skip to Main Content

Cao Hidha

Voor huisartsen in dienst van een huisarts geldt de Cao Hidha (Huisarts in dienst bij een huisarts). Het gaat om ca. 1.000 huisartsen.

De LAD voert overleg met InEen en de LHV om in 2024 te komen tot één cao voor huisartsen in loondienst. De LAD houdt de achterban op de hoogte, onder meer via een nieuwe cao-pagina over dit traject.

Looptijd

1 augustus 2022 tot en met 30 april 2024.

Salarisverhoging

Er zijn de volgende structurele stijgingen en verhogingen afgesproken:

  • Salarisstijging met 2,5% per 1 oktober 2022
  • Verhoging van 0,3% per 1 oktober 2022 ter compensatie van de verhoging van de SPH-pensioenpremie
  • Stijging eindejaarsuitkering van 0,2% per 2022
  • Salarisstijging met 1% per 1 oktober 2023
  • Stijging eindejaarsuitkering van 0,5% per 2023.

Verder is aan het loongebouw per 1 oktober 2022 een extra negende trede toegevoegd. Het maximumsalaris stijgt daarmee van € 7486 naar € 7768. Voor Hidha’s die al in trede 8 zitten, betekent dit een extra structurele stijging van het salaris van 3,75%. Hidha’s die nog niet aan het eind van de loonschaal zitten, hebben deze structurele loonsverhoging op termijn in het verschiet.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is gemiddeld 40 uur over een periode van 13 weken, exclusief overwerk en diensten.

Vakantieverlof
Je hebt recht op 224 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.
Als Hidha kan je daarnaast per kalenderjaar 40 vakantie-uren (voor parttimers naar rato van het dienstverband) kopen of verkopen.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Functiebeschrijving Hidha: Omdat Hidha-leden al langere tijd behoefte hadden aan een goede basisfunctiebeschrijving en een beschrijving van de extra taken heeft een gezamenlijke werkgroep (LAD en LHV) zich hierop gericht. Bij dit traject onder begeleiding van FWG Professional People waren ook Hidha’s betrokken.
    Bij de ledenraadpleging hebben de leden ingestemd met zowel de functiebeschrijving als het addendum (met extra taken met aanvullende functie-eisen die op sommige Hidha’s van toepassing zijn en tot nu toe nog niet beschreven waren). De functieomschrijving is als bijlage 5 (pagina 22) in de tekst van nieuwe cao opgenomen.
  • Duurzame Inzetbaarheid Budget: Medewerkers komen op declaratiebasis jaarlijks in aanmerking voor een Duurzaam Inzetbaarheid Budget (DIB) van € 250 (naar rato van het dienstverband).

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij SPH (Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen).

Standaard of minimum-cao?
De Cao Hidha is een minimum-cao. Van afspraken in een minimum-cao mag een werkgever niet in negatieve zin afwijken. Hij mag wel in positieve zin afwijken, dus ten gunste van de werknemer.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
Het lidmaatschap van de LAD wordt op declaratiebasis vergoed uit het budget voor de werkelijk gemaakte persoonlijke kosten in het kader van de functie-uitoefening (hoofdstuk 18 b).

Cao-partijen
Werknemersorganisatie: LAD
Werkgeversorganisatie: LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging)