skip to Main Content

Onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Cao Arbo Unie

Op 20 december hebben werknemersorganisaties LAD, FNV en CNV een onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgever Arbo Unie over een nieuwe cao. In de nieuwe Cao Arbo Unie, die loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024, zijn verschillende afspraken gemaakt over een structurele salarisverhoging, de eindejaarsuitkering en het woon-werkverkeer.

Verhoging salaris en eindejaarsuitkering

Wat betreft de salarisverhoging ontvangen werknemers vanaf 1 januari 2024 een structurele loonsverhoging van 3% met een bodem van € 100,00 bruto per maand. Daarnaast wordt vanaf 1 juli 2024 nog een structurele loonsverhoging van 2% met een bodem van €75,00 bruto per maand doorgevoerd. Verder wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met 1,5% (van 3,5% naar 5%).

Robert Barendse, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden LAD: “Met dit resultaat van de onderhandelingen worden de leden een stap dichter bij het behoud van hun koopkracht gebracht, terwijl tegelijkertijd hun wens wordt vervuld om de eindejaarsuitkering te verhogen.”

Reiskosten en thuiswerkvergoeding

Zowel de reiskostenvergoeding als de Blended Werk Vergoeding wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar het fiscaal maximum. De vergoeding wordt aangepast van € 2,15 naar € 2,35 netto per thuiswerkdag. Voor alle gemaakte kilometers geldt een vergoeding van € 0,23 netto per kilometer.

Standplaats

Onder de leden van alle vakbonden waren er vragen en onduidelijkheden met betrekking tot de standplaats. Partijen hebben afgesproken om hier in het eerste kwartaal verder over te spreken en tot een herdefiniëring te komen. De resultaten van deze besprekingen zullen aan de leden worden voorgelegd.

Contributievergoeding

Na intensieve gesprekken met Arbo Unie is besloten om de contributievergoeding van beroepsverenigingen voor volgend jaar te bevriezen. Op dit moment wordt de volledige contributie nog vergoed voor basis- en bedrijfsartsen die lid zijn van de NVAB. “We hebben ons ingezet om de volledige vergoeding te behouden, maar onderhandelen houdt in dat er compromissen moeten worden gesloten en we denken dat onze leden uiteindelijk meer baat hebben bij een structurele salarisverbetering”, aldus Barendse.

Er is overeengekomen dat de contributies van de verenigingen volledig vergoed zullen worden voor 2024. Vanaf 1 januari 2025 zal een lidmaatschap tot maximaal €650,00 worden vergoed. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden.

Leden hebben het laatste woord

In januari ontvangen alle LAD-leden die vallen onder deze cao een mail waarin ze hun stem over het onderhandelingsresultaat mogen uitbrengen.