skip to Main Content

Cao UMC (incl. HAMS)

Voor werknemers in dienst van een universitair medisch centrum (umc) geldt de Cao UMC. Het gaat om 67.000 werknemers. Voor academisch medisch specialisten geldt de HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten). Deze regeling maakt deel uit van de Cao UMC.

Looptijd
1 april 2015 tot en met 31 december 2017.

Salarisverhoging

 • Per 1 augustus 2015 en 1 augustus 2016 krijgen werknemers een structurele loonsverhoging van 1%.
 • Per 1 augustus 2017 krijgen werknemers een structurele loonsverhoging van 1,55%.
 • In december 2017 krijgen werknemers een eenmalige uitkering van 250 euro bruto bij fulltime dienstverband. Parttimers naar rato.
 • In april 2015 wordt een eenmalige uitkering berekend van 0,8% van 12 maal het salaris april 2015 (minimaal 350 euro bij fulltime dienstverband); deze wordt in augustus 2015 uitgekeerd.
 • Per januari 2016 krijgen werknemers een eenmalige uitkering van 200 euro bruto bij fulltime dienstverband. Parttimers naar rato.
 • De eindejaarsuitkering wordt voortaan in november uitbetaald.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is 1.872 uur per jaar (36 uur per week). Voor een academisch medisch specialist is de standaard arbeidsduur gemiddeld 40-48 uur per week, exclusief diensten. Inclusief diensten komt het neer op maximaal 55 uur gemiddeld per week. Voor een aios is de standaard arbeidsduur 2.392 uur per jaar (46 uur per week).

Vakantieverlof
Iedereen met de standaard arbeidsduur heeft recht op 168 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband. Een academisch medisch specialist heeft recht op 24 vakantiedagen per jaar bij een volledig dienstverband. Een aios heeft recht op 215 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

 • Er geldt in principe een dienstverband voor onbepaalde tijd voor medewerkers die vast werk verrichten in vaste functies.
 • De toelage onregelmatige diensten (TOD) wordt doorbetaald tijdens opgenomen vakantie-uren vanaf januari 2016, zonder verlaging van de huidige TOD-percentages.
 • Reparatie van het derde WW-jaar, zonder premieheffing voor de medewerkers; de bovenwettelijke werkloosheidsregeling wordt gehandhaafd.
 • Verplichte opleidingsonderdelen van artsen in opleiding tot specialist worden voor 100% vergoed (was 70%).
 • Er wordt los van de cao-onderhandelingen een gezamenlijke visie (NFU en specialistenvakbonden) ontwikkeld over de academisch medisch specialisten m.b.t.:
  – arbeidsverhoudingen;
  – arbeidsvoorwaarden;
  – positionering;
  – arbeidsomstandigheden.
 • Ontwikkeling aangepaste salarisstructuur voor ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici.
 • Inspanningsverplichting van de NFU richting het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om afspraken te maken over een door de overheid gefinancierd stagefonds voor coassistenten. Daarnaast worden de reiskosten van alle stagiaires inclusief coassistenten aanvullend volgens de lokale reiskostenregeling van het umc vergoed, indien de OV-kaart daarin niet voorziet.
 • De vakbondscontributie (waaronder die van de LAD) en/of contributie van de beroepsvereniging worden vergoed uit het persoonlijk budget als de medewerker dat wil.
 • Nul-urencontracten (met uitzondering van studentassistenten) en min/max-contracten worden afgeschaft c.q. beperkt.

HAMS

In de HAMS (hoofdstuk 15 in de cao) zijn de specifieke arbeidsvoorwaardelijke bepalingen voor academisch medisch specialisten opgenomen. Academisch medisch specialisten zijn medisch specialisten die uit hoofde van hun functie voor ten minste gemiddeld 18 uur per week in de patiëntenzorg werkzaam zijn, in combinatie met de specialistenopleiding, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

LOAZ
In 1995 werd een convenant gesloten met het ministerie van OCW. Hierin werd de decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming geregeld. Vanaf deze doordecentralisatie worden de arbeidsvoorwaarden vastgesteld in het LOAZ (Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen).

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds).

Standaard of minimum cao
Standaard cao.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: LAD/AC/FBZ, CMHF, CCOOP en ACOP.
Werkgeversorganisatie: NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra).

Klankbordgroep
De LAD heeft een klankbordgroep voor de Cao UMC. De klankbordgroep buigt zich over de onderwerpen die voor LAD de inzet van de onderhandelingen kunnen vormen.

Achtergrond

De Cao UMC (Universitair Medische Centra) bestaat sinds 1995. Tot 1995 werden de arbeidsvoorwaarden bepaald in de rechtspositieregeling die met het ministerie van OCW werd overeengekomen.

Ontstaan umc’s

Eind jaren negentig en begin deze eeuw werden de medische faculteiten van de universiteiten overgeheveld naar de academische ziekenhuizen. Hierdoor ontstonden de umc’s. Alleen in Maastricht behield de universiteit de medische faculteit. In 2012 is echter ook hier de overheveling van de medische faculteit naar het academisch ziekenhuis ingezet. Hierdoor is het Maastricht UMC+ ontstaan.