skip to Main Content

Cao Gehandicaptenzorg

De Cao Gehandicaptenzorg geldt voor werknemers die werkzaam zijn bij een werkgever die is aangesloten bij Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) of bij MEE NL. Dat zijn bijna alle 170 instellingen voor gehandicaptenzorg en MEE-organisaties in Nederland. Het gaat om circa 190.000 werknemers.

Looptijd
De cao loopt van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2024.

Salarisverhoging

 • Per 1 mei 2022 krijgen alle werknemers een salarisverhoging van 2,2% met een bodem van 85 euro bruto per maand (op voltijdbasis). Per 1 mei 2023 krijgen alle werknemers er nog eens 3,2% bij. In december 2023 krijgen alle werknemers daarnaast een eenmalige uitkering van 0,5% over het jaarsalaris in de vorm van een verhoogde eindejaarsuitkering.
 • Voor de functiegroepen 35 tot en met 50 is een extra structurele salarisverhoging afgesproken door het toevoegen van extra tredes aan deze schalen.
 • Functiegroepen 55, 60 en 65 krijgen in mei 2022 én mei 2023 een eenmalige uitkering van 750 euro bruto (op voltijdsbasis).

Standaard arbeidsduur
De standaard fulltime arbeidsduur is gemiddeld 36 uur per week. Het aantal wekelijks te werken uren kan variëren, zeker bij een instelling die de jaarurensystematiek (JUS) hanteert. Hierbij is het aantal te werken uren op jaarbasis 1.878, en maak je met je leidinggevende afspraken over het arbeidspatroon gedurende het jaar. De werkgever dient de normen te respecteren uit de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit, zoals vastgelegd in de cao.

Vakantieverlof
Werknemers hebben recht op 144 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband. Daarnaast ontvangt iedere werknemer jaarlijks 57 uur Balansverlof (tot 1 januari 2023 PBL) op voltijdbasis.

Belangrijkste cao-resultaten

 • Vanaf 1 juli 2022 geldt een afbouwregeling voor werknemers in de directe cliëntenzorg die al langere tijd in de gehandicaptenzorg werken en in aanloop naar hun pensioen minder willen gaan werken. Wie 75% van de arbeidsduur gaat werken, ontvangt 85% salaris en blijft 100% pensioen opbouwen. Daarnaast werken de cao-partijen aan een ‘Even-ietsje-minder-faciliteit’ voor werknemers in alle levensfasen. Deze faciliteit moet uiterlijk op 31 december 2025 in de plaats komen van de afbouwregeling.
 • De PBL-regeling wordt vanaf 2023 vervangen door Balansverlof. Hierin kunnen werknemers tot maximaal 100 wekenverlof sparen. Bij overstap naar een andere werkgever binnen de gehandicaptenzorg kan een werknemer het gespaarde budget meenemen.
 • Zorgprofessionals krijgen inspraak op onderwerpen die hun werk raken. De precieze vorm (een staf/raad/orgaan) wordt per organisatie in overleg met de raad van bestuur vormgegeven. De zorgprofessionals nemen hiertoe zelf het initiatief.
 • De cao wordt verduidelijkt zodat helder is dat het scholingsplan erin voorziet dat scholing die nodig is voor de functie-uitoefening, incl. scholing voor vereiste registraties, wordt vergoed door de werkgever.
 • Werknemers die lid zijn van een beroepsvereniging die is aangesloten bij FBZ (en dat is de LAD) krijgen vanaf 2022 150 euro per jaar vergoed voor het lidmaatschap (was: 100 euro). Deze vergoeding wordt bovendien uitgebreid met het lidmaatschap van de NVAVG.
 • Werknemers krijgen vanaf 1 juli 2022 een thuiswerkvergoeding van € 2,00 per thuiswerkdag, als er op instellingsniveau geen eigen regeling voor een thuiswerkvergoeding is vastgesteld.
 • Coassistenten krijgen vanaf 1 juli 2022 een stagevergoeding van €100 bruto per week bij coschappen van ten minste 24 uur per week.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao?
Deze cao is een standaard-cao. Bij een standaard-cao mag de werkgever niet van de cao afwijken, noch in positieve noch in negatieve zin. De cao kan de werkgever wel ruimte geven voor afwijken van de cao. Dat staat dan meestal expliciet bij het betreffende artikel vermeld. Bij een standaard-cao mag de werkgever overigens ook geen afspraken maken over onderwerpen die (nog) niet in de cao zijn opgenomen.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
Wie lid is van de LAD (of een andere vereniging die is aangesloten bij FBZ) en/of NVAVG, kan maximaal € 150 per jaar aan contributie terug krijgen via zijn werkgever. Per persoon kan de vergoeding voor maximaal twee verenigingen worden verkregen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om (het restant van) de contributie eenmaal per jaar uit te ruilen tegen brutoloon (artikel 12:1), wat belastingvoordeel oplevert.

Scholing en ontwikkeling
Op grond van de cao heeft iedere werknemer recht op scholing en bovendien een plicht tot het volgen van scholingsactiviteiten. Daarom moet iedere werkgever jaarlijks een scholingsplan en een persoonlijk ontwikkelingsbeleid vaststellen voor de hele organisatie. Deze documenten komen tot stand in overleg met de Ondernemingsraad (OR). Het budget dat een organisatie hiervoor ter beschikking stelt, is ten minste 2% van de loonsom per jaar. In overleg met de OR mag ook besloten worden om per team of per individu een scholings-/ontwikkelingsbudget in te stellen. Op basis van het scholingsplan moet scholing die noodzakelijk is voor het uitoefenen van de huidige functie, voor rekening komen van de werkgever. Hieronder valt mede scholing die nodig is voor de (her)registraties zoals genoemd in art. 9:9 van de cao (Wet BIG, SKJ, RGS en kwaliteitsregisters). Als werknemer kun je je wensen voor scholing en persoonlijke ontwikkelingen met je leidinggevende bespreken, bijvoorbeeld in het jaargesprek. Ook is het mogelijk om een formeel scholingsverzoek in te dienen.

Kosten inschrijving registratie en (kwaliteits)registers

 • De werkgever vergoedt de kosten die voortvloeien uit de (her)registratie voor de Wet BIG, als en voor zover deze registratie voortvloeit uit de bij de werkgever beklede functie.
 • De werkgever vergoedt de kosten voor (her)registratie in het kader van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) als en voor zover deze (her)registratie voortvloeit uit de bij de werkgever beklede functie.
 • De werkgever vergoedt de kosten voor (her)registratie in het specialistenregister van de RGS aan artsen voor verstandelijk gehandicapten.
 • De werkgever vergoedt de kosten van de (her)registratie in een kwaliteitsregister van een beroepsvereniging die is aangesloten bij FBZ, indien de werkgever verwacht dat de werknemer staat ingeschreven in dit register.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en NU’91.
Werkgeversorganisaties: VGN en MEE NL.

Klankbordgroep
Voor de Cao Gehandicaptenzorg bestaat een klankbordgroep van FBZ, waarin ook LAD-leden zijn vertegenwoordigd. De klankbordgroep wordt betrokken bij de inzet voor de nieuwe cao en fungeert als klankbord tijdens de onderhandelingen.