skip to Main Content

Belangrijk nieuws voor huisartsen in gezondheidscentra

 

Het zijn bizarre tijden, ook huisartsen. Juist nu is het des te belangrijker dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over hun arbeidsvoorwaarden. In dat kader hebben de LAD en werkgeversorganisatie InEen een aantal afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden van huisartsen in gezondheidscentra.

De Cao Gezondheidscentra en de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) zijn per 1 maart 2019 opgezegd door InEen. De afgelopen tijd heeft de LAD veelvuldig overlegd met InEen over een ‘AHG-vervolg’. Afgesproken is nu voor de korte termijn dat de AHG voorlopig in de huidige vorm wordt toegepast. InEen heeft werkgevers daarbij het advies gegeven de salarisverhoging per 1 september 2019 conform de Cao Hidha toe te passen (in de Hidha wordt uitgegaan van een salarisverhoging van 3%). InEen heeft nog geen loonadvies afgegeven over de salarisverhoging per 1 augustus 2020. We verwachten daar voor de zomer duidelijkheid over te hebben.

Vervolg AHG

Inkomsten zijn belangrijk, maar natuurlijk ging de AHG niet alleen om geld. Daarom wordt voor de langere termijn gewerkt aan een toekomstbestendig pakket van arbeidsvoorwaarden, als vervolg op de AHG. InEen en de LAD onderzoeken momenteel op welke manier de arbeidsvoorwaarden van de huisartsen werkzaam in gezondheidscentra vorm moeten krijgen. Alle mogelijkheden worden bekeken, ook het breder trekken in de vorm van een regeling voor alle huisartsen in loondienst. Om die reden is ook de LHV bij dit overleg betrokken.

Toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden

AWVN heeft voor ons de (juridische) mogelijkheden en knelpunten in kaart gebracht. Partijen zijn zich ervan bewust dat alle ins en outs moeten worden bekeken om tot een goed en toekomstbestendig pakket aan arbeidsvoorwaarden voor de huisartsen te komen. Belangrijkste is dat de huisartsen werkzaam in de gezondheidscentra op korte termijn zicht krijgen op actuele en passende arbeidsvoorwaarden. Ook is belangrijk dat de verantwoordelijkheden van de verschillende huisartsengroepen (zoals huisartsen met en zonder patiënten op naam) goed worden meegewogen in de arbeidsvoorwaarden. Het volgende overleg tussen LAD, InEen en LHV vindt plaats op het moment dat een aantal onderwerpen door externe deskundigen verder zijn uitgediept. Zodra alle mogelijkheden voor een vervolg op de AHG in kaart zijn gebracht en er gewerkt gaat worden aan vorm en inhoud, worden huisartsen in gezondheidscentra hierbij uiteraard betrekken.

Input?

Om tot een toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenpakket te komen, is input van huisartsen in gezondheidscentra heel belangrijk. We realiseren ons heel goed dat u door de COVID-19-crisis op dit moment andere prioriteiten heeft, maar als u wensen/ideeën heeft, wilt u ons dat dan laten weten? We zijn vooral op zoek naar punten die goed zijn in de AHG (oftewel: wat moet behouden blijven?) en dingen die beter moeten (en zo ja, hoe dan?). U kunt uw opmerkingen tot 17 mei doorgeven via bureau@lad.nl.

Eerder is al een enquête/evaluatie uitgezet onder de leden over de AHG; deze opmerkingen zullen sowieso worden meegenomen in het vervolgtraject.