Contributie LAD 2018

De ledenraad is sinds 1 januari 2016 sterk vereenvoudigd. Reden hiervoor is dat de oude structuur complex en niet kostendekkend was. Voortaan worden drie vaste tarieven gehanteerd, zodat voor ieder lid in één oogopslag helder is wat hij betaalt.

Contributietarieven 2018

 • Contributietarief 1: voor alle leden incl. apothekers en PA’s met een bruto jaarinkomen boven € 33.897,-: vanaf 1 januari 2018 betaalt u € 306,60.
 • Contributietarief 2: voor alle leden incl. apothekers en PA’s met een bruto jaarinkomen tot € 33.897,-. Contributietarief is 60% van contributietarief 1:
  in 2018 betaalt u € 183,96.
 • Contributietarief 3: voor alle artsen in opleiding, basic- en senior- en buitengewone leden. Contributietarief is 30% van contributietarief 1:
  in 2018 betaalt u € 91,98.

Voor het gecombineerde lidmaatschap met de Jonge Specialist betaalt u in 2018 € 97,88. Zie voor meer informatie de website van De Jonge Specialist: www.dejongespecialist.nl.

Download ook de contributietabel 2018.


Verder is het volgende afgesproken:

 • de contributiebedragen zijn excl. federatieve afdracht KNMG die eventueel moet worden afgedragen. De KNMG hanteert twee tarieven: € 42,12 voor pas afgestudeerde basisartsen (anios) en artsen in opleiding en € 126,35 voor alle andere artsen.
  Let op: als u, behalve van de LAD, lid bent van een andere federatiepartner van de KNMG (KAMG, LHV, NVAB, Verenso, NVVG of De Geneeskundestudent), dan wordt de volledige federatieve KNMG-afdracht niet via de LAD, maar via deze federatiepartner gefactureerd. Voor deze ‘dubbel-leden’ brengt de LAD enkel haar contributiedeel in rekening.
 • De partnerkorting is per 1 januari 2016 vervallen.
 • Leden die langer dan 40 jaar lid zijn, betalen geen LAD-contributie maar eventueel wel de KNMG-afdracht.
 • Wie lid is van de KNMP, ontvangt op 10% korting op de LAD-contributie.
 • Het 'Basic' lidmaatschap en het bijbehorende tarief is van toepassing op pas afgestudeerde basisartsen.
 • Klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers (in opleiding) betalen geen federatiebijdrage KNMG.

 

Wat betekent dit voor u?
Bij het vaststellen van de nieuwe contributietarieven hebben we goed gekeken welke bedragen in verhouding staan tot de diensten die we bieden: u wilt immers wel dat u wat terug krijgt voor wat u betaalt. De vernieuwde contributiestructuur is in onze ogen marktconform, zeker gezien de voordelen en diensten die er tegenover staan. Zo kunt u gebruikmaken van de individuele rechtshulp (bijvoorbeeld bij arbeidsconflicten of een reorganisatie) die ons Kennis- en Dienstverleningscentrum biedt. Daarnaast maken we ons via collectieve belangenbehartiging hard voor goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Verder krijgt u een gratis beroepsaansprakelijkheidsverzekering en korting op een aantal verzekeringen, kunt u gebruikmaken van onze financiële ledenservice en ontvangt u iedere twee weken onze nieuwsbrief en vier keer per jaar het LAD-magazine. Als u ook de federatieve KNMG-afdracht betaalt, ontvangt u tot slot iedere week het magazine Medisch Contact. Lees meer over de diensten die we bieden.

Ondanks een zorgvuldige afweging kan het gebeuren dat een aantal leden vanaf 2016 een hogere contributie moet betalen dan gewend. Dit is helaas onvermijdelijk. We hopen op uw begrip. Groot voordeel van de drie vaste tarieven is dat voor ieder lid op voorhand helder is wat hij betaalt.

Teruggave contributie via uw werkgever
In steeds meer cao's zijn bepalingen opgenomen over de vergoeding van de contributie van beroeps- en belangenorganisaties, zoals de LAD. Soms maken de werkgever en OR hier, conform de cao, ook eigen afspraken over. Dit betekent dat u mogelijk (een deel van) de contributie terug kunt krijgen via uw werkgever. Een voordeel dat aardig kan oplopen. Hoeveel precies, verschilt per werknemer. Wilt u weten wat er in uw cao is afgesproken? Bekijk dan de afspraken per cao.

Opzeggen
De statuten bepalen dat het lidmaatschap van de vereniging per kalenderjaar wordt aangegaan en dat opzegging vóór 1 december van een lopend kalenderjaar dient te geschieden om het lidmaatschap per 31 december van datzelfde kalenderjaar te beëindigen.

Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dan moet u dit dus vóór 1 december van het lopende kalenderjaar melden bij ledenadministratie@lad.nl.

Vragen?
Heeft u vragen over uw contributie, dan adviseren wij u gebruik te maken van het vragenformulier contributienota. Vult u hier alle relevante gegevens in en de LAD neemt binnen 10 werkdagen contact met u op.