skip to Main Content

Spanning loopt op bij cao-overleg ziekenhuizen: werkgevers zeggen overal nee tegen

Tijdens de zesde onderhandelingsronde op 20 januari tussen de vier werknemersorganisaties met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over een nieuwe Cao Ziekenhuizen voor de 200.000 ziekenhuiswerknemers blijkt de NVZ hardnekkig vast te houden aan het doorvoeren van verslechteringen in de cao. We moeten helaas constateren dat ondanks een intensief overleg van 10 uur geen stappen zijn gezet naar een aanvaardbaar resultaat. Het volgend overleg staat gepland op maandag 30 januari.

De bonden voelen de druk van de achterban die zich niet serieus genomen voelt door de werkgevers. En terecht. Samen willen wij schouder aan schouder optrekken en de druk opvoeren om een goede cao te bewerkstelligen. De huidige cao loopt eind deze maand af.

Waar is over gesproken?      
Op 22 december hebben we als bonden een gezamenlijk voorstel neergelegd. Tegen 99% van onze voorstellen heeft de NVZ nee gezegd. Waar zitten de belangrijkste verschillen?

Salaris
Over de loonparagraaf lopen we behoorlijk uiteen. De bonden willen 10% voor 1 jaar met een bodem van 100 euro. NVZ biedt per 1 februari 2023 een salarisverhoging van 5% en per 1 februari 2024 van 4%, maar helaas niet voor iedereen.

ORT
De NVZ wil geen extra afspraken maken over verhoging van de onregelmatigheidstoeslag. Daarnaast wil ze de aftopping in stand houden.

Reiskosten
De NVZ wil slechts een verhoging van 3 ct per kilometer per jaar. De NVZ is niet van plan werknemers te compenseren voor noodzakelijke parkeerkosten.

Bereikbaarheidsdiensten
Als vakbonden willen we meer concrete afdwingbare zeggenschap over tijd en geld (zeker als het gaat over bereikbaarheidsdiensten en overwerk). De NVZ is niet bereid tot compensatie in tijd.

Generatiebeleid
Ondanks dat het generatiebeleid nog maar net een half jaar geleden is ingevoerd, wil de NVZ het generatiebeleid uit de huidige cao nu al verder inperken.

Scholing en ontwikkeling
De bonden willen dat werknemers meer eigen regie krijgen over hun scholing en ontwikkeling. Ook op dit punt heeft de NVZ aangegeven geen afspraken te willen maken.

Tenslotte zijn ook onze voorstellen voor profielartsen en aios afgewezen.

Wat wil de NVZ?

De NVZ stelt de volgende verslechteringen voor:

  • De NVZ wil meer flexibiliteit van werknemers vragen in plaats van minder flexibiliteit in roosters. Onder het mom van meer zeggenschap willen de werkgevers steeds meer grip krijgen op de beschikbaarheid van werknemers.
  • Het afschaffen van de kwartaalsystematiek door terug te gaan naar de oude werkwijze met de jaarurensystematiek, maar dan wel op zo’n manier dat minuren minder snel vervallen.
  • Volgens de NVZ moet de verschoven diensttoelage (72 uurs regeling) ingeperkt worden.
  • De NVZ wil veel onderwerpen uit de cao naar de tafel van de ondernemingsraad brengen.

Hoogste tijd voor betere arbeidsvoorwaarden

De NVZ toont met dergelijke verslechteringen en meer onzekerheden voor werknemers geen respect en waardering. Dit is volstrekt onacceptabel voor de bonden. Wij hebben de NVZ aangegeven dat 30 januari een laatste kans is. Een goede cao is nodig voor goede ziekenhuiszorg.