skip to Main Content

Suzanne Booij: “Investeer in structureel betere arbeidsvoorwaarden”

De LAD vindt het goed dat de tweede zorgbonus geldt voor álle zorgmedewerkers, maar hoopt dat een nieuw kabinet vooral kijkt hoe de arbeidsvoorwaarden in de zorg structureel kunnen worden verbeterd. “De werkdruk is en blijft de komende tijd onverminderd hoog. Er moet iets gebeuren om te zorgen dat werken in de zorg aantrekkelijk blijft. Dat gaat verder dan het uitkeren van een eenmalige bonus”, aldus LAD-voorzitter Suzanne Booij.

Vorig jaar konden zorgprofessionals in aanmerking komen voor een bonus van 1.000 euro vanwege hun inspanningen tijdens de COVID-crisis. Op de regeling was destijds veel kritiek: niet iedere zorgmedewerker kon ervoor in aanmerking komen en de uitvoering liet lang op zich wachten.
In het najaar stelde het kabinet een tweede bonus in het vooruitzicht voor 2021. Op 12 mei werd bekend dat die bonus 200 tot 240 euro netto omvat en dat alle zorgmedewerkers ervoor in aanmerking kunnen komen.

Hoe blijft de zorg aantrekkelijk?

Booij is met dat laatste blij, omdat de inspanningen van alle medewerkers in de zorg nu worden beloond. “Het werken in de zorg is het afgelopen jaar ontzettend veranderd en er is door veel collega’s binnen alle facetten van de zorg heel hard gewerkt. Daarom ben ik blij dat er dit keer één lijn wordt getrokken.”
Ze hoopt echter wel dat een nieuw kabinet straks kijkt hoe de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van zorgmedewerkers structureel kunnen worden verbeterd. “De werkdruk is hoog, evenals het ziekteverzuim en het aantal potentiële zorgverlaters. Het tekort aan personeel neemt daardoor toe, terwijl we de komende tijd heel wat zorg moeten inhalen en de zorgvraag blijft toenemen. Grote vraag is hoe je werken in de zorg aantrekkelijk houdt, zodat we nu en straks kwalitatief goede zorg kunnen blijven leveren. Daar ligt echt een grote uitdaging.”

Sluit aan bij SER-advies

Vorige week verscheen – eveneens op 12 mei – het SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg’ met aanbevelingen voor de arbeidsmarktproblematiek in de zorg. De LAD verzoekt een nieuw kabinet met klem dat advies ter harte te nemen, want er staan volgens Booij goede aanbevelingen in. “Zo geeft de SER aan dat het zorgsysteem moet zijn gebaseerd op vertrouwen en professionele autonomie, zodat er minder regeldruk is. Daar zijn wij groot voorstander van, omdat veel zorgprofessionals nu een hoge administratielast ervaren. Neem zorgprofessionals dus serieus en zet ze (weer) aan het roer.”
Daarnaast adviseert de SER structureel extra budget te genereren voor betere arbeidsvoorwaarden. “Wat die aanbeveling betreft hopen we dat een nieuw kabinet kijkt naar álle zorgmedewerkers. Nu wordt vaak gefocust op verpleegkundigen en verzorgenden, omdat de problemen daar het grootst zijn, maar werkdruk en personeelstekorten zijn een zorgbreed probleem.”

Toon goed werkgeverschap

Los van wat een nieuw kabinet besluit over extra investeringen in de zorg, vindt Booij dat werkgevers nu al hun verantwoordelijkheid moeten nemen. “In umc’s staan medewerkers al even ‘stil’ in hun arbeidsvoorwaarden, omdat er geen zicht is op een nieuwe cao. Dat vind ik onbestaanbaar. Veel zorgprofessionals hebben de afgelopen maanden de benen uit hun lijf gerend en zullen dat de komende tijd blijven doen. Geen zicht bieden op goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden helpt dan niet echt om de motivatie hoog te houden.”