skip to Main Content

Cao Jeugdzorg

De cao geldt voor werknemers in dienst van een jeugdzorg-instelling die onder de Wet op de Jeugdzorg valt. Het gaat om 33.000 werknemers.

Looptijd
De cao is met terugwerkende kracht ingegaan per 1 januari 2021 en loopt tot en met 31 december 2023.

Salarisverhoging

  • De salarissen worden structureel verhoogd met 2% per 1 januari 2021, met 3% per 1 januari 2022 en met 3% per 1 januari 2023. Ook ontvangen werknemers, in dienst op 1 januari 2022, een eenmalige uitkering van bruto € 250. In de cao-tekst staan aanvullende afspraken over het doorvoeren van de loonsverhoging over 2021 in 2022.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is gemiddeld 36 uur per week.

Vakantieverlof
Werknemers hebben recht op 144 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-afspraken

  • De vergoeding van dienstreizen gaat omhoog naar 39 cent per kilometer.
  • Werknemers ontvangen een thuiswerkvergoeding conform de NIBUD-norm en er zijn afspraken gemaakt over tijd- en plaats-onafhankelijk werken om de autonomie van de werknemer te versterken.
  • De werkgever moet samen met de OR beleid vaststellen dat concreet inzet op vermindering van werkdruk.
  • Er is een generatieregeling 80%-90%-100% afgesproken om de oudere werknemer tot het einde van de loopbaan duurzaam inzetbaar houden en de werkgever de ruimte te geven nieuwe (jongere) werknemers te laten instromen.
  • Vergoeding bedrijfshulpverleners: in verband met preventie vinden cao-partijen het van belang werknemers te belonen die zich extra inzetten. De vergoeding voor bedrijfshulpverleners gaat omhoog van € 150 naar € 175.
  • Stagevergoeding: de stagevergoeding in de jeugdzorg gaat omhoog naar € 400 per maand (was € 250). Dit moet het voor studenten aantrekkelijker maken te kiezen voor een stage in de jeugdzorg

Pensioen
Je pensioen is ondergebracht bij PFZW.

Standaard of minimum-cao?
Deze cao is een standaard-cao. Bij een standaard-cao mag de werkgever niet van de cao afwijken, noch in positieve noch in negatieve zin. De cao kan de werkgever wel ruimte geven voor afwijken van de cao. Dat staat dan meestal expliciet bij het betreffende artikel vermeld. Bij een standaard-cao mag de werkgever overigens ook geen afspraken maken over onderwerpen die (nog) niet in de cao zijn opgenomen.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
De vergoeding van de contributie van een beroepsvereniging maakt deel uit van de invulling van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (artikel 8.17b). Dit betekent dat je werkgever deze (onbelast) kan vergoeden.

Scholing en ontwikkeling

Registratiekosten Wet BIG en (her) registratiekosten Kwaliteitsregister Jeugd
De werkgever betaalt de kosten voor werknemers die zich moeten (her)registreren volgens artikel 3 en 34 van de Wet BIG. Moet je je (her)registeren in het wettelijk erkende Kwaliteitsregister Jeugd? De werkgever en werknemer betalen allebei een deel van deze kosten en tijd (zie artikel 12.5).

Opleidingsplan
De werkgever moet met instemming van de OR/PVT een plan maken over scholings- en loopbaanmogelijkheden van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het opleidingsbudget bedraagt 1,5% van de loonsom van de organisatie.

Persoonlijke ontwikkeling
Binnen het opleidingsbeleid/loopbaanbeleid is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van jeugdzorgwerknemers. De werkgever stimuleert jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en biedt de mogelijkheid een persoonlijk ontwikkelingsplan te maken.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/FBZ, FNV en CNV
Werkgeversorganisatie: Jeugdzorg Nederland

Klankbordgroep
De LAD neemt deel aan de klankbordgroep voor de Cao Jeugdzorg.

Algemeen verbindend verklaring
Cao-partijen vragen de minister van SZW algemeen verbindend te verklaren (AVV). Daarmee moeten alle werkgevers in deze sector de cao-afspraken moeten toepassen op hun werknemers.