skip to Main Content

Cao GGZ

Voor werknemers in dienst van een ggz-instelling die aangesloten is bij werkgeversorganisatie GGZ Nederland, geldt de Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het gaat om 85.000 werknemers.

Looptijd
1 maart 2017 tot 1 juni 2019.

Salarisverhoging

  • Per 1 juli 2017 worden de salarisschaalbedragen verhoogd met 1,35%; per 1 juli 2018 nog eens met 1,60%.
  • De eindejaarsuitkering wordt per 1 december 2017 met 0,30% verhoogd naar 8,05%. Per 1 december 2018 wordt deze verder verhoogd naar 8,33%. Daarmee wordt de eindejaarsuitkering een volledige 13e maand.
  • Werknemers ontvangen tweemaal een eenmalige uitkering: op 1 oktober 2017 van 0,25% van het jaarsalaris en op 1 oktober 2018 van 0,25% (van twaalf maal het maandsalaris op 1 oktober 2018).

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is gemiddeld 36 uur per week (fulltime). Voor een aios (arts in opleiding tot medisch specialist) is dat gemiddeld 38 uur per week.

Vakantieverlof
U heeft recht op 166 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband (36 uur). Voor een aios is dat 175 vakantie-uren (38/36 x 166) per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Het ‘deelakkoord’ pensioenaftopping dat in het voorjaar van 2017 werd bereikt, is integraal onderdeel van de cao. Vanaf 2017 ontvangen alle werknemers die door de pensioenaftopping worden geraakt 100% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie in de vorm van een bruto toelage.
  • Medewerkers die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 op onregelmatige tijdstippen hebben gewerkt, krijgen een eenmalige uitkering, ter compensatie van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag (ORT) over verlofuren gedurende deze periode.
  • Werknemers kunnen een scholingsverzoek indienen. Bij afwijzing kunnen ze daartegen bezwaar maken.
  • Cao-partijen stimuleren dat zowel werkgevers als ondernemingsraden zich actief inspannen voor een eigen aanpak om de regel- en/of werkdruk te verlagen. Elke ggz-instelling moet uiterlijk 1 juli 2018 met de OR een plan hebben opgesteld.
  • Het O&O Fonds GGZ, waarbinnen sociale partners werken aan een sterke en evenwichtige arbeidsmarkt voor de ggz, doet onderzoek naar gezonde roosters en hoe om te gaan met belastende diensten. Ook wordt een checklist ontwikkeld, zodat roosteraars en werknemers hun rooster kunnen toetsen op gezondheid en duurzaamheid.

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Standaard of minimum-cao
Standaard-cao.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91.
Werkgeversorganisatie: GGZ Nederland.

Klankbordgroep
De LAD neemt deel aan de klankbordgroep voor de Cao GGZ.

Algemeen verbindend verklaring
Status: in aanvraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.