skip to Main Content

AMS

Veilig en gezond werken, verantwoordelijkheid/betrokkenheid bij de ziekenhuisorganisatie en flexibiliteit: dat zijn belangrijke uitgangspunten van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). De regeling geldt voor 3.250 medisch specialisten in algemene ziekenhuizen/revalidatie-instellingen. De AMS is een volwaardig arbeidsvoorwaardelijke regeling die deel uitmaakt van de Cao Ziekenhuizen.

Achtergrond
De AMS, die dateerde uit 2001, werd tussen 2014 en 2016 volledig herzien, omdat er dusdanig veel was veranderd in het ziekenhuislandschap dat de AMS hier op moest worden aangepast. Op 1 januari 2016 ging de nieuwe AMS van start, waarin veilig en gezond werken en de versteviging van de positie van medisch specialisten in dienstverband twee belangrijke pijlers waren. Deze AMS uit 2016 vormt nog steeds de basis voor de huidige AMS. Lees meer over de totstandkoming van deze AMS.
Eind 2019 kwam de nieuwe Cao Ziekenhuizen tot stand. De regel is dat de AMS-partijen hierna met elkaar in overleg gaan om te kijken hoe de cao-afspraken in de AMS kunnen worden ‘doorvertaald’. Vanwege de coronacrisis liep het overleg hierover vertraging op. Uiteindelijk gingen de AMS-partijen in het najaar van 2020 met elkaar in overleg. In maart 2021 kwamen ze een principeakkoord overeen, met concretere en verbeterde afspraken over gezond en veilig werken en positionering.

Looptijd
1 januari 2016 (en geactualiseerd in maart 2021)

Salarisverhoging
De ‘regel’ is dat AMS-partijen na een akkoord over de nieuwe Cao Ziekenhuizen met elkaar in overleg gaan om te bepalen welke afspraken worden doorvertaald naar de AMS. De huidige Cao Ziekenhuizen loopt tot 1 juli 2021. Afgesproken is dat de volgende financiële afspraken worden doorvertaald:

  • De salarissen van medisch specialisten worden per 1 januari 2020 verhoogd met 4% plus € 37 bruto per maand;
  • De salarissen worden per 1 januari 2021 verhoogd met € 116 bruto per maand.
  • Daarnaast geldt over 2019 een eenmalige uitkering van € 1.200 bruto (bij een fulltime dienstverband).

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is 45 uur per week, exclusief de diensten. Inclusief diensten mag de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld maximaal 52 uur zijn. Louter incidenteel mag de arbeidsduur, inclusief diensten, uitlopen tot maximaal 55 uur. Als er aantoonbaar gemiddeld méér dan 7 uur per week wordt gewerkt tijdens diensten, worden de meerdere uren boven die 7 uur in mindering gebracht op het aantal te werken uren tijdens reguliere werktijden.

Vakantieverlof
De medisch specialist heeft per jaar recht op 30 vakantiedagen bij een volledig dienstverband (270 uur).

Belangrijkste bepalingen

  • Gezond en veilig werken wordt de norm in de nieuwe AMS. De AMS-partijen starten samen een landelijk bewustwordingsprogramma, waarbij diverse handreikingen worden ontwikkeld om bijvoorbeeld formatie, roostering en productie beter op elkaar af te stemmen.
  • De afspraken over waarneming bij afwezigheid langer dan een maand zijn verduidelijkt. In de vorige AMS stond al dat bij afwezigheid langer dan een maand maatregelen moeten worden getroffen en dat de Organisatorische Eenheid en raad van bestuur hierover met elkaar in overleg moeten treden. Aanvullend is afgesproken dat wanneer dit overleg niet binnen twee weken leidt tot een maatregel én de Organisatorische Eenheid de waarneming voortzet, de medisch specialisten dan een waarneemvergoeding ontvangen.
  • De tips en aanbevelingen die in bijlage 3 van de AMS stonden, worden niet langer als tips gezien, maar als kaderstellende uitgangspunten voor gezond en veilig roosteren.
  • Voorafgaand aan de contractering met zorgverzekeraars maken de raad van bestuur en de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD)/Organisatorische Eenheden gezamenlijke afspraken over de productie die moeten passen bij de beschikbare formatie. Wordt er meer productie gecontracteerd dan de beschikbare de formatie aan kan, dan moet meer of andere passende formatie worden aangetrokken.
  • Medisch specialisten kunnen ervoor kiezen om vanaf hun zestigste het aantal diensten in de nacht af te bouwen. Vanaf 60 jaar kan het aantal diensten in de nacht worden verminderd met 25 procent; vanaf 63 jaar met 50 procent. Vanaf 65 jaar kan worden gekozen om geen diensten in de nacht meer te draaien. Omdat de keuze voor afbouw kan leiden tot organisatorische consequenties, is afgesproken dit in de regeling een plek te geven.
  • De raad van bestuur stelt tijd en financiële middelen beschikbaar aan de besturen van VMSD’s om hun werkzaamheden te verrichten.

Pensioen
Het pensioen van medisch specialisten in dienstverband is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimumregeling?
De AMS is een minimumregeling. Van afspraken in een minimum-cao mag een werkgever niet in negatieve zin afwijken. Hij mag wel in positieve zin afwijken, dus ten gunste van de werknemer.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
Medisch specialisten kunnen de contributie voor de beroepsvereniging uit het brutoloon laten betalen (artikel 3.4.3). Dat kan alleen als het volledige budget ‘functiegebonden kosten’ van het betreffende jaar is besteed aan andere vanuit het betreffende budget te financieren activiteiten.

Onderhandelingspartijen
Namens de werknemers: de LAD en de Federatie Medisch Specialisten.
Namens werkgevers: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Klankbordgroep
Er is een klankbordgroep voor deze arbeidsvoorwaardenregeling, waarin medisch specialisten in algemene ziekenhuizen/revalidatie-instellingen zijn vertegenwoordigd.

Status AMS
De regeling maakt deel uit van de Cao Ziekenhuizen, maar kent een eigen overleg en vormt een zelfstandige regeling binnen de cao.