skip to Main Content

Burn-outklachten bij jonge dokters sterk gestegen

Een kwart van de jonge artsen geeft aan last te hebben van burn-outklachten. Nooit eerder was het percentage zo hoog. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse nationale a(n)ios enquête Gezond en Veilig Werken van De Jonge Specialist (DJS). De LAD neemt de resultaten mee in haar overleg met werkgeversorganisaties. “Om jonge dokters voor het vak te behouden, is een gezond en veilig werk- en opleidingsklimaat essentieel”, aldus LAD-voorzitter Suzanne Booij.

 Ten opzichte van 2020 is het percentage a(n)ios met burn-outklachten gestegen van 14% naar 24%. De Jonge Specialist vreest dat vanwege de hoge werk- en regeldruk de toestroom van a(n)ios verder afneemt, waardoor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg nog meer onder druk komen te staan. ‘Willen we nu en in de toekomst gezonde en bevlogen a(n)ios voor het vak behouden, dan moeten de arbeidsomstandigheden sterk verbeteren’, stelt DJS-voorzitter en aios cardiologie Anne Koppelaar. ‘We roepen alle ziekenhuisbesturen, vakgroepen, opleiders en ook het ministerie van VWS op om zich in te zetten voor het behoud van deze enthousiaste jonge dokters waarbij de aandacht ligt op de werk-privé balans, en preventie van burn-out en uitval door te werken aan de arbeidsomstandigheden. Dit betekent onder andere overwerk verminderen en zorgen voor juiste compensatie, de werkdruk verminderen door bij uitval tijdig vervanging te regelen, pauzes faciliteren en zorgen voor meer persoonlijke begeleiding. Daarnaast lopen jonge artsen aan tegen de hoge administratielasten en een gebrek aan autonomie. Ook daar moet naar worden gekeken.’

Twijfels

DJS analyseerde de gegevens van 1.554 jonge artsen. Uit het onderzoek blijkt dat nagenoeg alle a(n)ios trots zijn op hun werk (97%). Bijna de helft (44%) ervaart echter de werkdruk als te hoog, en ruim een derde (35%) is (zeer) ontevreden over de werk-privébalans. Gemiddeld werken a(n)ios 7,7 uur per week over, waarbij 66% hiervoor geheel niet wordt gecompenseerd. In driekwart van de gevallen wordt geen vervanging geregeld in het geval van langdurige ziekte of zwangerschap.

Een andere zorgelijke trend is volgens DJS het aantal respondenten dat zegt te maken hebben gehad met ongewenst gedrag. Bijna een derde van de a(n)ios geeft dit aan, waarbij binnen deze groep intimidatie door bezoekers of patiënten (55%), ongewenste seksuele aandacht door bezoekers of patiënten (27%) en intimidatie door collega’s of leidinggevenden (28%) het vaakst voorkwamen. Onjuiste bejegening door een supervisor gebeurt bij 38% van de a(n)ios soms tot regelmatig.

Acties

LAD-voorzitter Booij vindt het belangrijk dat DJS de uitkomsten breed adresseert en grijpt de uitkomsten aan om een gezond en veilig werk- en opleidingsklimaat ook zelf te agenderen. “In cao’s hebben we duidelijke afspraken gemaakt over bijvoorbeeld werk- en rusttijden en een veilig werkklimaat. Het is belangrijk dat die goed worden nageleefd en dat werkgevers oog hebben voor de hoge werkdruk en andere zaken waar jonge artsen mee te maken hebben.”

Lees meer op de website van DJS.