skip to Main Content

Cao Nederlandse Universiteiten (NU)

Voor werknemers in dienst van een universiteit geldt de Cao Nederlandse Universiteiten (NU). Het gaat om 55.000 werknemers.

Looptijd
1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Salarisverhoging

  • Op 1 juni 2020 een structurele salarisverhoging van 3,0%.
  • Een eenmalige uitkering van 750 euro bruto (naar rato dienstverband).

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur bedraagt 38 uur per week. Het is mogelijk hiervan af te wijken en 36 of 40 uur te werken. De werknemer kan hiervoor een verzoek bij de werkgever indienen.

Vakantieverlof
U heeft recht op 232 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Verlenging van de pilot Regeling Vitaliteitspact onder gelijke voorwaarden tot en met 31 december 2021.
  • Herformulering van de cao-tekst over mobiliteit OBP, met nadruk op het vinden van de balans voor de OBP-medewerker met betrekking tot ontwikkeling, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.
  • Bij alle universiteiten wordt een ombudsfunctie ingericht.
  • Onderzoek naar carrièreperspectieven jong WP in zowel onderwijs als onderzoek.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij ABP.

Standaard of minimum-cao
Standaard cao. De cao kent daarbinnen raam- of minimumbepalingen. Hierin is expliciet aangegeven dat en in hoeverre nadere invulling op instellingsniveau mogelijk is.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FNV, AC/LAD/FBZ, CNV Overheid, AOb
Werkgeversorganisatie: VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten).

Klankbordgroep
Er is een klankbordgroep voor de Cao Nederlandse Universiteiten.

Achtergrond

De Cao Nederlandse Universiteiten (NU) bestaat sinds 1999.

Overgang medische faculteiten naar ziekenhuizen
Begin 2000 was er een overgang van bijna alle medische faculteiten naar de ziekenhuizen. Hierdoor ontstonden de universitair medische centra. De medische faculteiten inclusief de medisch specialisten werden overgeheveld naar de academische ziekenhuizen. Hierdoor vallen zij nu onder de Cao UMC en de HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten).