skip to Main Content

Naar één cao voor huisartsen in loondienst

De LAD onderhandelt met werkgeversorganisaties InEen en LHV over een eigentijds en toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenpakket voor
huisartsen in loondienst. De nieuwe cao moet dusdanig aantrekkelijk zijn, zodat huisartsen in loondienst in staat gesteld worden hun vak goed uit te kunnen blijven oefenen. De LAD krijgt veel munitie vanuit de leden en vanuit de denktank wat daarvoor nodig is. Er is veel werk aan de winkel om te komen tot een resultaat waarover de LAD-leden in de loop van 2024 hun stem kunnen uitbrengen. Op deze speciale cao-pagina vind je FAQ’s en recente nieuwsbrieven.

Onze koers voor de nieuwe cao

De LAD wil een goede cao die het werken in loondienst reëel en aantrekkelijk maakt en tegemoetkomt aan de wensen van (toekomstige) huisartsen in loondienst. Zo moet de cao bijdragen aan gunstige arbeidsvoorwaarden, bevredigende werkomstandigheden en effectieve zeggenschap. In dit document hebben we onze punten op een rij gezet. De LAD heeft het bij de onderhandelingen op 17 januari 2024 toegelicht aan de werkgeversdelegatie.

Veelgestelde vragen


Waarom één cao voor huisartsen in dienstverband?
Vanuit de LAD en werkgeverszijde (LHV en InEen) is er behoefte aan één goede cao voor huisartsen in loondienst. Een cao die de huidige huisartsen behoudt en nieuwe huisartsen aantrekt om in loondienst te werken. Andere reden is dat de Arbeidsvoorwaardenregeling voor Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) per 1 maart 2019 is opgezegd vanuit werkgeverszijde. Door de nawerking van deze regeling zijn verschillen in arbeidsvoorwaarden ontstaan voor huisartsen die hetzelfde werk doen. De nieuwe cao moet concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaan.

Hoe zijn de leden betrokken?
Een denktank met LAD-leden denkt mee en geeft feedback. De LAD-leden hebben in het voorjaar 2023 input gegeven wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe cao. Dit heeft een hele grote respons en waardevolle informatie opgeleverd voor de komende onderhandelingen. Die input van leden neemt de LAD mee bij de onderhandelingen vanaf het najaar 2023. We houden daarnaast geregeld polls over deelonderwerpen. Ook daarop hebben de leden veel munitie gegeven.
Cao-partijen werken toe naar een onderhandelingsresultaat in 2024. Vervolgens zal daarover een ledenraadpleging gehouden worden, zodat de LAD-leden kunnen aangeven of ze zich kunnen vinden in het resultaat van de onderhandelingen. De leden beslissen uiteindelijk of een akkoord omgezet kan worden in een nieuwe cao.

Wat verandert er voor het pensioen?
Totdat er definitief een nieuwe cao voor huisartsen in loondienst is, verandert er niets en blijf je bij je huidige pensioenfonds. Pensioen is wel een belangrijk gespreksonderwerp in dit cao-traject. Als lid van de LAD kun je je te zijner tijd bij de ledenraadpleging over de nieuwe cao voor huisartsen in loondienst uitspreken over de dan gemaakte keuze voor PFZW of SPH. Voorop staat dat de pensioenregeling voor huisartsen in loondienst op peil blijft en voldoende zekerheid biedt.

Wat is het verschil tussen een standaardbepaling en een minimumbepaling?
Standaardbepaling: Standaardbepalingen in de cao zijn hetzelfde voor iedereen onder deze cao. De inhoud van deze arbeidsvoorwaarde staat vast. Daarvan mag niet afgeweken worden, zowel niet in positieve als negatieve zin.
Minimumbepaling: Dat ligt anders bij een minimumbepaling. Je hebt ten minste recht op wat in de betreffende arbeidsvoorwaardenbepaling staat. Anders dan een standaardbepaling, biedt een minimumbepaling de individuele werkgever en individuele werknemer ruimte om daarbovenop extra afspraken te maken in het voordeel van de werknemer.

Wordt bij de onderhandelingen rekening gehouden met de hoge inflatie?
Inflatiecorrectie is een item dat steeds wordt meegenomen of ingebracht door de LAD aan cao-tafels.

Wat wordt de naam van de nieuwe cao?
Die staat nog niet vast. Als voorlopige werktitel houden we voor deze webpagina Cao Huisartsen in loondienst aan.

Wat gebeurt er intussen met de Cao Hidha en de AHG?
De Cao Hidha loopt nog tot 1 mei 2024. Als onverhoopt geen nieuwe cao voor huisartsen in loondienst tot stand komt, volgen voor de Cao Hidha zoals gebruikelijk cao-onderhandelingen voor een nieuwe aansluitende Cao Hidha. De situatie voor de huisartsen op wie de AHG van toepassing was en/of is blijft gelijk aan de huidige situatie. InEen heeft haar leden (werkgevers) geadviseerd om na 1 maart 2019 de salarisverhogingen van de Cao Hidha toe te passen op de AHG. Omdat het een advies is en geen verplichting voor werkgevers kan het zijn dat er in de praktijk zich verschillen voordoen op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Hoe verloopt een cao-traject?

In de infographic zie je hoe een cao-proces doorgaans verloopt. Als LAD-lid wordt je op diverse momenten betrokken. In het voorjaar 2023 was er een zeer hoge respons (bijna 50%) van de achterban voor input voor dit cao-traject. Gedurende het cao-traject bevragen we de leden op allerlei onderwerpen. Als de onderhandelingen op termijn een akkoord opleveren, dan vragen we je daarover je stem uit te brengen.

Eerste onderhandelaar

Lilian de Groot

T: 088 – 13 44 100
E: l.degroot@lad.nl

Tweede onderhandelaar

Simone Beer

T: 088 – 13 44 100
E: s.beer@lad.nl