skip to Main Content

LAD en VZA sluiten principeakkoord voor nieuwe Cao Apothekers in dienstverband

 

Werkgeversorganisatie VZA en werknemersorganisatie LAD hebben op 29 november 2016 een principeakkoord gesloten voor een tweede Cao voor Apothekers in dienstverband. Daarmee ligt er een stevig fundament voor toekomstgerichte vernieuwingen.

Immers, door maatschappelijke veranderingen verandert de apotheeksector snel. De beroepsuitoefening wordt steeds ingewikkelder. En dat vraagt steeds meer van apothekers en hun werkgevers. Naast verstand van zaken, het leveren van kwaliteit moeten apothekers een flexibele werkhouding hebben. Van de werkgever wordt verwacht dat hij juiste randvoorwaarden schept en zich inspant voor een gezond arbeidsklimaat. Daarom willen de cao-partijen arbeidsvoorwaardelijke thema’s gezamenlijk oppakken. Afgesproken is dat de nieuwe cao per 1 januari 2017 ingaat en loopt tot en met 31 december 2017. De afspraken zijn van toepassing op werknemers in dienst bij een werkgever die bij VZA is aangesloten.

Werknemers en werkgevers investeren

Investeren in professionaliteit, kwaliteit en opleiding van apothekers is van groot belang in verband met de wettelijke en maatschappelijke eisen aan het apothekersberoep. Werknemers moeten hun kennis en vaardigheden op peil houden. Dat betekent voor werkgevers dat ook zij investeren in de opleiding en kennis van apothekers. Cao-partijen hebben daarom afgesproken dat de opleidingskosten voor apothekers en voor apothekers in opleiding tot specialist vergoed worden.

LAD-onderhandelaar Rob Koster: “We zijn samen met de VJA zeer verheugd dat de opleiding tot apotheker specialist vanaf 2017 volledig vergoed wordt, zowel in tijd als geld. De verdere specialisering van apothekers tot behandelaar in de eerstelijns zorg is daarmee geborgd.” VZA-onderhandelaar Reinier Bax: “Met het nieuwe cao-akkoord richten cao-partijen zich nadrukkelijk op de toekomst. Professionaliteit, investeren in kennis en kwaliteit en vermindering van administratieve lasten zijn de uitgangspunten van dit akkoord.”

Belangrijkste resultaten

  • Salarisverbetering: Per 1 januari 2017 een eenmalige uitkering van 1% en een structurele salarisverhoging van 2% van de cao-loonschalen per 1 januari 2017.
  • Nieuw: Een budget functiegebonden kosten van € 3.255. Hiermee kunnen apothekers onkosten declareren die samenhangen met het werk, zoals nascholing in het kader van herregistratie. Denk bijvoorbeeld aan lidmaatschapskosten van LAD, VJA en KNMP.
  • Volledige vergoeding van de opleiding tot apotheker specialist zowel in tijd als geld.
  • Nieuw: Er is een vaste vergoeding afgesproken voor het doen van diensten met een bedrag van € 1.282 bruto per week.
  • Meer aandacht voor veilig en gezond werken van apothekers in dienstverband. Dit gebeurt door koppeling met de Cao Arbeidsomstandigheden en de Arbocatalogus van de Cao Apotheken. Cao-partijen hebben de intentie deze te moderniseren.
  • Voor 2017 hebben cao-partijen de ambitie om verantwoordelijkheid te nemen voor de pensioenregeling voor apothekers door onder meer structureel overleg te voeren met de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA).
  • Vanaf 2017 wordt een regulier overleg arbeidsvoorwaarden apothekers (ROA) ingesteld om bijvoorbeeld cao-afspraken te kunnen monitoren, signalen uit de achterbannen te bespreken en sneller in te springen op actuele ontwikkelingen. In het ROA zijn werkgevers en de werknemers vertegenwoordigd.

Over het principeakkoord

Cao-partijen de LAD en VZA zijn trots dat er evenals in 2015 een principeakkoord over deze cao bereikt is. In cao-termen is dit het maximaal haalbare resultaat wat je kunt bereiken, zowel vanuit het oogpunt van de werkgevers als de werknemers. Daarmee kunnen beide partijen het akkoord met focus op de toekomst met een positief stemadvies aan de leden voorleggen. En dat is een goede uitgangspositie om de afspraken in de cao uit te werken en te borgen. Bekijk het volledige principeakkoord.

Leden aan zet

Eerst zijn de leden aan zet om aan te geven of zij kunnen instemmen met het principeakkoord. Uiteindelijk bepalen zij of een akkoord wordt omgezet in een nieuwe cao. De ledenraadpleging onder apothekersleden is 8 december jl. van start gegaan. Tot en met 22 december 2016 kunnen zij aangeven of zij met het principeakkoord kunnen instemmen.