skip to Main Content

NFU doet eindbod voor uitvoering loonruimteovereenkomst

 

De NFU heeft op 5 juli een eindbod gedaan voor de uitvoering van de loonruimteovereenkomst, die medewerkers in umc’s raakt. Het eindbod behelst een structurele salarisstijging van 0,55% en een eenmalige uitkering van € 250.

In juli 2015 werd tussen de centrales van overheidspersoneel en de overheidswerkgevers een loonruimteovereenkomst gesloten. Daarin werd onder andere afgesproken de salarissen structureel met 1,4% te verhogen als compensatie voor de aanpassing van de pensioenregeling en de daaruit voortvloeiende verlaging van het werkgeversdeel in de premie voor de pensioenopbouw.

Werknemers in umc’s hadden deze structurele loonsverhoging per 1 januari 2016 moeten ontvangen, maar in plaats van een structurele salarisverhoging hebben de umc’s destijds een eenmalige uitkering van 1,1% uitgekeerd.

Onacceptabel, vonden de centrales (voor de LAD is dat het Ambtenarencentrum). Er werd in de zomer van 2016 een kort geding aangespannen en in het najaar een petitie geïnitieerd. Op 28 juni 2017 gingen centrales weer in overleg met de NFU, maar dat leidde helaas niet tot een resultaat. Op 5 juli 2017 heeft de NFU een eindbod gedaan. Hierin zijn de volgende punten opgenomen:

  • Een structurele salarisstijging van 0,55% per 1 augustus 2017. Deze stijging komt bovenop de salarisstijging van 1% per 1 augustus 2017 die eerder al was overeengekomen in de Cao UMC 2015-2017;
  • Bij deze salarisstijging wordt de pensioenaftoppingsgrens niet gehanteerd; dit betekent dat de salarisstijging over het gehele salaris plaatsvindt;
  • Een eenmalige uitkering van € 250,- in december 2017 (parttimers naar rato).

Lees het volledige eindbod.

Met dit eindbod moet een einde komen aan de zich al twee jaar voortslepende discussie over de uitvoering van de loonruimteovereenkomst. Het eindbod wordt nu eerst door het LAD-bestuur beoordeeld en daarna met een toelichting voorgelegd aan LAD-leden in umc’s: de leden hebben het laatste woord en kunnen eind volgende week een ledenraadplegingsmailing tegemoetzien.