skip to Main Content

Cao SBOH

Artsen in opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) zijn gedurende hun volledige opleiding in dienst bij de SBOH en vallen onder de Cao SBOH. In totaal gaat het om 2.404 aios huisartsgeneeskunde, 461 aios ouderengeneeskunde en 47 aios-AVG. Artsen die vanaf 2019 zijn gestart met vijf bepaalde profielen binnen de opleiding arts Maatschappij + Gezondheid (M+G), zijn ook in dienst bij de SBOH gedurende de opleiding. In 2022 betrof dit 370 aios M+G en forensische geneeskunde. Aios verslavingsgeneeskunde vallen formeel nog niet onder de Cao SBOH; gedurende de looptijd van de cao wordt bekeken op welke manier deze aios-groep toegevoegd kan worden aan de cao.

Looptijd
1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Salarisverhoging

 • Een structurele salarisverhoging van 1,7% per 1 december 2022. Dit komt overeen met de verhoging van de beschikbaarheidsbijdrage die de SBOH ontvangt.
 • Een eenmalige uitkering van 1,7% over het verdiende salaris in de maanden januari tot en met november 2022.
 • Een salarisverhoging van 6,02% per 1 januari 2023. Die bestaat uit een verhoging van de salarisschalen met structureel 3,77%, en een incidentele salarisverhoging van 2,25%.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur voor aios in dienst bij de SBOH is 38 uur per week. Dit is inclusief de terugkomdag voor het theoretische deel van de opleiding.

Vakantieverlof
De aios heeft recht op 228 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste resultaten

 • De reiskostenvergoeding wordt op 1 januari 2023 verhoogd naar het per die datum fiscaal vrijgestelde bedrag (van € 0,19 naar € 0,21 netto per kilometer).
 • Op 1 januari 2023 wordt een thuiswerkvergoeding ingevoerd op declaratiebasis.
 • Per 1 januari 2023 wordt een grote stap gezet in het gelijktrekken van de salarissen en de pensioenpremieverdeling van de aios huisartsgeneeskunde met de andere aios-groepen binnen de SBOH.
 • De salarisgarantieregeling voor aios M+G wordt aangepast.

Pensioen

 • Het pensioen van aios huisartsgeneeskunde is ondergebracht bij pensioenfonds SPH.
 • Het pensioen van aios ouderengeneeskunde, aios M+G en aios-AVG is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao?
De Cao SBOH is een minimum-cao. Van afspraken in een minimum-cao mag een werkgever niet in negatieve zin afwijken. Hij mag wel in positieve zin afwijken, dus ten gunste van de werknemer.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
Cao-afspraak is dat de SBOH voor aios de LAD-contributie rechtstreeks aan de LAD betaalt. Aios in dienst bij de SBOH krijgen om die reden geen contributienota en kunnen kosteloos van alle LAD-dienstverlening gebruikmaken. Daarnaast is er een vergoeding voor het lidmaatschap van de aios-vereniging en de artsenvereniging.

Scholing en ontwikkeling
Het dienstverband bij de SBOH staat in het teken van de opleiding, die door de SBOH wordt betaald. Daarnaast kunnen aios bepaalde congressen en aanvullende scholing declareren uit het congres-/scholingsbudget van 20 euro per maand.

Cao-partijen
Werkgeversorganisatie: SBOH
Werknemersorganisatie: LAD

Bij de onderhandelingen werkt de LAD nauw samen met de belangenorganisaties van aios:

 • LOVAH (namens aios huisartsgeneeskunde)
 • VASON (namens aios ouderengeneeskunde)
 • VAAVG (namens aios-AVG)
 • LOSGIO (namens aios M+G)
 • JVVG (aios verslavingsgeneeskunde).

Klankbordgroep
Er is geen formele klankbordgroep voor de Cao SBOH, maar de input vanuit aios gebeurt via de samenwerking met LOVAH, VASON, VAAVG, LOSGIO en JVVG.