skip to Main Content

AMS

Veilig en gezond werken, verantwoordelijkheid/betrokkenheid bij de ziekenhuisorganisatie en flexibiliteit: dat zijn belangrijke uitgangspunten van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). De regeling geldt voor medisch specialisten in algemene ziekenhuizen/revalidatie-instellingen. De AMS is een volwaardig arbeidsvoorwaardelijke regeling die deel uitmaakt van de Cao Ziekenhuizen.

Looptijd
De huidige AMS-afspraken zijn gemaakt op 26 januari 2024.

Salarisverhoging

 • De loonparagraaf uit de Cao Ziekenhuizen 2023-2025 wordt één-op-één doorvertaald in de AMS. Dat betekent dat je met terugwerkende kracht per 1 februari 2023 een structurele salarisverhoging krijgt van 5%, per 1 december 2023 een verhoging van 5% met een maximum van € 300 bruto per maand, en per 1 juni een salarisverhoging van 2% plus € 180 bruto per maand.
 • In de AMS wordt een hardheidsclausule voor de koopkracht van 2024 opgenomen. Dit houdt in dat als het koopkrachtpercentage in 2024 significant afwijkt van de afgesproken salarisverhoging in 2024, de AMS-partijen met elkaar in overleg treden.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is 45 uur per week, exclusief de diensten. Inclusief diensten mag de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld maximaal 52 uur zijn. Louter incidenteel mag de arbeidsduur, inclusief diensten, uitlopen tot maximaal 55 uur. Als er aantoonbaar gemiddeld méér dan 7 uur per week wordt gewerkt tijdens diensten, worden de meerdere uren boven die 7 uur in mindering gebracht op het aantal te werken uren tijdens reguliere werktijden.

Vakantieverlof
De medisch specialist heeft per jaar recht op 30 vakantiedagen bij een volledig dienstverband (270 uur).

Belangrijkste AMS-resultaten (d.d. 26 januari 2024):

 • Om medisch specialisten meer eigen regie te geven over hun duurzame inzetbaarheid, wordt een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden geïntroduceerd. Dit systeem bestaat uit twee onderdelen die niet los van elkaar kunnen worden gezien: een persoonlijk keuzebudget (PKB) en ‘het goede gesprek’. Het PKB kan worden gevuld met tijd (maximaal vijf bovenwettelijke verlofdagen) en geld (vakantietoeslag of een deel daarvan). Het goede gesprek komt erop neer dat medisch specialisten binnen hun organisatorische eenheid én met de raad van bestuur vroegtijdig met elkaar bespreken of er bijvoorbeeld behoefte is aan een sabbatical, mantelzorg- of ouderschapsverlof. Ook kan je in overleg met je werkgever afspraken maken over een 80-80-100-regeling in de vijf jaar voorafgaand aan je AOW-leeftijd. Je gaat dan 80% werken tegen 80% van je loon terwijl je pensioenopbouw volledig (100%) doorloopt.
  Verder is afgesproken dat zowel de raad van bestuur als medisch specialisten zich maximaal inspannen om invulling te geven aan de wens tot verlof. Dat betekent ook dat er afspraken moeten worden gemaakt bij waarneming als een medisch specialist langdurig afwezig is. In het akkoord wordt hiervoor verwezen naar de afspraken over waarneming in het Principeakkoord van juni 2023.
 • Samen met de NVZ starten we een onderzoek naar de normalisering van de werkweek. Daarbij wordt gekeken wat de impact is als de voltijd arbeidsduur (inclusief diensten) wordt verlaagd.
 • Tijdens de looptijd bespreken de AMS-partijen hoe meer balans kan worden gecreëerd tussen het werken in de nachtdienst en tijd voor rust bij intensieve diensten.
 • De AMS-partijen starten een campagne met aandacht voor de positie van startende medisch specialisten.
 • Voor parttime medewerkers geldt dat scholingsdagen die vallen op een niet-werkdag, meetellen als werktijd.
 • Om discussie over de juiste interpretatie van de doorvertaling in de toekomst te voorkomen, hebben we met de NVZ afgesproken dat we gedurende de looptijd van deze AMS met elkaar in gesprek gaan om artikel 1.2. lid 3 en 4 te verduidelijken. In dit artikel staat wat de beschikbare financiële ruimte is voor de AMS.
 • In het akkoord zijn nog een aantal andere afspraken gemaakt, onder andere over betaald rouwverlof bij het overlijden van een partner of kind, de deelname aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering en de doorontwikkeling van het Statuut medisch specialisten in dienstverband.

Pensioen
Het pensioen van medisch specialisten in dienstverband is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimumregeling?
De AMS is een minimumregeling. Van afspraken in een minimum-cao mag een werkgever niet in negatieve zin afwijken. Hij mag wel in positieve zin afwijken, dus ten gunste van de werknemer.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
Medisch specialisten kunnen de contributie voor de beroepsvereniging uit het brutoloon laten betalen (artikel 3.4.3). Dat kan alleen als het volledige budget ‘functiegebonden kosten’ van het betreffende jaar is besteed aan andere vanuit het betreffende budget te financieren activiteiten.

Onderhandelingspartijen
Namens de werknemers: de LAD en de Federatie Medisch Specialisten.
Namens werkgevers: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Klankbordgroep
Er is een klankbordgroep voor deze arbeidsvoorwaardenregeling, waarin medisch specialisten in algemene ziekenhuizen/revalidatie-instellingen zijn vertegenwoordigd.

Status AMS
De regeling maakt deel uit van de Cao Ziekenhuizen, maar kent een eigen overleg en vormt een zelfstandige regeling binnen de cao.