skip to Main Content

Verder op weg naar één cao voor huisartsen in loondienst; terugkoppeling tweede bijeenkomst

Op 30 juni jl. hebben InEen, de LHV en de LAD in een gezamenlijke startbijeenkomst de eerste stappen gezet in het traject om te komen tot één cao voor huisartsen in loondienst. Deze bijeenkomst kreeg op 18 oktober jl. een vervolg. In deze werksessie hebben partijen gesproken over het proces naar en over de vorm en inhoud van de nieuwe cao.

1 juli 2023

Voor wat betreft het proces hebben de partijen de doelstelling bevestigd om uiterlijk op 1 juli 2023 een zgn. onderhandelbaar resultaat, een concreet voorstel, voor één cao voor huisartsen in loondienst te hebben. Op basis daarvan kunnen cao-partijen de formele onderhandelingen starten. Om dit te realiseren zijn tot begin juni 2023 zes-wekelijkse werksessies gepland waarin stapsgewijs gewerkt wordt aan het opbouwen van een concreet voorstel voor een nieuwe cao. Gedurende deze periode krijgen de achterbannen van de partijen in een gezamenlijk bericht een update over de voortgang.

Bespreekpunten werksessie

In de werksessie van 18 oktober jl. hebben de partijen gesproken over een gezamenlijke visie op de nieuwe cao en over de pijlers waarop de beoogde cao vorm en inhoud kan krijgen. Daarbij stonden de volgende vragen centraal:
• Waarom willen we deze nieuwe cao? Waarom willen we met het instrument cao de arbeidsvoorwaarden van huisartsen in loondienst regelen?
• Wat willen we met deze cao realiseren?
• Wat is het karakter van de cao die daarbij past?
• Wat moet het bereik van deze cao zijn? Voor wie en wanneer is deze cao van toepassing?
• Wat betekenen ontwikkelingen in de eerste lijn en de beloningsvoorkeuren van huisartsen voor de inhoud van de cao? Welke regelingen en arbeidsvoorwaarden passen daarbij?
• Wat zou een passende vorm voor de beoogde cao zijn?

In de volgende werksessie van 6 december a.s. gaan partijen hierop door.

Betrokkenheid achterbannen

Partijen hebben ook besproken hoe de concrete betrokkenheid van de achterbannen georganiseerd kan worden. Iedere partij zal hiervoor een eigen klankbordgroep inrichten waaraan op gezamenlijk vast te stellen momenten in het proces inhoudelijke input en feedback gevraagd zal worden. De LAD zal hiervoor te rade gaan bij de inmiddels opgerichte denktank.