skip to Main Content

Cao Jeugdzorg

De cao geldt voor werknemers in dienst van een jeugdzorg-instelling die onder de Wet op de Jeugdzorg valt. Het gaat om 33.000 werknemers.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.

Salarisverhoging

 • De salarissen worden per 1 januari 2024 structureel verhoogd met 8%.
 • Werknemers ontvangen daarnaast per 1 juli 2024 een structurele loonstijging van 1,25%.
 • Verder ontvangen werknemers per 1 maart 2025 een structurele loonstijging van in ieder geval 3% met daarnaast een mogelijke extra inflatiecompensatie van 2,25%.
  Toelichting: of je salaris in 2025 met maximaal 2,25% wordt verhoogd tot in totaal 5,25% hangt af van de Consumentenprijsindex, oftewel de CPI (referteperiode september 2023-september 2024). Is de CPI 3% of lager, dan blijft je salarisverhoging 3%. Is de CPI hoger, dan wordt afhankelijk van de stijging geïndexeerd tot maximaal 5,25%. Na bekendmaking van de CPI-cijfers in september 2024 wordt de definitieve generieke loonstijging per 1 maart 2025 vastgesteld.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is gemiddeld 36 uur per week.

Vakantieverlof
Werknemers hebben recht op 144 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-afspraken

 • De vergoeding van dienstreizen is 39 cent per kilometer.
 • De thuiswerkvergoeding wordt per 1 januari 2024 vastgezet op 3 euro per thuiswerkdag.
 • De reiskostenvergoeding stijgt per 1 januari 2025 van 0,19 cent naar 0,23 cent als je gebruikmaakt van een auto.
 • Bij een dienstreis in opdracht van de werkgever geldt meestal een vergoeding van de kosten van tweede klas OV of 0,39 cent per kilometer voor het gebruik van de eigen auto, op basis van de kortste route.
 • Er is een generatieregeling 80%-90%-100% afgesproken om de oudere werknemer tot het einde van de loopbaan duurzaam inzetbaar houden en de werkgever de ruimte te geven nieuwe (jongere) werknemers te laten instromen.
 • De vergoeding voor bedrijfshulpverleners is € 175 bruto. Dit wordt in december uitgekeerd.
 • Stagevergoeding: de stagevergoeding in de jeugdzorg bedraagt € 400 per maand, mits de stagiair een stage loopt van 32 uur of meer per week.

Pensioen
Je pensioen is ondergebracht bij PFZW.

Standaard of minimum-cao?
Deze cao is een standaard-cao. Bij een standaard-cao mag de werkgever niet van de cao afwijken, noch in positieve noch in negatieve zin. De cao kan de werkgever wel ruimte geven voor afwijken van de cao. Dat staat dan meestal expliciet bij het betreffende artikel vermeld. Bij een standaard-cao mag de werkgever overigens ook geen afspraken maken over onderwerpen die (nog) niet in de cao zijn opgenomen.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
De vergoeding van de contributie van een beroepsvereniging maakt deel uit van de invulling van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (artikel 8.17b). Dit betekent dat je werkgever deze (onbelast) kan vergoeden.

Scholing en ontwikkeling

Registratiekosten Wet BIG en (her) registratiekosten Kwaliteitsregister Jeugd
De werkgever betaalt de kosten voor werknemers die zich moeten (her)registreren volgens artikel 3 en 34 van de Wet BIG. Moet je je (her)registeren in het wettelijk erkende Kwaliteitsregister Jeugd? De werkgever en werknemer betalen allebei een deel van deze kosten en tijd (zie artikel 12.5).

Opleidingsplan
De werkgever moet met instemming van de OR/PVT een plan maken over scholings- en loopbaanmogelijkheden van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het opleidingsbudget bedraagt 1,5% van de loonsom van de organisatie.

Persoonlijke ontwikkeling
Binnen het opleidingsbeleid/loopbaanbeleid is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van jeugdzorgwerknemers. De werkgever stimuleert jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en biedt de mogelijkheid een persoonlijk ontwikkelingsplan te maken.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/FBZ, FNV en CNV
Werkgeversorganisatie: Jeugdzorg Nederland

Klankbordgroep
De LAD neemt deel aan de klankbordgroep voor de Cao Jeugdzorg.

Algemeen verbindend verklaring
Cao-partijen vragen de minister van SZW algemeen verbindend te verklaren (AVV). Daarmee moeten alle werkgevers in deze sector de cao-afspraken moeten toepassen op hun werknemers.