skip to Main Content

Pensioen

Als je in dienstverband werkt, kun je een werkgeverspensioen opbouwen. Voor alle cao’s waar de LAD over onderhandelt, geldt dat je werkgever verplicht is je een pensioenregeling aan te bieden. De LAD maakt zich aan cao-tafels en in de besturen van PFZW en het ABP sterk voor een goed pensioen voor haar leden.

Wat wil de LAD?

LAD vindt het belangrijk dat je via je werkgever een adequaat pensioen kunt opbouwen. Ons belangrijkste aandachtspunt is dat de reële waarde van pensioenen is gedaald en naar verwachting niet meer zal herstellen. Werknemers moeten zich instellen op een minder zeker en lager pensioen. Verhoging van de premies vindt de LAD geen alternatief, omdat dit leidt tot verlies aan koopkracht in de jaren waarin werknemers juist hoge uitgaven hebben, bijvoorbeeld vanwege studerende kinderen.

De LAD vindt vernieuwing van het pensioenstelsel noodzakelijk, waarbij meer solidariteit tussen de generaties wordt ingebouwd. Vanwege de lange opleidingsduur van artsen pleit de LAD daarnaast voor een zo hoog mogelijk opbouwpercentage en een zo laag mogelijke franchise.

Wat doet de LAD?

Pensioen op de agenda bij alle cao’s

Het gros van onze leden heeft een pensioenregeling bij PFZW (dit geldt voor werknemers bij de Arbo Unie, in ziekenhuizen, ggz-, gehandicaptenzorg- en jeugdzorginstellingen, gezondheidscentra, verpleeg- en verzorgingshuizen) of bij het ABP (werknemers in umc’s en universiteiten). Om die reden zijn we, via FBZ en het Ambtenarencentrum, zowel in het PFZW- als in het ABP-bestuur vertegenwoordigd. Daarnaast zitten we in het verantwoordingsorgaan van het ABP. Op die manier kan de LAD meebeslissen over (de toekomst van) je pensioen.

Van de overige pensioenfondsen (Hidha’s: SPH; aios huisartsgeneeskunde: HAIO; en voor apothekers: BPOA) volgen we het beleid nauwgezet. Ook pleiten we voor transparante communicatie richting de deelnemers. Pensioen is daarnaast een belangrijk onderwerp aan alle cao-tafels.

Pensioenaftopping

Tussen 2015 en eind 2017 heeft de LAD een succesvol actietraject gevoerd op het pensioenaftoppingsdossier. Aanleiding was een wetswijziging op 1 januari 2015, die er kort gezegd op neerkomt dat het pensioengevend salaris is gemaximeerd (‘afgetopt’) op € 100.000 bruto per jaar. Werknemers die meer verdienen, kunnen over het deel daarboven niet meer onder fiscaal gunstige voorwaarden pensioen opbouwen. Die beperking heeft tot gevolg dat ook de pensioenpremies worden verlaagd, zowel aan werkgevers- als werknemerskant. De verlaging van het werknemersdeel hebben werknemers teruggekregen in een hoger netto salaris (zodat ze zelf kunnen kijken of ze individueel een pensioenregeling kunnen afsluiten). Vrijwel alle werkgevers gaven het werkgeversdeel ook terug aan werknemers, behalve ggz-instellingen en algemene ziekenhuizen: die hielden dit geld zelf.

De LAD vond dat een ‘no go’: werkgevers en werknemers dragen immers samen bij aan pensioen, omdat pensioen uitgesteld loon is. Het ging ons dus vooral om het principe.

Nadat maandenlange, intensieve onderhandelingen mislukten met zowel de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen als GGZ Nederland, werd een actietraject gestart. In algemene ziekenhuizen staakten artsen in het voorjaar van 2016 hun deelname aan commissies. Om de druk verder op te voeren, werd in 47 ziekenhuizen/revalidatie-instellingen een zondagsdienst gevoerd op 21 juni 2016. Dat leidde ertoe dat de LAD, Federatie Medisch Specialisten en NVZ in de zomer van 2016 weer in gesprek gingen. Eind 2016 werd een akkoord bereikt voor de pensioenaftopping, dat in 2017 werd uitgewerkt in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten en een passende vertaling kreeg in de Cao Ziekenhuizen.

Het actietraject in de ggz volgde op het actietraject in de ziekenhuizen. In deze sector waren twee zondagsdiensten nodig (op 1 november 2016 en 17 januari 2017) om GGZ Nederland ervan te overtuigen dat psychiaters een oplossing wilden. Die kwam er in de Cao GGZ.

Wat betekent dat voor jou?

Doordat de LAD aan veel cao-tafels en in de besturen van ABP, PFZW en HAIO is vertegenwoordigd, kunnen wij een belangrijke rol spelen om te zorgen dat je een adequaat pensioen opbouwt; zowel nu als in de toekomst.

Beleidsverantwoordelijke

Theo Haasdijk

Beleidsadviseur
T: 088 – 13 44 100
E: t.haasdijk@lad.nl