skip to Main Content

Cao Gehandicaptenzorg

De Cao Gehandicaptenzorg geldt voor werknemers die werkzaam zijn bij een werkgever die is aangesloten bij Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) of bij MEE NL. Dat zijn bijna alle 170 instellingen voor gehandicaptenzorg en MEE-organisaties in Nederland. Het gaat om circa 190.000 werknemers.

Looptijd
De cao loopt van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2024.

Salarisverhoging
In juni 2023 is een onderhandelingsresultaat bereikt over het verlengen van de Cao Gehandicaptenzorg in combinatie met een extra tussentijdse salarisverhoging en een aantal aanvullende afspraken. Wat de salarisverhoging betreft is afgesproken dat werknemers:
– per 1 september 2023 een structurele salarisverhoging krijgen van 3% met een bodem van 80 euro bruto op fulltime basis;
– per 1 september 2023 een structurele salarisverhoging krijgen van 3% met een bodem van 80 euro bruto op fulltime basis;
– per 1 december 2023 een structurele salarisverhoging krijgen van 3% met een bodem van 80 euro;
– per 1 juni 2024 een structurele salarisverhoging krijgen van 2% met een bodem van 55 euro;
– per 1 december 2024 een structurele salarisverhoging krijgen van 2% met een bodem van 55 euro.

Bovenstaande afspraken zijn aanvullend op de afspraken in de lopende cao in 2023. Conform de lopende cao was in mei 2023 al een salarisverhoging toegekend van 3,2%. Ook zijn de salarisschalen 40 en 45 per 1 mei 2023 verhoogd met een extra salaristrede, en hebben werknemers in de schalen 55, 60 en 65 in mei 2023 een eenmalige uitkering ontvangen van 750 euro bruto op fulltime basis. Daarnaast is de eindejaarsuitkering in december 2023 eenmalig verhoogd met 0,5%.

Standaard arbeidsduur
De standaard fulltime arbeidsduur is gemiddeld 36 uur per week. Het aantal wekelijks te werken uren kan variëren, zeker bij een instelling die de jaarurensystematiek (JUS) hanteert. Hierbij is het aantal te werken uren op jaarbasis 1.878, en maak je met je leidinggevende afspraken over het arbeidspatroon gedurende het jaar. De werkgever dient de normen te respecteren uit de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit, zoals vastgelegd in de cao.

Vakantieverlof
Werknemers hebben recht op 144 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband. Daarnaast ontvangt iedere werknemer jaarlijks 57 uur Balansverlof (tot 1 januari 2023 PBL) op voltijdbasis.

Belangrijkste cao-resultaten
Naast de tussentijdse salarisverhoging werd in het onderhandelingsresultaat van juni 2023 het volgende afgesproken:

  • Reiskostenvergoeding: de vergoeding voor woon-werkverkeer wordt per 1 januari 2024 verdubbeld van 8 naar 16 cent. Deze regeling geldt wanneer je werkgever met de OR of PVT geen eigen regeling overeengekomen is.
  • Vergoeding voor onregelmatig werken (ORT): de ORT is flink verbeterd. Per 1 januari 2024 komen ook functies hoger dan functiegroep 65 hiervoor in aanmerking. Bovendien wordt de ORT voortaan berekend over het feitelijke salaris (in plaats van over maximaal het salaris behorende bij IP-nummer 19).
  • Protocol: er wordt een protocol ontwikkeld voor het omgaan met grensoverschrijdend gedrag.
  • Voorrang roostering: vaste werknemers krijgen voorrang bij inroostering ten opzichte van flexkrachten en zzp’ers.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao?
Deze cao is een standaard-cao. Bij een standaard-cao mag de werkgever niet van de cao afwijken, noch in positieve noch in negatieve zin. De cao kan de werkgever wel ruimte geven voor afwijken van de cao. Dat staat dan meestal expliciet bij het betreffende artikel vermeld. Bij een standaard-cao mag de werkgever overigens ook geen afspraken maken over onderwerpen die (nog) niet in de cao zijn opgenomen.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
Wie lid is van de LAD (of een andere vereniging die is aangesloten bij FBZ) en/of NVAVG, kan maximaal € 150 per jaar aan contributie terug krijgen via zijn werkgever. Per persoon kan de vergoeding voor maximaal twee verenigingen worden verkregen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om (het restant van) de contributie eenmaal per jaar uit te ruilen tegen brutoloon (artikel 12:1), wat belastingvoordeel oplevert.

Scholing en ontwikkeling
Op grond van de cao heeft iedere werknemer recht op scholing en bovendien een plicht tot het volgen van scholingsactiviteiten. Daarom moet iedere werkgever jaarlijks een scholingsplan en een persoonlijk ontwikkelingsbeleid vaststellen voor de hele organisatie. Deze documenten komen tot stand in overleg met de Ondernemingsraad (OR). Het budget dat een organisatie hiervoor ter beschikking stelt, is ten minste 2% van de loonsom per jaar. In overleg met de OR mag ook besloten worden om per team of per individu een scholings-/ontwikkelingsbudget in te stellen. Op basis van het scholingsplan moet scholing die noodzakelijk is voor het uitoefenen van de huidige functie, voor rekening komen van de werkgever. Hieronder valt mede scholing die nodig is voor de (her)registraties zoals genoemd in art. 9:9 van de cao (Wet BIG, SKJ, RGS en kwaliteitsregisters). Als werknemer kun je je wensen voor scholing en persoonlijke ontwikkelingen met je leidinggevende bespreken, bijvoorbeeld in het jaargesprek. Ook is het mogelijk om een formeel scholingsverzoek in te dienen.

Kosten inschrijving registratie en (kwaliteits)registers

  • De werkgever vergoedt de kosten die voortvloeien uit de (her)registratie voor de Wet BIG, als en voor zover deze registratie voortvloeit uit de bij de werkgever beklede functie.
  • De werkgever vergoedt de kosten voor (her)registratie in het kader van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) als en voor zover deze (her)registratie voortvloeit uit de bij de werkgever beklede functie.
  • De werkgever vergoedt de kosten voor (her)registratie in het specialistenregister van de RGS aan artsen voor verstandelijk gehandicapten.
  • De werkgever vergoedt de kosten van de (her)registratie in een kwaliteitsregister van een beroepsvereniging die is aangesloten bij FBZ, indien de werkgever verwacht dat de werknemer staat ingeschreven in dit register.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en NU’91.
Werkgeversorganisaties: VGN en MEE NL.

Klankbordgroep
Voor de Cao Gehandicaptenzorg bestaat een klankbordgroep van FBZ, waarin ook LAD-leden zijn vertegenwoordigd. De klankbordgroep wordt betrokken bij de inzet voor de nieuwe cao en fungeert als klankbord tijdens de onderhandelingen.