skip to Main Content

Cao GGZ

Voor werknemers in dienst van een ggz-instelling die aangesloten is bij werkgeversorganisatie GGZ Nederland, geldt de Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het gaat om 89.000 werknemers.

Looptijd
Van 1 juni 2019 tot 1 december 2021

Salarisverhoging

  • Per 1 oktober 2019 krijgen werknemers een salarisverhoging van 3%; daarna wordt het salaris per 1 augustus 2020 nog eens met 3% verhoogd en per 1 juni 2021 met 2,1%.
  • Werknemers ontvangen in november 2021 een eenmalige uitkering van maximaal 500 euro bruto (voor parttimers naar rato van het dienstverband). Afgezet tegenover de looptijd betekent dit bij elkaar opgeteld een gemiddelde salarisverhoging van 3,3% per jaar. Het salaris van leerlingen worden gedurende de looptijd met 8-10% verhoogd.

Standaard arbeidsduur
Een werknemer werkt bij een voltijd dienstverband 1.878 uur per jaar (gemiddeld 36 uur per week). Voor aios geldt een arbeidsduur van gemiddeld 1.983 uur per jaar (gemiddeld 38 uur per week). Medisch specialisten werken gemiddeld 36 uur per week, maar kunnen een naar boven afwijkende arbeidsduur tot maximaal 45 uur per week afspreken.

Vakantieverlof
U heeft recht op 166 vakantie-uren (144 wettelijke en 22 bovenwettelijke vakantie-uren) per jaar bij een volledig dienstverband (36 uur). Voor een aios is dat 175 vakantie-uren (38/36 x 166) per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Aios (incl. aios die de Master in Addiction Medicine volgen) krijgen de kosten voor inschrijving bij de RGS vergoed. Verslavingsartsen krijgen de kosten verbonden aan registratie in het KNMG-register vergoed. De werknemer die over een registratie beschikt die ook vereist is in de vacaturetekst van de instelling, krijgt de gemaakte registratie door de werkgever vergoed.
  • Voor alle werknemers die geen doorbetaalde lestijd hebben en een verplichte opleiding via e-learning volgen, is afgesproken om lestijd als werktijd te beschouwen. Daarbij wordt per e-learning-module bepaald wat de benodigde en te compenseren lestijd is.
  • Voor de 57-plusser wordt een vrijstelling voor de slaapdienst opgenomen, tenzij de werknemer daar geen bezwaar tegen maakt.
  • Elke ggz-instelling die gespecialiseerde ggz levert, heeft een georganiseerde vorm van inspraak van medisch specialisten. Dit betekent dat in iedere ggz-instelling een medische staf wordt opgericht.
  • Tijdens de looptijd wordt een onderzoek gedaan naar gezonde roosters en belastende diensten en naar de studie-afspraak Preventie (zoals opgenomen in Hoofdstuk 9A van de cao).

Teruggave contributie (beroeps)verenigingen
De contributie voor de beroepsvereniging is in hoofdstuk 5 art 4 – ‘Vrije ruimte werkkostenregeling’ van de Cao GGZ verplicht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling opgenomen en kan daarmee dus (onbelast) worden vergoed.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao
Standaard-cao. Dit betekent dat aanvullende arbeidsvoorwaarden bovenop de cao niet zijn toegestaan, oftewel: op instellingsniveau mogen geen andere afspraken worden gemaakt over zaken die al in de cao geregeld zijn.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91.
Werkgeversorganisatie: de Nederlandse ggz.

Klankbordgroep
De LAD neemt deel aan de klankbordgroep voor de Cao GGZ van werknemersorganisatie FBZ.

Algemeen verbindend verklaring
Status: in aanvraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.