skip to Main Content

Vakbonden stellen Jeugdzorg Nederland ultimatum

Met een ultimatumbrief aan Jeugdzorg Nederland doen vakbonden LAD/FBZ, FNV en CNV een uiterste poging tot overeenstemming te komen over een nieuwe Cao Jeugdzorg. Tijdens de laatste onderhandelingsronde op 26 oktober liepen de onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgeversdelegatie vast.

Vakbonden onderhandelen al maanden over een nieuwe cao en hebben daarin niet aflatend meegedacht met werkgevers die in zwaar weer verkeren. Ze waren bereid de looneis voor 2021 fors te matigen, maar wel zonder verdere verslechteringen, mits in 2022 een reparatie van deze matiging plaats zou vinden. Dat kan ook, want er komen dan immers miljarden vrij voor de jeugdzorg. Werkgevers wilden voor 2021 een loonsverhoging van 2% geven, maar tegelijkertijd de ontslagvergoeding versoberen. Ook wilden werkgevers niet praten over de loonsverhoging over 2022. Vakbonden beschouwen dit voorstel niet als redelijk in het licht van de stijgende pensioenpremie. Dit betekent immers voor werknemers geen koopkrachtbehoud, laat staan koopkrachtverbetering.

Er is ruimte

Volgens de Jeugdwet moeten gemeenten bij het bepalen van de tarieven voor de jeugdzorg bij verordening regels stellen ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering en de gestelde eisen aan de kwaliteit. Daarbij moet rekening gehouden met de deskundigheid van beroepskrachten en de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat als partijen in de Cao Jeugdzorg afspraken maken over arbeidsvoorwaarden dat gemeenten op basis van de Jeugdwet ervoor moeten zorgen dat de tarieven rekening houden met de toepasselijke arbeidsvoorwaarden. Desondanks stellen werkgevers zich passief op en zijn slechts voornemens af te wachten hoeveel geld de jeugdzorgwerkgevers voor gemeenten gaan krijgen.

Nu zorgen voor behoud van werknemers

Door het stagneren van de cao-onderhandeling komen afspraken niet van de grond over zaken als loonsverhoging, werkdrukmaatregelen, positionering van professionals en overige maatregelen die inzetten op behoud van werknemers. De jeugdzorg kent absoluut nijpende personeelsproblemen met een hoog verloop, hoog verzuim, hoge werkdruk en een stagnerende instroom van nieuwe werknemers. De achterblijvende waardering en onhoudbare arbeidsomstandigheden zijn daar mede debet aan. Voor het behoud van goede jeugdzorg is het dringend noodzakelijk te investeren in de waardering van werknemers.

Collectieve acties

In het ultimatum hebben de bonden opnieuw uiteengezet waarom de eisen van de jeugdzorgprofessionals niet meer dan redelijk zijn. Indien werkgevers niet bereid zijn alsnog afspraken te maken voor een nieuwe cao, worden collectieve acties gevoerd. Het ultimatum loopt tot 10 november.