skip to Main Content

Werknemer centraal in nieuwe Cao VVT

Sinds eind oktober zijn werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV, NU’91 en CNV met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl in gesprek over een nieuwe Cao VVT. Cao-partijen willen dat de werknemer centraal staat in de nieuwe cao. Dit betekent meer regie en zeggenschap over het eigen werk en over wat daarvoor nodig is (zoals scholing/ontwikkeling). De werkdruk moet aantoonbaar omlaag en er is herstel nodig van de balans tussen werk en privé. Dit betekent bijvoorbeeld dat gekeken wordt naar voldoende hersteltijd na een bereikbaarheidsdienst.

Begrijpelijke cao

Cao-partijen hebben de wens uitgesproken voor een toegankelijke, leesbare cao waaruit duidelijk blijkt wat de rechten en plichten van werknemers en werkgevers zijn. Daarom gaan cao-partijen een nieuwe cao schrijven.

Harmonisering

Nu is het nog zo dat er nog steeds aparte regelingen in de cao staan voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en de Thuiszorg (bijvoorbeeld bij diensten). Het is de bedoeling deze regelingen te harmoniseren in de nieuwe cao. De intentie bij deze harmonisering is: geen achteruitgang voor werknemers en dat er geen regelingen verloren gaan.

Vervolg in januari

In januari praten cao-partijen verder. Enerzijds over de input die afgelopen tijd is aangeleverd voor een nieuwe cao, anderzijds over de inhoud van de nieuwe cao-tekst. Cao-partijen hebben een traject afgesproken dat erop gericht is uiterlijk begin maart tot overeenstemming te komen over de nieuwe Cao VVT. Hiermee wordt niet de ambitie van een nieuwe cao per 1 januari 2022 gehaald. Dit hadden we graag anders gezien, maar we zullen deze tijd optimaal gebruiken om te komen tot een toegankelijke, leesbare cao. De nieuwe cao zal wel met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ingaan.