skip to Main Content

Cao Arbo Unie

Voor de werknemers van Arbo Unie geldt de Cao Arbo Unie. Het gaat om 909 werknemers waarvan het merendeel arts is.

Looptijd
1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Salarisverhoging

  • Werknemers krijgen vanaf 1 januari 2022 een loonsverhoging van 2,5% met een nominale ondergrens van € 75,- bruto per maand op basis van een voltijds dienstverband.
  • De eindejaarsuitkering stijgt van 2,5% naar 3,0%.
  • In september 2022 bespreken de sociale partners de (actuele) financiële ontwikkeling van Arbo Unie met als doel om te kijken of er ruimte is voor een eenmalige uitkering in november 2022.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is 36 uur per week.

Vakantieverlof
U heeft recht op 196 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Medewerkers krijgen per 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding van € 2,- (netto) per thuiswerkdag. In 2021 kregen werknemers een thuiswerkvergoeding van € 2,50, maar dit bedrag was bruto.
  • Iedere fulltime medewerker mag een dag per jaar besteden aan vrijwilligerswerk (gerelateerd aan bedrijfsgezondheidszorg).
  • Sinds 1 juli 2020 krijgen partners vijf weken deels doorbetaald geboorteverlof. Het UVW keert in dit geval 70% van het inkomen uit. In het cao-akkoord is nu afgesproken dat Arbo Unie de UWV-uitkering aanvult tot 100%. Dit geldt niet voor het deels betaalde ouderschapsverlof waar werknemers per 1 augustus 2022 gebruik van kunnen maken.
  • Het mobiliteitsbeleid wordt aangepast.

Pensioen
Het pensioen is voor het grootste deel ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao?
De Cao Arbo Unie is een standaard-cao. Bij een standaard-cao mag de werkgever niet van de cao afwijken, noch in positieve noch in negatieve zin. De cao kan de werkgever wel ruimte geven voor afwijken van de cao. Dat staat dan meestal expliciet bij het betreffende artikel vermeld. Bij een standaard-cao mag de werkgever overigens ook geen afspraken maken over onderwerpen die (nog) niet in de cao zijn opgenomen.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
Uiterlijk in november van ieder jaar kunnen werknemers de bijdrage voor de vakbond declareren bij hun werkgever. De werkgever betaalt de helft van de contributie (artikel 28 en 29). Werknemers die lid zijn van een voor hun functie gevormde vereniging komen in aanmerking voor vergoeding van onder meer de contributie van de beroepsvereniging (artikel 17).

Scholing en ontwikkeling
Het thema Optimaal Werken is een van de onderwerpen tijdens de gesprekken die de leidinggevende met de medewerker voert in het kader van de HR-cyclus. In deze gesprekken wordt expliciet aandacht besteed aan de ontwikkeling van de medewerker en de balans tussen werk en privé. Leidinggevende en medewerker bespreken samen op welke wijze de medewerker inzetbaar kan blijven in deze en volgende levensfasen.

De werkgever draagt daarnaast zorg voor adequate, aanvullende opleiding en bijscholing aan werknemers. De werkgever kan de werknemer in overleg verplichten hieraan deel te nemen voor zover dat noodzakelijk is voor het vervullen van de overeengekomen functie.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/FBZ, FNV en CNV Vakmensen
Werkgeversorganisatie: Arbo Unie

Klankbordgroep

De LAD heeft voor de meeste cao’s klankbordgroepen, die input geven voor de inzet vanuit de LAD voor een nieuwe cao. Daarnaast vindt gedurende de onderhandelingen afstemming plaats, zodat we kunnen toetsen of te maken afspraken aansluiten op de wensen van onze leden. Verder wordt het uiteindelijke onderhandelingsresultaat besproken alvorens dit via een ledenraadpleging aan de leden wordt voorgelegd.

Voor de Cao Arbo Unie bestaat een klankbordgroep in oprichting, die zal worden betrokken bij de komende cao-onderhandelingen. Ben je bedrijfsarts en wil je je hiervoor aanmelden? Stuur dan een mail naar bureau@lad.nl.

Achtergrond

De Cao Arbo Unie bestaat sinds 1998. Sinds 2005 is Arbo Unie aan het reorganiseren omdat het financieel slecht gaat. Hierdoor zijn de resultaten voor de Cao Arbo Unie al enkele jaren achtergebleven bij de landelijke trend. Verschillende reorganisaties hebben geleid tot het afslanken van het bedrijf. Met sociaal plannen heeft de LAD zoveel mogelijk de negatieve gevolgen voor haar leden opgevangen.