skip to Main Content

Cao Nederlandse Universiteiten (NU)

Voor werknemers in dienst van een universiteit geldt de Cao Nederlandse Universiteiten (NU). Het gaat om 55.000 werknemers.

Looptijd
1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022.

Salarisverhoging

  • Gedurende de looptijd van de cao worden de salarissen van werknemers structureel met 2% verhoogd: per 1 juli met 1,64% en per 1 januari 2022 met 0,36%. Daarnaast ontvangen universitaire werknemers een eenmalige uitkering van 650 euro bruto op basis van een voltijd dienstverband.
  • Het minimum uurloon wordt vanaf 1 juli 2021 verhoogd naar 14 euro. De zes laagste salarisschalen zijn hiermee opgetrokken.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur bedraagt 38 uur per week. Het is mogelijk hiervan af te wijken en 36 of 40 uur te werken. De werknemer kan hiervoor een verzoek bij de werkgever indienen.

Vakantieverlof
U heeft recht op 232 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Meer vaste banen: Vanaf 1 januari 2022 krijgt iedere universitair docent (UD), universitair hoofddocent (UHD) en hoogleraar (tenzij geen sprake is van geschiktheid voor de functie) in principe na een jaar een vast dienstverband (indien iemand helemaal nieuw bij een universiteit binnenkomt is dit 18 maanden). Ook voor ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) is een afspraak gemaakt voor meer vaste dienstverbanden. Een uitzondering bij deze groepen zijn tijdelijke contracten voor (duidelijk) niet structurele werkzaamheden die zijn aangegaan vóór 4 juni 2021 en uiterlijk 1 juli 2022 eindigen. Tenslotte komt tijdelijk wetenschappelijk personeel (WP) met een toegekende subsidie (VIDI) in vaste dienst.
  • Kortere ontslagbeschermingstermijn: De VSNU wilde voor meer vaste banen een aanzienlijke verkorting in de ontslagbeschermingstermijn terug. Tijdens deze termijn (was 13 maanden) mogen werknemers niet ontslagen worden, en beschikken ze over tijd om ander werk te vinden. Vanaf 1 juli 2023 gaat de ontslagbeschermingstermijn terug naar 10 of 11 maanden (inclusief opzegtermijn) afhankelijk van het aantal dienstjaren. Vanaf 1 januari 2025 hebben werknemers nog 6 of 7 maanden ontslagbescherming (inclusief opzegtermijn). Indien een werknemer langer dan 15 jaar in dienst is en 5 jaar of korter verwijderd is van de AOW-gerechtigde leeftijd dan geldt een totale ontslagbeschermingstermijn van 12 maanden.
  • Vergoeding hybride werken: Ook na COVID-19 kunnen werknemers deels vanuit huis werken. De werknemer ontvangt een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag en een internetvergoeding van 25 euro per maand.
  • Afspraken over werkdruk: Iedere universiteit zorgt voor voldoende vrij besteedbare werktijd voor werknemers. Invulling hiervan gebeurt op instellingsniveau in overleg met het Lokaal Overleg (LO). Dit laatste geldt ook voor de cao-afspraak dat universiteiten de privétijd van werknemers bewaken. Tenslotte is het de bedoeling dat werknemers een reële taakopdracht krijgen. De invulling daarvan moet zo decentraal mogelijk gebeuren. Vóór eind maart 2022 moet elke universiteit met het LO een afspraak hierover hebben gemaakt.
  • Bestendiging vitaliteitspact: Het vitaliteitspact wordt definitief ingevoerd en daarmee een vast onderdeel van de cao. Vanaf 1 augustus 2021 behoudt een werknemer die hiervan gebruikmaakt aanspraak op meer bovenwettelijke vakantie-uren.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij ABP.

Standaard of minimum-cao
Standaard cao. De cao kent daarbinnen raam- of minimumbepalingen. Hierin is expliciet aangegeven dat en in hoeverre nadere invulling op instellingsniveau mogelijk is.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FNV, AC/LAD/FBZ, CNV Overheid, AOb
Werkgeversorganisatie: VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten).

Klankbordgroep
Er is een klankbordgroep voor de Cao Nederlandse Universiteiten.

Achtergrond

De Cao Nederlandse Universiteiten (NU) bestaat sinds 1999.

Overgang medische faculteiten naar ziekenhuizen
Begin 2000 was er een overgang van bijna alle medische faculteiten naar de ziekenhuizen. Hierdoor ontstonden de universitair medische centra. De medische faculteiten inclusief de medisch specialisten werden overgeheveld naar de academische ziekenhuizen. Hierdoor vallen zij nu onder de Cao UMC en de HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten).