skip to Main Content

Cao SBOH

De Cao SBOH is van toepassing op alle aios-groepen die gedurende hun volledige opleiding in dienst zijn bij werkgeversorganisatie SBOH. Dit betreft ruim 3800 artsen in opleiding tot:
• Huisarts
• Specialist ouderengeneeskunde
• Arts verstandelijk gehandicapten
• (Profiel)arts Maatschappij + Gezondheid
• Forensisch arts
• Verslavingsarts

Looptijd
Van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.  

Salarisverhoging

 • Een salarisverhoging van 6,69% per 1 januari 2024.
 • Verder spant de SBOH zich in om de salarissen van aios in dienst van SBOH in 2024 te verhogen, passend bij de uitkomsten van het SBOH-beloningsonderzoek. Op termijn zal duidelijk worden of VWS alsnog budget beschikbaar stelt. Indien dat het geval is geldt de procesafspraak dat dit in overleg met de LAD ten goede komt aan de aios.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur voor aios in dienst bij de SBOH is 38 uur per week. Dit is inclusief de terugkomdag voor het theoretische deel van de opleiding.

Vakantieverlof
De aios heeft recht op 228 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste resultaten

 • Reiskostenvergoeding: Er geldt eén tarief voor woon-werkverkeer en dienstreizen van € 0,23 netto per km. De artsen forensische geneeskunde behouden hun vergoeding van € 0,30 voor dienstreizen.
 • Extra vergoedingen: Conform afspraken in de vorige cao komen de beschikbare gelden van SBOH door lagere onkosten ten goede aan de aios. Deze worden met ingang van 2024 als volgt ingezet:
  o Hogere vergoeding voor een hotelovernachting van € 75 naar € 100
  o Verhoging van het scholingsbudget met € 5 per maand
  o Invoering van een fit-en duurzaamheidsbudget.
 • Loondoorbetaling bij ziekte: aios die in 2024 het tweede ziektejaar bereiken of bereikt hebben en hun ziekte direct het gevolg is van COVID-19 betaalt SBOH in 2024 tijdens het tweede ziektejaar het salaris 100% door. Verder onderzoeken SBOH en LAD de mogelijkheid om een bepaling in de cao 2025 op te nemen voor 100% loondoorbetaling tijdens het tweede ziektejaar als de arbeidsongeschiktheid overwegend is veroorzaakt door het werk of de werkomstandigheden.
 • Rondom de geboorte: Tijdens het aanvullend geboorteverlof krijgt de werknemer vanaf 1 maart 2024 het salaris 100% doorbetaald. De periode voor kolven onder werktijd wordt verlengd naar 24 maanden.
 • Uitbreiding werkingssfeer: Vanaf 1 januari 2024 is de Cao SBOH ook van toepassing op aios verslavingsgeneeskunde en aios forensische geneeskunde.

Pensioen

 • Het pensioen van aios huisartsgeneeskunde is ondergebracht bij pensioenfonds SPH.
 • Het pensioen van aios ouderengeneeskunde, aios M+G en aios-AVG is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao?
De Cao SBOH is een minimum-cao. Van afspraken in een minimum-cao mag een werkgever niet in negatieve zin afwijken. Hij mag wel in positieve zin afwijken, dus ten gunste van de werknemer.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
Cao-afspraak is dat de SBOH voor aios de LAD-contributie rechtstreeks aan de LAD betaalt. Aios in dienst bij de SBOH krijgen om die reden geen contributienota en kunnen kosteloos van alle LAD-dienstverlening gebruikmaken. Daarnaast is er een vergoeding voor het lidmaatschap van de aios-vereniging en de artsenvereniging.

Scholing en ontwikkeling
Het dienstverband bij de SBOH staat in het teken van de opleiding, die door de SBOH wordt betaald. Daarnaast kunnen aios bepaalde congressen en aanvullende scholing declareren uit het congres-/scholingsbudget van 25 euro per maand.

Cao-partijen
Werkgeversorganisatie: SBOH
Werknemersorganisatie: LAD

Bij de onderhandelingen werkt de LAD nauw samen met de belangenorganisaties van aios:

 • LOVAH (namens aios huisartsgeneeskunde)
 • VASON (namens aios ouderengeneeskunde)
 • VAAVG (namens aios-AVG)
 • LOSGIO (namens aios M+G en aios forensische geneeskunde)
 • JVVG (namens aios verslavingsgeneeskunde).

Klankbordgroep
Er is geen formele klankbordgroep voor de Cao SBOH, maar de input vanuit aios gebeurt via de samenwerking met LOVAH, VASON, VAAVG, LOSGIO en JVVG.