skip to Main Content

Cao Arbo Unie

Voor de werknemers van Arbo Unie geldt de Cao Arbo Unie. Het gaat om 909 werknemers waarvan het merendeel arts is.

Looptijd
1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Salarisverhoging
Per 1 juni 2017 worden de cao-lonen en de salarisschalen structureel verhoogd met 2,5%. Daarbovenop volgt in juni 2017 een eenmalige uitkering ter hoogte van 2,5% over het salaris van januari 2017 tot en met mei 2017.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is 36 uur per week.

Vakantieverlof
U heeft recht op 173 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Er wordt een werkgroep ingesteld die zich mede op basis van het Generatiepact gaat buigen over de vraag hoe oudere werknemers gezond en vitaal kunnen werken tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd, en hoe ze tegelijkertijd ruimte kunnen maken voor de instroom van jongere werknemers. Dit draagt bij aan duurzame inzetbaarheid en de instroom van jonge (onervaren) medewerkers. Deze werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de werknemersorganisaties en Arbo Unie en gaat een voorstel doen t.b.v. de cao voor 2018.
  • In artikel 16.7 wordt niet benoemd tegen welk tarief de extra te rijden kilometers vergoed moeten worden. Dit artikel wordt aangevuld met de verduidelijking dat deze kilometers op basis van
    de geldende woon-werkverkeer vergoeding worden uitbetaald.
  • De met de OR overeengekomen definitie van de standplaats van medewerkers wordt in de cao (art. 1, Definities) overgenomen.

Pensioen
Het pensioen is voor het grootste deel ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao
Standaard-cao.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD, FNV, CNV Dienstenbond, De Unie
Werkgeversorganisatie: Arbo Unie

Klankbordgroep

De LAD heeft voor de meeste cao’s klankbordgroepen, die input geven voor de inzet vanuit de LAD voor een nieuwe cao. Daarnaast vindt gedurende de onderhandelingen afstemming plaats, zodat we kunnen toetsen of te maken afspraken aansluiten op de wensen van onze leden. Verder wordt het uiteindelijke onderhandelingsresultaat besproken alvorens dit via een ledenraadpleging aan de leden wordt voorgelegd.

Voor de Cao Arbo Unie bestaat een klankbordgroep in oprichting, die zal worden betrokken bij de komende cao-onderhandelingen. Bent u bedrijfsarts en wilt u zich hiervoor aanmelden? Stuur dan een mail naar bureau@lad.nl.

Achtergrond

De Cao Arbo Unie bestaat sinds 1998. Sinds 2005 is Arbo Unie aan het reorganiseren omdat het financieel slecht gaat. Hierdoor zijn de resultaten voor de Cao Arbo Unie al enkele jaren achtergebleven bij de landelijke trend. Verschillende reorganisaties hebben geleid tot het afslanken van het bedrijf. Met sociaal plannen heeft de LAD zoveel mogelijk de negatieve gevolgen voor haar leden opgevangen.

Onderhandelaar

Robert Barendse

T 088 – 13 44 100
r.barendse@lad.nl