Ledenraad LAD

 
Tot 2015 kende de LAD een algemeen en een dagelijks bestuur, en een ledenvergadering. Die structuur werkte prima, maar door de toenemende diversiteit in de achterban werd het voor de LAD lastiger om de aansluiting met alle individuele leden goed te organiseren. Daar kwam bij dat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het dagelijkse en algemeen bestuur, en tussen bestuur en de ledenvergadering niet altijd helder was.

Om de organisatiestructuur te versimpelen en beter te laten aansluiten op het uitgangspunt dat de LAD een vereniging van de leden is, is daarom besloten de ledenvergadering te vervangen door de ledenraad. De ledenraad zit dicht op de voorbereiding, uitvoering en controle van het verenigingsbeleid, zodat de ledenbetrokkenheid goed is geborgd. Naast de ledenraad is er een klein bestuur, dat bestaat uit een voorzitter en twee leden, zodat bestuurlijke processen snel kunnen plaatsvinden. Met de nieuwe verenigingsstructuur kan de LAD slagvaardiger opereren en de belangen van een groeiende groep leden optimaal behartigen. De ledenraad bestaat uit twintig vertegenwoordigers, verdeeld over zestien kiesgroepen, die u hieronder ziet.
Wilt u weten wie welke kiesgroep vertegenwoordigt? Klik dan op een van onderstaande kiesgroepen.