skip to Main Content

Nieuwe Cao Hidha 2022-2024 een feit

Afgelopen weken hebben de LAD-leden hun stem uitgebracht over zowel het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe Cao Hidha als de conceptbeschrijving van de Hidha-functie met een addendum. Een ruime meerderheid van de Hidha’s heeft ingestemd met de gemaakte afspraken en de functiebeschrijving. Ook de ledenvergadering van de LHV heeft ingestemd. Dat betekent dat de nieuwe cao een feit is. De Cao Hidha gaat met terugwerkende kracht in per 1 augustus 2022 en loopt tot 30 april 2024.

In het onderhandelingsresultaat zijn afspraken gemaakt over onder andere salarisverhoging, een hogere eindejaarsuitkering, een extra trede in het loongebouw en een Duurzaam Inzetbaarheid Budget. De cao geldt voor ongeveer 1000 huisartsen in dienst bij een huisarts.

Belangrijkste afspraken

 

  • Salarisverhoging: Per 1 oktober 2022 krijgen hidha’s een structurele salarisverhoging van 2,5%. Daarnaast is een structurele verhoging van 0,3% per 1 oktober 2022 afgesproken ter compensatie van de eerder verhoogde SPH-pensioenpremie. Per 1 oktober 2023 volgt een structurele salarisverhoging van 1%. De eindejaarsuitkering wordt in 2022 verhoogd met 0,2% en in 2023 met 0,5%. Er wordt een extra (negende) trede toegevoegd aan het loongebouw.
  • Duurzame inzetbaarheid: Werknemers komen jaarlijks in aanmerking voor een Duurzaam Inzetbaarheid Budget van 250 euro (naar rato van het dienstverband).
  • Overwerkvergoeding: De termijn om in aanmerking te komen voor overwerkvergoeding wordt aangepast van 13 naar 8 weken. Zwangere werknemers kunnen na de derde maand van de zwangerschap geen overwerk opgedragen krijgen.
  • Functiebeschrijving hidha: In het onderhandelaarsakkoord waren ook de concept functiebeschrijving Hidha en een concept addendum opgenomen. De afgelopen jaren bleek grote behoefte aan een goede basisfunctiebeschrijving en een beschrijving van de extra taken. Om die reden is eerder een gezamenlijke werkgroep van de LAD en de LHV ingesteld. De werkgroep heeft het traject van de functiebeschrijving voor de hidha inmiddels afgerond. Bij dit traject, onder begeleiding van FWG Professional People, waren ook hidha’s betrokken.

Cao-partijen gaan aan de slag met de uitwerking tot een definitieve cao-tekst. Deze zal binnenkort beschikbaar zijn.