij een standaard-cao mag de werkgever overigens ook geen afspraken maken over onderwerpen die (nog) niet in de cao zijn opgenomen.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen

Er is overeengekomen dat de contributies van de verenigingen volledig vergoed zullen worden voor 2024. Vanaf 1 januari 2025 zal een lidmaatschap tot maximaal €650,00 worden vergoed. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden.

Scholing en ontwikkeling
Het thema Optimaal Werken is een van de onderwerpen tijdens de gesprekken die de leidinggevende met de medewerker voert in het kader van de HR-cyclus. In deze gesprekken wordt expliciet aandacht besteed aan de ontwikkeling van de medewerker en de balans tussen werk en privé. Leidinggevende en medewerker bespreken samen op welke wijze de medewerker inzetbaar kan blijven in deze en volgende levensfasen.

De werkgever draagt daarnaast zorg voor adequate, aanvullende opleiding en bijscholing aan werknemers. De werkgever kan de werknemer in overleg verplichten hieraan deel te nemen voor zover dat noodzakelijk is voor het vervullen van de overeengekomen functie.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD, FNV en CNV Vakmensen
Werkgeversorganisatie: Arbo Unie

Klankbordgroep

De LAD heeft voor de meeste cao’s klankbordgroepen, die input geven voor de inzet vanuit de LAD voor een nieuwe cao. Daarnaast vindt gedurende de onderhandelingen afstemming plaats, zodat we kunnen toetsen of te maken afspraken aansluiten op de wensen van onze leden. Verder wordt het uiteindelijke onderhandelingsresultaat besproken alvorens dit via een ledenraadpleging aan de leden wordt voorgelegd.

Voor de Cao Arbo Unie bestaat een klankbordgroep in oprichting, die zal worden betrokken bij de komende cao-onderhandelingen. Ben je bedrijfsarts en wil je je hiervoor aanmelden? Stuur dan een mail naar bureau@lad.nl.

Achtergrond

De Cao Arbo Unie bestaat sinds 1998. Sinds 2005 is Arbo Unie aan het reorganiseren omdat het financieel slecht gaat. Hierdoor zijn de resultaten voor de Cao Arbo Unie al enkele jaren achtergebleven bij de landelijke trend. Verschillende reorganisaties hebben geleid tot het afslanken van het bedrijf. Met sociaal plannen heeft de LAD zoveel mogelijk de negatieve gevolgen voor haar leden opgevangen.