skip to Main Content

Akkoord voor nieuwe Cao SBOH

De LAD en de SBOH hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao SBOH, die geldt voor aios huisarts- en oudergeneeskunde, en voortaan ook voor aios-AVG. Naast een salarisverhoging van in totaal 2,8 % structureel en twee incidentele uitkeringen, wordt de regeling voor het belonen van ervaringsjaren aanzienlijk verbeterd.

De vorige Cao SBOH gold alleen voor aios huisarts- en aios ouderengeneeskunde. Omdat aios-AVG sinds 2016 ook in dienst zijn van de SBOH, was het een logische stap de werkingssfeer van de cao uit te breiden. Aios-vereniging VAAVG gaf hier uiteindelijk ook de voorkeur aan. Met het onderhandelaarsakkoord is die stap nu formeel gezet: per 1 januari 2018 vallen aios-AVG ook onder de Cao SBOH.

Belangrijkste afspraken

  • De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.
  • Er vindt twee keer een structurele salarisverhoging plaats van 1,1%, te weten per 1 juli 2018 en per 1 januari 2019. Daarnaast vindt over de maanden januari tot en met juni 2018 een nabetaling plaats van 1,1%. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering per 1 januari 2019 structureel verhoogd met 0,6%.
  • De ervaringsjarenregeling wordt verbeterd voor alle aios die vanaf 1 januari 2019 in dienst treden bij de SBOH. Er geldt dan geen onderscheid meer tussen werkervaring in het eigen specialisme of daarbuiten; vanaf die datum geeft ieder vol jaar ervaring als praktiserend arts (ook buiten het eigen specialisme) recht op een periodieke verhoging.
  • De SBOH doet twee keer een eenmalige uitkering aan aios die al voor 1 januari 2019 in dienst zijn getreden (omdat de verbeterde ervaringsjarenregeling niet voor hen geldt): in december 2018 een uitkering van 0,7% over het salaris in 2018 en in december 2019 een uitkering van 1,1% over het salaris in 2019.
  • De SBOH gaat haar informatievoorziening aan ziekenhuizen over het verschil tussen gevaluteerde en niet-gevaluteerde stages verbeteren, en gaat de afspraken hierover ook handhaven, zodat aios in ziekenhuizen niet meer worden ingezet zonder hiervoor te worden betaald.
  • De systematiek van de reiskostenvergoedings- en de verhuiskostenvergoedingsregeling wordt versimpeld om beide regelingen gebruiksvriendelijker en eerlijker te maken.
  • De SBOH voert in 2018 een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit om de arbeidsomstandigheden van aios in kaart te brengen. Zowel bij de totstandkoming van de RI&E als bij de evaluatie van de uitkomsten worden LOVAH (namens aios huisartsgeneeskunde), VASON (namens aios ouderengeneeskunde) en VAAVG (namens aios-AVG) betrokken.
  • Voor de aios-AVG zijn een aantal afspraken gemaakt die tegemoetkomen aan de specifieke situatie van deze groep.

Meer weten? Lees dan de integrale tekst van het onderhandelaarsakkoord.
Alle aios ontvangen een mailing met een toelichting op het akkoord en kunnen via deze mailing ook hun stem uitbrengen.

..