skip to Main Content

Cao GGZ

Voor werknemers in dienst van een ggz-instelling die aangesloten is bij werkgeversorganisatie GGZ Nederland, geldt de Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het gaat om 89.000 werknemers.

Looptijd
Van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024

Salarisverhoging
In 2023 gingen de cao-partijen in overleg over een tussentijdse salarisverhoging in de huidige cao. De huidige cao was overeengekomen voordat de hoge inflatie haar intrede deed en dus wilden de cao-partijen samen kijken naar mogelijkheden om de koopkracht te verbeteren. Dat leidde in mei 2023 tot een eindbod van de Nederlandse ggz met de volgende bepalingen:

  • Bovenop de salarisverhoging van 2% per 1 mei 2023 krijgen werknemers op 1 november 2023 een extra loonsverhoging van 5% met een bodem van € 150. Dit percentage is echter gemaximeerd op € 300 per maand.
  • Bovenop de al afgesproken salarisverhoging van 2% per 1 januari 2024 krijgen werknemers per 1 augustus 2024 een eenmalige uitkering van 1%. Deze geldt voor werknemers die op 1 augustus 2024 in dienst zijn, op basis van 12 maal het in die maand van toepassing zijnde individuele maandsalaris.
  • Daarnaast krijgen werknemers per 1 december 2024 een loonsverhoging van 4% met een bodem van € 120. Dit percentage is gemaximeerd op € 240 per maand.

Standaard arbeidsduur
Een werknemer werkt bij een voltijd dienstverband 1.878 uur per jaar (gemiddeld 36 uur per week). Voor aios geldt een arbeidsduur van gemiddeld 1.983 uur per jaar (gemiddeld 38 uur per week). Medisch specialisten werken gemiddeld 36 uur per week, maar kunnen een naar boven afwijkende arbeidsduur tot maximaal 45 uur per week afspreken.

Vakantieverlof
Je hebt recht op 166 vakantie-uren (144 wettelijke en 22 bovenwettelijke vakantie-uren) per jaar bij een volledig dienstverband (36 uur). Voor een aios is dat 175 vakantie-uren (38/36 x 166) per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten
De LAD/FBZ heeft met het bod (mei 2023) voor een extra tussentijdse salarisverhoging ingestemd, maar heeft wel haar onvrede geuit over de gedifferentieerde loonstijging: die kan de ontevredenheid over werken in loondienst verder in de hand werken. Uiteindelijk was de Nederlandse ggz daardoor bereid een gebaar te maken naar de zorgprofessionals die door de loondifferentiatie worden geraakt. Dat heeft geleid tot de toezegging dat de knelpunten rondom de bereikbaarheidsvergoeding van medisch specialisten en verslavingsartsen in kaart worden gebracht en dat er oplossingen worden afgesproken in het reguliere cao-overleg.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao?
Deze cao is een standaard-cao. Bij een standaard-cao mag de werkgever niet van de cao afwijken, noch in positieve noch in negatieve zin. De cao kan de werkgever wel ruimte geven voor afwijken van de cao. Dat staat dan meestal expliciet bij het betreffende artikel vermeld. Bij een standaard-cao mag de werkgever overigens ook geen afspraken maken over onderwerpen die (nog) niet in de cao zijn opgenomen.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
De contributie voor de beroepsvereniging is opgenomen als verplicht onderdeel in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (artikel 4 van hoofdstuk 5). Dit betekent dat je werkgever deze (onbelast) kan vergoeden.

Scholing en ontwikkeling
In de Cao GGZ is vastgelegd dat iedere werknemer recht heeft op en de plicht heeft tot scholing. Uitgangspunt is dat scholing de deskundigheid en inzetbaarheid van werknemers bevordert én dat het hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. De Nederlandse ggz, de werkgeversorganisatie, ziet opleiden als onderdeel van het ontwikkelen van werknemers. Hoe geef je hier als werknemer uitvoering aan?

Persoonlijk ontwikkelingsplan
Beschrijf eerst concreet je opleidings- en scholingsbehoefte voor de komende jaren en vermeld welke kosten en tijd hieraan verbonden zijn. Deze informatie leg je in overleg met je werkgever vast in je persoonlijke (meerjarige) ontwikkelingsplan (POP). Het kan zowel gaan om functiegerichte scholing als om scholing gericht op duurzame inzetbaarheid. Je kunt alle denkbare leervormen opnemen, dus ook online cursussen of trainingen, zoals in H7, artikel 7 van de cao staat verwoord.

Vergoeding van geld en tijd
Samen met je werkgever maak je vervolgens afspraken over de tegemoetkoming in studiekosten en over het studieverlof. De kosten voor scholing/opleiding/studies die door de wet, cao of werkgever verplicht worden gesteld, worden volledig in tijd en geld vergoed. Bovendien wordt de benodigde tijd voor het volgen van de opleiding en het afleggen van examens in die gevallen als werktijd gezien.

Opleiding voor herregistratie specialistenregister (art.14 wet BIG)
Ben je werkzaam in een specialistenfunctie die valt onder art. 14 wet BIG? Je werkgever heeft in dat geval de plicht om ervoor zorg te dragen dat je de benodigde scholing kunt volgen om aan de eisen van (her)registratie te voldoen (Cao GGZ en artikel 7:611a BW). Als je werkgever hiervoor geen opdracht geeft en/of dit niet faciliteert, kun je immers je verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet nakomen en verlies je je vermelding in het BIG-register. Vanwege deze verplichting heb je recht op een vergoeding van de opleiding en op compensatie van de benodigde tijd. Ook voor deze scholing is het van belang dat jullie de opleidingswensen bespreken en vastleggen in het ontwikkelingsplan.

Aanvullend scholingsverzoek
Naast de scholing die is vastgelegd in het ontwikkelingsplan, kun je een aanvullend opleidingsverzoek indienen bij je werkgever. Je werkgever is verplicht binnen één maand schriftelijk gemotiveerd te laten weten of jouw verzoek is toe- of afgewezen. Ben je het niet eens met een afwijzing? Dan kun je een beroep doen op de interne klachtencommissie. Onder de volgende voorwaarden mag jouw verzoek sowieso niet worden afgewezen:

  • als de werkgever in het jaar waarin je je scholingsverzoek indient géén jaarlijks opleidingsplan op instellingsniveau heeft opgesteld;
  • én je verzoek functiegerichte scholing betreft of scholing gericht op duurzame inzetbaarheid;
  • én de opleidingskosten niet financieel disproportioneel zijn.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91.
Werkgeversorganisatie: de Nederlandse ggz.

Klankbordgroep
De LAD neemt deel aan de klankbordgroep voor de Cao GGZ van werknemersorganisatie FBZ.

Algemeen verbindend verklaring
Status: in aanvraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.