skip to Main Content

Cao-overleg GGZ van start

 

Het cao-overleg in de GGZ is op 23 januari jl. gestart. Met GGZ Nederland is een aantal procesafspraken gemaakt voor de volgende overlegronde.

LAD/FBZ heeft samen met de andere werknemersorganisaties de gezamenlijke inzet vooraf neergelegd. GGZ Nederland heeft dit niet gedaan. Zij heeft tijdens dit overleg twee voor hen belangrijke thema’s toegelicht. Dat zijn de onderwerpen vermindering van administratieve lasten voortkomende uit de cao GGZ (vereenvoudiging van de cao) en meer maatwerk voor werkgevers en werknemers.

Van de zijde van LAD/FBZ en de andere werknemersorganisaties is GGZ Nederland verzocht om deze thema’s schriftelijk nader uit te werken en hierin verdieping aan te brengen. Afgesproken is dat deze uitwerking tijdig voor aanvang van de volgende ronde aan de werknemersorganisaties wordt overlegd, zodat visies en thema’s nader kunnen worden besproken.

Kijk op www.lad.nl voor de inzet van de werknemersorganisaties. Op de cao-pagina is gedurende het onderhandelingsproces de meest actuele informatie te vinden over het cao-traject.

De volgende onderhandelingen vinden plaats op 17 maart en 4 april 2017.