skip to Main Content

Cao GGZ

Voor werknemers in dienst van een ggz-instelling die aangesloten is bij werkgeversorganisatie GGZ Nederland, geldt de Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het gaat om 89.000 werknemers.

Looptijd
Van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024

Salarisverhoging

 • De salarissen worden:
  – per 1 juli 2022 met 2% verhoogd met een bodem van 60 euro bruto per maand (op voltijdbasis);
  – per 1 mei 2023 met 2% verhoogd (eveneens met een bodem van 60 euro bruto per maand);
  – per 1 januari 2024 met 2% verhoogd (eveneens met een bodem van 60 euro bruto per maand).
 • Werknemers krijgen per 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding van € 2,00 per thuiswerkdag.

Standaard arbeidsduur
Een werknemer werkt bij een voltijd dienstverband 1.878 uur per jaar (gemiddeld 36 uur per week). Voor aios geldt een arbeidsduur van gemiddeld 1.983 uur per jaar (gemiddeld 38 uur per week). Medisch specialisten werken gemiddeld 36 uur per week, maar kunnen een naar boven afwijkende arbeidsduur tot maximaal 45 uur per week afspreken.

Vakantieverlof
Je hebt recht op 166 vakantie-uren (144 wettelijke en 22 bovenwettelijke vakantie-uren) per jaar bij een volledig dienstverband (36 uur). Voor een aios is dat 175 vakantie-uren (38/36 x 166) per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

 • Tijdens de looptijd van de cao wordt onderzocht hoe de werkdruk onder psychiaters, verslavingsartsen en andere artsen/zorgprofessionals in dienstverband kan worden verminderd, aangezien de toename van het aantal zzp’ers voor hen mogelijk werkdrukverhogend werkt bij de invulling van diensten.
 • Tijdens de looptijd van de cao wordt onderzocht hoe psychologische en verpleegkundige beroepen meer invloed en zeggenschap kunnen krijgen op het beleid van hun ggz-instelling. Bestaande/voorgenomen vormen van medezeggenschap, zoals een medische staf, blijven bestaan/mogelijk. Een evaluatie van de effecten van de afspraak uit de vorige cao om medische staven in te stellen maakt hier onderdeel van uit.
 • De kosten voor scholing/opleiding/studies die door de wet, cao of werkgever verplicht worden gesteld, worden volledig in tijd en geld vergoed.
 • Alle werknemers krijgen vanaf 1 januari 2022 een balansbudget van maximaal 500 euro bruto per jaar (op basis van een voltijd contract). Ze kunnen zelf kiezen of ze dit budget gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling, extra vrije dagen, deelname aan het generatiepact of dat ze het bedrag laten uitbetalen.
 • Het artikel over het budget persoonlijke kosten voor medisch specialisten wordt uitgebreid. Het budget kan ook worden gebruikt voor lidmaatschapskosten van een wetenschappelijke vereniging/beroepsvereniging. Datzelfde geldt voor de kosten van individuele vakliteratuur.
 • Aios werken 48 uur per week, inclusief opleidingsuren. Er zijn signalen dat de 10 opleidingsuren niet altijd worden gehaald. Daarom wordt gedurende de looptijd van de cao een gezamenlijk onderzoek gestart om de knelpunten te verhelderen en oplossingsrichtingen te formuleren.
 • De onregelmatigheidstoeslag die werknemers ontvangen, wordt verhoogd met twee periodieken.
 • Het minimumaantal hersteluren na oproep wordt verhoogd van 6 naar 8 uur.
 • De vergoeding van de bereikbaarheidsdiensten wordt verdubbeld. Dit geldt voor aanwezigheids-, bereikbaarheids- en consignatiediensten.
 • Bij een oproep voor een verschoven of een extra dienst binnen 48 uur, krijgen werknemers naast het uurloon een vergoeding op basis van de regeling overwerk (nu is dat binnen 24 uur).
 • Er is een generatieregeling afgesproken. Vier jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd kunnen werknemers met een belastende functie minder uren gaan werken.
 • De eigen bijdrage van de reiskosten woon-werk wordt gehalveerd.
 • Coassistenten krijgen – indien zij twee maanden of langer coschappen lopen bij een instelling – een bruto onkostenvergoeding van 100 euro per maand gedurende de gehele periode. Deze regeling gaat in voor coschappen die starten vanaf september 2022.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao?
Deze cao is een standaard-cao. Bij een standaard-cao mag de werkgever niet van de cao afwijken, noch in positieve noch in negatieve zin. De cao kan de werkgever wel ruimte geven voor afwijken van de cao. Dat staat dan meestal expliciet bij het betreffende artikel vermeld. Bij een standaard-cao mag de werkgever overigens ook geen afspraken maken over onderwerpen die (nog) niet in de cao zijn opgenomen.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
De contributie voor de beroepsvereniging is opgenomen als verplicht onderdeel in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (artikel 4 van hoofdstuk 5). Dit betekent dat je werkgever deze (onbelast) kan vergoeden.

Scholing en ontwikkeling
In de Cao GGZ is vastgelegd dat iedere werknemer recht heeft op en de plicht heeft tot scholing. Uitgangspunt is dat scholing de deskundigheid en inzetbaarheid van werknemers bevordert én dat het hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. De Nederlandse ggz, de werkgeversorganisatie, ziet opleiden als onderdeel van het ontwikkelen van werknemers. Hoe geef je hier als werknemer uitvoering aan?

Persoonlijk ontwikkelingsplan
Beschrijf eerst concreet je opleidings- en scholingsbehoefte voor de komende jaren en vermeld welke kosten en tijd hieraan verbonden zijn. Deze informatie leg je in overleg met je werkgever vast in je persoonlijke (meerjarige) ontwikkelingsplan (POP). Het kan zowel gaan om functiegerichte scholing als om scholing gericht op duurzame inzetbaarheid. Je kunt alle denkbare leervormen opnemen, dus ook online cursussen of trainingen, zoals in H7, artikel 7 van de cao staat verwoord.

Vergoeding van geld en tijd
Samen met je werkgever maak je vervolgens afspraken over de tegemoetkoming in studiekosten en over het studieverlof. De kosten voor scholing/opleiding/studies die door de wet, cao of werkgever verplicht worden gesteld, worden volledig in tijd en geld vergoed. Bovendien wordt de benodigde tijd voor het volgen van de opleiding en het afleggen van examens in die gevallen als werktijd gezien.

Opleiding voor herregistratie specialistenregister (art.14 wet BIG)
Ben je werkzaam in een specialistenfunctie die valt onder art. 14 wet BIG? Je werkgever heeft in dat geval de plicht om ervoor zorg te dragen dat je de benodigde scholing kunt volgen om aan de eisen van (her)registratie te voldoen (Cao GGZ en artikel 7:611a BW). Als je werkgever hiervoor geen opdracht geeft en/of dit niet faciliteert, kun je immers je verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet nakomen en verlies je je vermelding in het BIG-register. Vanwege deze verplichting heb je recht op een vergoeding van de opleiding en op compensatie van de benodigde tijd. Ook voor deze scholing is het van belang dat jullie de opleidingswensen bespreken en vastleggen in het ontwikkelingsplan.

Aanvullend scholingsverzoek
Naast de scholing die is vastgelegd in het ontwikkelingsplan, kun je een aanvullend opleidingsverzoek indienen bij je werkgever. Je werkgever is verplicht binnen één maand schriftelijk gemotiveerd te laten weten of jouw verzoek is toe- of afgewezen. Ben je het niet eens met een afwijzing? Dan kun je een beroep doen op de interne klachtencommissie. Onder de volgende voorwaarden mag jouw verzoek sowieso niet worden afgewezen:

 • als de werkgever in het jaar waarin je je scholingsverzoek indient géén jaarlijks opleidingsplan op instellingsniveau heeft opgesteld;
 • én je verzoek functiegerichte scholing betreft of scholing gericht op duurzame inzetbaarheid;
 • én de opleidingskosten niet financieel disproportioneel zijn.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91.
Werkgeversorganisatie: de Nederlandse ggz.

Klankbordgroep
De LAD neemt deel aan de klankbordgroep voor de Cao GGZ van werknemersorganisatie FBZ.

Algemeen verbindend verklaring
Status: in aanvraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.