skip to Main Content

Cao Nederlandse Universiteiten (NU)

Voor werknemers in dienst van een universiteit geldt de Cao Nederlandse Universiteiten (NU). Het gaat om 52.000 werknemers.

Looptijd
1 juli 2017 tot en met 31 december 2019.

Salarisverhoging

  • Op 1 mei 2018 worden de salarissen van universitaire werknemers die een dienstverband bij een Nederlandse Universiteit hebben structureel met 2,0% verhoogd. Deze loonsverhoging wordt uiterlijk in de maand september 2018 uitbetaald.
  • Op 1 februari 2019 worden de salarissen structureel met 2,6% verhoogd.
  • Daarnaast ontvangen universitaire werknemers, die op 1 mei 2018 in dienst zijn bij een Nederlandse Universiteit uiterlijk in september 2018 een eenmalige uitkering van bruto 0,6% van het jaarsalaris.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur bedraagt 38 uur per week. Het is mogelijk hiervan af te wijken en 36 of 40 uur te werken. De werknemer kan hiervoor een verzoek bij de werkgever indienen.

Vakantieverlof
U heeft recht op 232 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

  • In deze cao wordt begonnen met de expliciete verankering van ‘een leven lang leren’ in een loopbaantraject voor ondersteunende functies (OBP). Uitgangspunt is dat iedere OBP’er die binnen de cao een vast contract heeft, ongeacht voor welke functie, dit doet voor de duur van een vooraf vastgestelde periode van minimaal 4 tot maximaal 6 jaar. Gedurende deze periode ontwikkelt de werknemer zich zodat na deze periode een stap kan worden gezet. In overleg kan ook worden besloten op dezelfde positie te blijven. De ontwikkelinitiatieven zijn gericht op de huidige functie en/of op een andere functie binnen of buiten de universiteit. De werkgever faciliteert het ontwikkelproces.
  • Wanneer een medewerker vijf jaar of korter voor de AOW-gerechtigde leeftijd zit, kan iemand met een voltijdbaan 0,2 of 0,4 fte minder gaan werken. Daar staat een salaris van 85% dan wel 70% tegenover. Er blijft sprake van volledige pensioenopbouw. Ook deze regeling is een pilot en gaat in vanaf 1 januari 2019 tot en met 1 juli 2020. De vrijkomende formatie wordt benut voor in- en doorstroom.
  • Junior docenten krijgen een contract aangeboden van vier tot zes jaar in plaats van de vaak jaarlijkse of tweejaarlijkse aanstelling. Junior docenten met wetenschappelijke ambities krijgen zo meer tijd om hun PhD af te ronden. Voor postdocs komen er meer mogelijkheden om aangesteld te worden voor de duur van bijvoorbeeld een onderzoekproject.
  • Naast bovengenoemde punten zijn er onder andere afspraken gemaakt over de implementatie van de werkplannen werkdruk/duurzame inzetbaarheid en de verlenging van aanstellingen van promovendi die te maken krijgen met zwangerschap of ouderschapsverlof.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij ABP.

Standaard of minimum-cao
Standaard cao. De cao kent daarbinnen raam- of minimumbepalingen. Hierin is expliciet aangegeven dat en in hoeverre nadere invulling op instellingsniveau mogelijk is.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: AC/LAD/FBZ, FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen).
Werkgeversorganisatie: VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten).

Klankbordgroep
Er is een klankbordgroep voor de Cao Nederlandse Universiteiten.

Achtergrond

De Cao Nederlandse Universiteiten (NU) bestaat sinds 1999.

Overgang medische faculteiten naar ziekenhuizen
Begin 2000 was er een overgang van bijna alle medische faculteiten naar de ziekenhuizen. Hierdoor ontstonden de universitair medische centra. De medische faculteiten inclusief de medisch specialisten werden overgeheveld naar de academische ziekenhuizen. Hierdoor vallen zij nu onder de Cao UMC en de HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten).