skip to Main Content

Vergelijkingsonderzoek: grote verschillen tussen arbeidsvoorwaarden van artsen in een opleiding tot specialist

Er zijn grote verschillen tussen de arbeidsvoorwaarden van aios tijdens hun opleiding tot specialist. De aios die tijdens de opleiding in dienst is bij een ziekenhuis, ggz-instelling of UMC ontvangt een aanmerkelijk hoger salaris dan een aios in dienst bij de SBOH. Dit maakt het voor basisartsen minder aantrekkelijk te kiezen voor een specialisme buiten de ziekenhuiswereld of de ggz. Terwijl daar juist grote tekorten zijn. Dat blijkt uit een vergelijkingsonderzoek dat in opdracht van de SBOH is uitgevoerd.

Inkomensterugval

De SBOH is werkgever van artsen in opleiding tot o.a. huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten en arts Maatschappij + Gezondheid. Artsen die voor een van deze specialismen kiezen, hebben vaak al meerdere jaren werkervaring opgedaan als basisarts. Omdat de salarisbedragen en de eindejaarsuitkering in de Cao SBOH lager liggen dan in andere sectoren, en er bij de SBOH bovendien minder werkervaring wordt meegeteld bij de inschaling, krijgen zij te maken met een flinke terugval in salaris. Bij een werkervaring van 4 jaar, gaat het om een terugval tussen de 571 en 2.552 euro bruto per maand aan vaste arbeidsvoorwaarden. Gedurende de opleiding wordt de achterstand ten opzichte van andere sectoren groter, in verband met een beperkt aantal tredes van de salarisschalen binnen de Cao SBOH. Daardoor kan het salaris van een aios stagneren, terwijl in andere cao’s een verdere doorgroei gedurende de opleiding mogelijk is.

Veel andere arbeidsvoorwaarden onder de Cao SBOH zijn vergelijkbaar met andere sectoren. In de onderzoeksresultaten valt op dat aios in dienst van een UMC een voordeel hebben van een gunstiger verdeling van de pensioenpremie; de umc-werkgevers betalen een groter gedeelte van de pensioenpremie dan de werknemers terwijl dit in andere sectoren ongeveer 50/50 is. Wel hebben aios bij de SBOH meer verlofuren en is hun wekelijkse werktijd korter.

Onderzoek bevestigt vermoeden

Er bestond al langer het vermoeden dat artsen in dienst bij de SBOH minder aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden hebben dan andere groepen. Daarom heeft de LAD nauw samengewerkt met de SBOH aan dit vergelijkingsonderzoek. Maaike Langerak, onderhandelaar bij de Cao SBOH namens de LAD, is blij dat dit vergelijkingsonderzoek het vermoeden bevestigt. “De LAD zal komende periode met de SBOH in gesprek gaan over de mogelijkheden om de salarissen van aios in dienst bij de SBOH verder te verbeteren. De afgelopen jaren hebben we al stappen gezet in het verkleinen van het verschil in arbeidsvoorwaarden binnen de verschillende groepen aios die onder de Cao SBOH vallen. De uitkomsten van dit vergelijkingsonderzoek moeten er nu aan bijdragen dat onredelijke verschillen met andere cao’s worden weggenomen.”

Meer weten?

Bekijk het vergelijkingsonderzoek