skip to Main Content

Dianne Bosch, Danielle Peet en Dany Haroun herkozen in LAD-ledenraad

Nadat de eerste termijn van de LAD-ledenraadsleden Dianne Bosch (arts-promovendus urologie Radboudumc, actief in cluster 1), Dany Haroun (aios cardiologie Stichting Medisch Spectrum Twente, actief in cluster 5) en Danielle Peet (arts voor verstandelijk gehandicapten Daelzicht, actief in cluster 2) afliep, gaven zij aan graag voor een tweede termijn zitting te willen nemen in de ledenraad. Conform de procedure konden zich tegenkandidaten melden. Omdat zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, worden zij herbenoemd in hun cluster. Een ledenraadslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is eenmaal herkiesbaar.

De clusters

De ledenraad kent zeven clusters, waarin alle verschillende ledengroepen zijn vertegenwoordigd. Cluster 1 bestaat uit medisch specialisten, SEH-artsen, anios, arts-onderzoekers en overige artsen in perifere ziekenhuizen, umc’s of ggz-instellingen. In cluster 2 nemen huisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde deel die werkzaam zijn in de eerste lijn, VVT of  gehandicaptenzorg. In cluster 5 zitten alle artsen in opleiding. Zie meer informatie over de overige clusters op onze website.

Over de ledenraad

De LAD vertegenwoordigt een groot aantal artsengroepen. Om te zorgen dat we voor al die verschillende leden van toegevoegde waarde blijven, hebben we een ledenraad. Met onze ledenraadsleden praten en brainstormen we vier keer per jaar over de koers en strategie van de vereniging. Daarnaast neemt de ledenraad ook besluiten over huishoudelijke zaken zoals de benoeming van bestuursleden en vaststelling van de financiële stukken. Zo zijn we er zeker van dat onze (langetermijn)doelstellingen aansluiten op jouw behoefte.