skip to Main Content

Cao GGZ

Voor werknemers in dienst van een ggz-instelling die aangesloten is bij werkgeversorganisatie GGZ Nederland, geldt de Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het gaat om 89.000 werknemers.

Looptijd
Van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024

Salarisverhoging

 • De salarissen worden:
  – per 1 juli 2022 met 2% verhoogd met een bodem van 60 euro bruto per maand (op voltijdbasis);
  – per 1 mei 2023 met 2% verhoogd (eveneens met een bodem van 60 euro bruto per maand);
  – per 1 januari 2024 met 2% verhoogd (eveneens met een bodem van 60 euro bruto per maand).
 • Werknemers krijgen per 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding van € 2,00 per thuiswerkdag.

Standaard arbeidsduur
Een werknemer werkt bij een voltijd dienstverband 1.878 uur per jaar (gemiddeld 36 uur per week). Voor aios geldt een arbeidsduur van gemiddeld 1.983 uur per jaar (gemiddeld 38 uur per week). Medisch specialisten werken gemiddeld 36 uur per week, maar kunnen een naar boven afwijkende arbeidsduur tot maximaal 45 uur per week afspreken.

Vakantieverlof
Je hebt recht op 166 vakantie-uren (144 wettelijke en 22 bovenwettelijke vakantie-uren) per jaar bij een volledig dienstverband (36 uur). Voor een aios is dat 175 vakantie-uren (38/36 x 166) per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

 • Tijdens de looptijd van de cao wordt onderzocht hoe de werkdruk onder psychiaters, verslavingsartsen en andere artsen/zorgprofessionals in dienstverband kan worden verminderd, aangezien de toename van het aantal zzp’ers voor hen mogelijk werkdrukverhogend werkt bij de invulling van diensten.
 • Tijdens de looptijd van de cao wordt onderzocht hoe psychologische en verpleegkundige beroepen meer invloed en zeggenschap kunnen krijgen op het beleid van hun ggz-instelling. Bestaande/voorgenomen vormen van medezeggenschap, zoals een medische staf, blijven bestaan/mogelijk. Een evaluatie van de effecten van de afspraak uit de vorige cao om medische staven in te stellen maakt hier onderdeel van uit.
 • De kosten voor scholing/opleiding/studies die door de wet, cao of werkgever verplicht worden gesteld, worden volledig in tijd en geld vergoed.
 • Alle werknemers krijgen vanaf 1 januari 2022 een balansbudget van maximaal 500 euro bruto per jaar (op basis van een voltijd contract). Ze kunnen zelf kiezen of ze dit budget gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling, extra vrije dagen, deelname aan het generatiepact of dat ze het bedrag laten uitbetalen.
 • Het artikel over het budget persoonlijke kosten voor medisch specialisten wordt uitgebreid. Het budget kan ook worden gebruikt voor lidmaatschapskosten van een wetenschappelijke vereniging/beroepsvereniging. Datzelfde geldt voor de kosten van individuele vakliteratuur.
 • Aios werken 48 uur per week, inclusief opleidingsuren. Er zijn signalen dat de 10 opleidingsuren niet altijd worden gehaald. Daarom wordt gedurende de looptijd van de cao een gezamenlijk onderzoek gestart om de knelpunten te verhelderen en oplossingsrichtingen te formuleren.
 • De onregelmatigheidstoeslag die werknemers ontvangen, wordt verhoogd met twee periodieken.
 • Het minimumaantal hersteluren na oproep wordt verhoogd van 6 naar 8 uur.
 • De vergoeding van de bereikbaarheidsdiensten wordt verdubbeld. Dit geldt voor aanwezigheids-, bereikbaarheids- en consignatiediensten.
 • Bij een oproep voor een verschoven of een extra dienst binnen 48 uur, krijgen werknemers naast het uurloon een vergoeding op basis van de regeling overwerk (nu is dat binnen 24 uur).
 • Er is een generatieregeling afgesproken. Vier jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd kunnen werknemers met een belastende functie minder uren gaan werken.
 • De eigen bijdrage van de reiskosten woon-werk wordt gehalveerd.
 • Coassistenten krijgen – indien zij twee maanden of langer coschappen lopen bij een instelling – een bruto onkostenvergoeding van 100 euro per maand gedurende de gehele periode. Deze regeling gaat in voor coschappen die starten vanaf september 2022.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao
Standaard-cao. Dit betekent dat aanvullende arbeidsvoorwaarden bovenop de cao niet zijn toegestaan, oftewel: op instellingsniveau mogen geen andere afspraken worden gemaakt over zaken die al in de cao geregeld zijn.

Vergoeding contributie beroeps-/vakverenigingen
De contributie voor de beroepsvereniging is opgenomen als verplicht onderdeel in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (artikel 4 van hoofdstuk 5). Dit betekent dat je werkgever deze (onbelast) kan vergoeden.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91.
Werkgeversorganisatie: de Nederlandse ggz.

Klankbordgroep
De LAD neemt deel aan de klankbordgroep voor de Cao GGZ van werknemersorganisatie FBZ.

Algemeen verbindend verklaring
Status: in aanvraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.