skip to Main Content

Cao Gehandicaptenzorg

De Cao Gehandicaptenzorg geldt voor werknemers die werkzaam zijn bij een werkgever die is aangesloten bij Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) of bij MEE Nederland. Dat zijn bijna alle 150 instellingen voor gehandicaptenzorg en MEE-organisaties in Nederland. Het gaat om circa 160.000 werknemers.

Looptijd
1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019.

Salarisverhoging

  • Per 1 oktober 2017 worden de schaalbedragen structureel verhoogd met 1,3%, per 1 juni 2018 met 2,1% en per 1 januari 2019 nog eens met 0,5%.
  • In december 2017 ontvangen alle werknemers die op 1 december in dienst zijn, een eenmalige uitkering van 0,8% van het verdiende salaris in het jaar 2017.

Standaard arbeidsduur
De standaard fulltime arbeidsduur is gemiddeld 36 uur per week. Voor een arts verstandelijk gehandicapten in opleiding (avgio) die de opleiding vóór 2016 is gestart en dus nog onder de Cao Gehandicaptenzorg valt, is dat gemiddeld 38 uur per week. Het aantal wekelijks te werken uren kan variëren, zeker bij een instelling die een jaarurensystematiek hanteert. Hierbij is het aantal te werken uren op jaarbasis 1.878. De werkgever dient de normen te respecteren uit de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit, zoals vastgelegd in de cao.

Vakantieverlof
Werknemers hebben recht op 144 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband. Het Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) bedraagt jaarlijks 57 uur. Daarnaast is mogelijk het overgangsrecht voor oudere werknemers van toepassing.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Medewerkers die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015 op onregelmatige tijdstippen hebben gewerkt, ontvangen in het vierde kwartaal 2017 een eenmalige uitkering ter compensatie van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag (ORT) over verlofuren gedurende deze periode.
  • Werknemers kunnen voortaan zelf een individueel scholingsverzoek indienen. Cao-partijen ontwikkelen gedurende de looptijd van de cao een handreiking voor het indienen van dit scholingsverzoek.
  • Cao-partijen verkennen in het arbeidsmarktfonds voor de gehandicaptenzorg (StAG) in hoeverre generatiebeleid verder kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Daarnaast moeten werkgever en werknemer voortaan jaarlijks met elkaar afspraken maken over de inzet van PBL-uren in het kader van duurzame inzetbaarheid.
  • De inzet op vergoeding van de kosten voor (her)registratie in de verschillende registers, heeft geleid tot afspraken voor twee registers. Vanaf 2018 worden de kosten voor (her)registratie in het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en voor artsen verstandelijk gehandicapten bij de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) door de werkgever vergoed.
  • De maximumvergoeding voor het lidmaatschap van alle bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen (waaronder de LAD) voor leden die voor de beroepsvereniging beroepsinhoudelijke activiteiten ontplooien, is verhoogd van 85 naar 100 euro per jaar.
  • Er wordt gewerkt aan een vereenvoudigde toepassing van het functiewaarderingssysteem FWG. De cao bevat de aangepaste procedures. Invoeringsdatum van FWG Gehandicaptenzorg wordt 1 april 2018. Overigens is de overstap naar de eigen systeemvariant voor de gehandicaptenzorg geen aanleiding om bestaande functiebeschrijvingen en indelingen te wijzigen.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao
Standaard-cao: afwijkingen zijn soms onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en NU’91.
Werkgeversorganisaties: VGN en MEE Nederland.

Klankbordgroep
Voor de Cao Gehandicaptenzorg bestaat een klankbordgroep, waarin LAD-leden zijn vertegenwoordigd. De klankbordgroep wordt betrokken bij de inzet voor de nieuwe cao en fungeert als klankbord tijdens de onderhandelingen.