skip to Main Content

Nieuwe AMS definitief

Een ruime meerderheid van de medisch specialisten in dienstverband van algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen heeft ingestemd met het akkoord voor de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Ook een meerderheid van de leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) kan zich in het akkoord vinden. Dat betekent dat de nieuwe AMS-afspraken definitief zijn.

Op 26 januari 2024 bereikten de LAD, Federatie Medisch Specialisten en de NVZ een akkoord over de nieuwe AMS. Hierin is onder andere afgesproken dat de loonparagraaf uit de Cao Ziekenhuizen 2023-2025 één-op-één wordt doorvertaald in de AMS. Dat betekent dat medisch specialisten met terugwerkende kracht de salarisverhoging tegemoet kunnen zien die voor andere ziekenhuiswerknemers al begin vorig jaar was afgesproken. De salarisverhogingen uit 2023 worden met terugwerkende kracht verrekend met het salaris in maart 2024.
Een andere belangrijke afspraak in het akkoord is de introductie van een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, dat medisch specialisten meer regie moet geven over hun duurzame inzetbaarheid. Ze kunnen bijvoorbeeld sparen voor een sabbatical of mantelzorgverlof. Verder zijn afspraken gemaakt over een campagne met aandacht voor de positie van startende medisch specialisten en starten de NVZ, LAD en Federatie een gezamenlijk onderzoek naar de normalisering van de werkweek. Lees meer over alle afspraken in het akkoord.

Uitslag ledenraadpleging

Hoewel de meeste medisch specialisten blij zijn met het resultaat, uiten ze ook hun onvrede: de onderhandelingen hebben te lang geduurd. “In mijn ogen hebben ziekenhuizen daarmee niet laten zien dat ze onze inspanningen respecteren”, aldus een medisch specialist. Het succes van de nieuwe afspraken zit met name in de (lokale) uitwerking. Veel medisch specialisten zijn daarin de afgelopen jaren teleurgesteld. Ze hopen dat er bij de uitwerking van de afspraken over duurzame inzetbaarheid voldoende oog is voor de hoge werkdruk, dienstbelasting en lange werkweken.

De LAD en Federatie gaan zich de komende tijd volop inspannen voor een goede uitwerking en naleving van de afspraken. “Om te zorgen dat medisch specialisten hun werk gedurende hun hele loopbaan goed en met plezier kunnen doen, zijn concrete afspraken over gezond en veilig werken essentieel. We gaan medisch specialisten daar de komende tijd ook actief bij betrekken”, aldus Aukje Falger, onderhandelaar voor de AMS. De eerste stap is om dit akkoord, en het akkoord dat in 2023 werd gesloten, te verwerken in een nieuwe AMS-tekst. Deze is uiterlijk 1 mei gereed.