skip to Main Content

Principeakkoord bereikt voor verlenging Cao VVT met extra salarisverhoging

Werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV, NU’91 en CNV hebben met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl een principeakkoord bereikt over een verlenging van de Cao voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT). De cao wordt met een jaar verlengd tot eind 2024 in combinatie met een extra structurele salarisverhoging van 10 procent, aanvullend op de afspraken in de lopende cao. Verder zijn aanvullende afspraken gemaakt over de stagevergoeding, ORT, bereikbaarheidsdiensten en reiskostenvergoeding. Het convenant Rol en inspraak specialist Ouderengeneeskunde wordt opgenomen in de cao-app.

Structurele extra salarisverhoging
Naast alle eerder gemaakte afspraken over salarisverhoging (2% per 1 maart 2022 en 3% per 1 maart 2023) ontvangen werknemers 5 procent per 1 oktober 2023 met een bodem van 125 euro, 2,5 procent per 1 maart 2024 met een bodem van 75 euro en nog eens 2,5 procent per 1 oktober 2024 met een bodem van 75 euro.

Verdere afspraken zijn:

  • De looptijd van de cao wordt verlengd tot en met 31 december 2024.
  • Vanaf 1 januari 2024 wordt de stagevergoeding voor coassistenten verhoogd, zodat zij dezelfde onkostenvergoeding ontvangen als andere stagiaires in de VVT.
  • Per januari 2024 worden verbeteringen doorgevoerd in de Onregelmatigheidstoeslag (ORT) en bereikbaarheidsdienstenvergoeding. Ten eerste wordt de grens van het maximum uurloon geschrapt, waardoor de ORT wordt gebaseerd op het feitelijke uurloon. Daarnaast wordt de uitzondering voor functies ingedeeld in FWG 70 of hoger verwijderd, waardoor er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen functies bij de vergoeding van deze diensten.
  • Per 1 januari 2024 wordt de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer verbeterd. De tegemoetkoming wordt verhoogd van 0,09 naar 0,17 cent netto per kilometer en het maximumaantal kilometers per enkele reis per werkdag wordt verhoogd van 30 naar 40 kilometer.
  • Het Convenant ‘Rol en inspraak specialist Ouderengeneeskunde’ wordt opgenomen in de cao-app, net zoals dat nu al het geval is voor het professioneel statuut.

Bekijk de gemaakte afspraken in het principeakkoord.

Hoe verder?

Het LAD-bestuur buigt zich nu eerst over het akkoord. Binnenkort zal de ledenraadpleging van start gaan en kunnen LAD-leden aangeven of ze zich kunnen vinden in de afspraken voor de nieuwe cao.