skip to Main Content

Soeradj Harkisoen benoemd in LAD-ledenraad

Soeradj Harkisoen, aios Medische Microbiologie in het UMC Utrecht, is benoemd tot lid van de ledenraad van de LAD. Met de benoeming van Harkisoen is de vacante zetel in cluster 5 vervuld.

Eind september deden we een oproep voor een nieuw ledenraadslid voor cluster 5 (Artsen in opleiding). Er meldde zich één enthousiaste aios, die we daarmee graag willen benoemen en van harte welkom heten: Soeradj Harkisoen. Hij stelt zich kort voor.

Harkisoen: “Het is van cruciaal belang om voortdurend vooruit te kijken, vooral in een continu veranderend zorglandschap. Ook voor (basis)artsen en arts-assistenten. Behalve het bewaken van goede en veilige werkomstandigheden wil ik me ook richten op andere belangrijke zaken die steeds actueler worden. Bijvoorbeeld het meedenken aan manieren om de positie van (basis)artsen en arts-assistenten op de steeds krappere banenmarkt te verbeteren. Dit is iets waar ik graag actief in participeer. Ik hoop met mijn kwaliteiten een positieve bijdrage te kunnen leveren en de LAD hierin te versterken.”

Over de ledenraad
De ledenraad kent zeven clusters, waarin alle verschillende ledengroepen vertegenwoordigd zijn. In cluster 5, dat ruimte biedt aan vier zetels, kwam een plek vrij, vanwege het vertrek van Pieter Walstock. Met onze ledenraadsleden praten en brainstormen we vier keer per jaar over onze koers en strategie, zodat we er zeker van zijn dat onze (langetermijn)doelstellingen aansluiten op jouw behoefte. Een ledenraadslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is eenmaal herkiesbaar.