skip to Main Content

Naar één cao voor huisartsen in loondienst

Op 10 juli 2024 is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsen in Loondienst. Na een intensief overlegtraject zijn de LAD, de LHV en InEen op 10 juli tot overeenstemming gekomen over de afspraken in de nieuwe cao voor alle huisartsen in loondienst. Het onderhandelingsresultaat bevat onder meer afspraken over een substantiële loonsverhoging van 10,5%, de mogelijkheid van een persoonlijke toeslag en meer regie over diensten. Hieronder lichten we het resultaat toe.

Omdat een nieuwe cao veel veranderingen met zich meebrengt, gaat aan de ledenraadpleging een informatietraject vooraf, zodat de huisartsen goed kunnen bepalen wat de nieuwe cao voor hen zal gaan betekenen. Begin oktober zal bekend zijn of de nieuwe cao met terugwerkend kracht per 1 augustus 2024 zal ingaan.

Onze koers voor de nieuwe cao

De LAD wil een goede cao die het werken in loondienst reëel en aantrekkelijk maakt en tegemoetkomt aan de wensen van (toekomstige) huisartsen in loondienst. Zo moet de cao bijdragen aan gunstige arbeidsvoorwaarden, bevredigende werkomstandigheden en effectieve zeggenschap. In dit document staan onze punten op een rij.

Onderhandelingsresultaat Cao Huisartsen in Loondienst 2024-2025

Veelgestelde vragen


Waarom één cao voor huisartsen in dienstverband?
Vanuit de LAD en werkgeverszijde (LHV en InEen) is er behoefte aan één goede cao voor huisartsen in loondienst. Een cao die de huidige huisartsen behoudt en nieuwe huisartsen aantrekt om in loondienst te werken. Andere reden is dat de Arbeidsvoorwaardenregeling voor Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) per 1 maart 2019 is opgezegd vanuit werkgeverszijde. Door de nawerking van deze regeling zijn verschillen in arbeidsvoorwaarden ontstaan voor huisartsen die hetzelfde werk doen. De nieuwe cao moet concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaan.

Hoe zijn de leden betrokken?
Een denktank met LAD-leden denkt mee en geeft feedback. De LAD-leden hebben in het voorjaar 2023 input gegeven wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe cao. Dit heeft een hele grote respons en waardevolle informatie opgeleverd voor de komende onderhandelingen. Die input van leden neemt de LAD mee bij de onderhandelingen vanaf het najaar 2023. We houden daarnaast geregeld polls over deelonderwerpen. Ook daarop hebben de leden veel munitie gegeven.
Cao-partijen werken toe naar een onderhandelingsresultaat in 2024. Vervolgens zal daarover een ledenraadpleging gehouden worden, zodat de LAD-leden kunnen aangeven of ze zich kunnen vinden in het resultaat van de onderhandelingen. De leden beslissen uiteindelijk of een akkoord omgezet kan worden in een nieuwe cao.

Wat verandert er voor het pensioen?
Pensioen is een belangrijk gespreksonderwerp in dit cao-traject. Voorop staat dat de pensioenregeling voor huisartsen in loondienst op peil blijft en voldoende zekerheid biedt. Omdat komende tijd het Pensioenakkoord wordt uitgewerkt is nu nog niet duidelijk hoe dit op alle vlakken bij PFZW en SPH zal uitwerken. Daarom hebben cao-partijen afgesproken dat er voor het pensioen nu niets verandert. Dat betekent dus dat huisartsen in loondienst bij hun huidige pensioenfonds blijven.

Wat is het verschil tussen een standaardbepaling en een minimumbepaling?
Standaardbepaling: Standaardbepalingen in de cao zijn hetzelfde voor iedereen onder deze cao. De inhoud van deze arbeidsvoorwaarde staat vast. Daarvan mag niet afgeweken worden, zowel niet in positieve als negatieve zin.
Minimumbepaling: Dat ligt anders bij een minimumbepaling. Je hebt ten minste recht op wat in de betreffende arbeidsvoorwaardenbepaling staat. Anders dan een standaardbepaling, biedt een minimumbepaling de individuele werkgever en individuele werknemer ruimte om daarbovenop extra afspraken te maken in het voordeel van de werknemer.

Wat gebeurt er intussen met de Cao Hidha en de AHG?
De Cao Hidha loopt nog tot 1 mei 2024. Als onverhoopt geen nieuwe cao voor huisartsen in loondienst tot stand komt, volgen voor de Cao Hidha zoals gebruikelijk cao-onderhandelingen voor een nieuwe aansluitende Cao Hidha. De situatie voor de huisartsen op wie de AHG van toepassing was en/of is blijft gelijk aan de huidige situatie. InEen heeft haar leden (werkgevers) geadviseerd om na 1 maart 2019 de salarisverhogingen van de Cao Hidha toe te passen op de AHG. Omdat het een advies is en geen verplichting voor werkgevers kan het zijn dat er in de praktijk zich verschillen voordoen op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Hoe verloopt een cao-traject?

In de infographic zie je hoe een cao-proces doorgaans verloopt. Als LAD-lid wordt je op diverse momenten betrokken. In het voorjaar 2023 was er een zeer hoge respons (bijna 50%) van de achterban voor input voor dit cao-traject. Gedurende het cao-traject bevragen we de leden op allerlei onderwerpen. Als de onderhandelingen op termijn een akkoord opleveren, dan vragen we je daarover je stem uit te brengen.

Eerste onderhandelaar

Lilian de Groot

T: 088 – 13 44 100
E: l.degroot@lad.nl

Tweede onderhandelaar

Simone Beer

T: 088 – 13 44 100
E: s.beer@lad.nl