skip to Main Content

Cao UMC (incl. HAMS)

Voor werknemers in dienst van een universitair medisch centrum (umc) geldt de Cao UMC. Het gaat om bijna 74.000 werknemers. Voor academisch medisch specialisten geldt de HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten). Deze regeling maakt deel uit van de Cao UMC.

Looptijd
1 januari 2018 tot 1 januari 2021.

Salarisverhoging

  • Werknemers krijgen gedurende de looptijd een structurele salarisverhoging van in totaal 8,25% (2,5% per 1 augustus 2018, 2,75% per 1 augustus 2019 en 3,0% per 1 augustus 2020).
  • Het persoonlijk budget wordt per 1 januari 2019 omgezet in een structurele salarisverhoging van 0,92% (dit geldt niet voor academisch medisch specialisten, omdat hun persoonlijk budget in de vorige cao is opgenomen in het budget functiegebonden kosten). Deze structurele salarisverhoging werkt ook door in de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, onregelmatigheidstoeslagen en pensioenopbouw. Werknemers hebben tot 1 januari 2021 de mogelijkheid om niet-opgenomen persoonlijk budget op te maken conform de mogelijkheden in de cao.

Standaard arbeidsduur
De standaard arbeidsduur is 1.872 uur per jaar (36 uur per week). Voor een academisch medisch specialist is de standaard arbeidsduur gemiddeld 40-48 uur per week, exclusief diensten. Inclusief diensten komt het neer op maximaal 55 uur gemiddeld per week. Voor een aios is de standaard arbeidsduur 2.392 uur per jaar (46 uur per week).

Vakantieverlof
Iedereen met de standaard arbeidsduur heeft recht op 168 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband. Een academisch medisch specialist heeft recht op 24 vakantiedagen per jaar bij een volledig dienstverband. Een aios heeft recht op 215 vakantie-uren per jaar bij een volledig dienstverband.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Coassistenten ontvangen (naast de huidige vergoedingsregelingen) een vergoeding van 100 euro bruto per maand vanaf 1 januari 2019 tijdens de coschappen die zij lopen in een umc.
  • De NFU erkent dat werkdruk een breed ervaren knelpunt is. Ze wil via vijf sporen stappen zetten om de werkdruk te verlagen, te weten: 1. investeren in goede arbeidsomstandigheden en preventie van verzuim/uitval, 2. verruiming van de zorgverlofregelingen per 1 januari 2019, 3. kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen, 4. verdergaan met functiedifferentiatie en het weghalen van niet-zorgtaken uit het takenpakket en 5. het vergroten van de mogelijkheden voor medewerkers om zelf hun werktijden te regelen.
  • Tijdens de looptijd van de cao wordt onderzoek verricht naar best practices op het terrein van zelf roosteren, teamroosteren en gezond roosteren.
  • Bij alle umc’s wordt geïnventariseerd hoe generatiebeleid handen en voeten kan krijgen.
  • De Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling UMC (BWUMC) wordt aangepast conform de bepalingen in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), die op 1 januari 2020 ingaat. Dit betekent onder andere dat als een werknemer recht heeft op een uitkering volgens de BWUMC, de toetredingsleeftijd voor de aansluitende uitkering tot AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2020 op 56 jaar wordt gesteld. Daarnaast komt de premie voor reparatie van het zogenoemde derde WW-/WGA-jaar voor rekening van de werknemer.

HAMS

In de HAMS (hoofdstuk 15 in de cao) zijn de specifieke arbeidsvoorwaardelijke bepalingen voor academisch medisch specialisten opgenomen. Academisch medisch specialisten zijn medisch specialisten die uit hoofde van hun functie voor ten minste gemiddeld 18 uur per week in de patiëntenzorg werkzaam zijn, in combinatie met de specialistenopleiding, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

LOAZ
In 1995 werd een convenant gesloten met het ministerie van OCW. Hierin werd de decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming geregeld. Vanaf deze doordecentralisatie worden de arbeidsvoorwaarden vastgesteld in het LOAZ (Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen).

Pensioen
Het pensioen is ondergebracht bij ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds).

Standaard of minimum cao
Standaard cao.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ, ACOP (FNV), LAD, CCOOP (CNV) en NU’91.
Werkgeversorganisatie: NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra).

Klankbordgroep
De LAD heeft een klankbordgroep voor de Cao UMC. De klankbordgroep buigt zich over de onderwerpen die voor LAD de inzet van de onderhandelingen kunnen vormen.

Achtergrond

De Cao UMC (Universitair Medische Centra) bestaat sinds 1995. Tot 1995 werden de arbeidsvoorwaarden bepaald in de rechtspositieregeling die met het ministerie van OCW werd overeengekomen.

Ontstaan umc’s

Eind jaren negentig en begin deze eeuw werden de medische faculteiten van de universiteiten overgeheveld naar de academische ziekenhuizen. Hierdoor ontstonden de umc’s. Als laatste is in de eerste helft van dit decennium het Maastricht UMC+ ontstaan. Er zijn 7 umc’s in Nederland: Amsterdam UMC (locatie AMC en VUmc), Erasmus MC, LUMC, Maastricht UMC+, Radboudumc, UMCG en UMCU.

Eerste onderhandelaar LAD/FBZ

behartigt de belangen van a(n)ios, bedrijfsartsen, klinisch chemici, klinisch fysici, profielartsen, technisch geneeskundigen en ziekenhuisapothekers

Brigitte Sprokholt

T: 088 – 13 44 100
E: b.sprokholt@lad.nl

Tweede onderhandelaar LAD/FBZ

behartigt de belangen van a(n)ios, bedrijfsartsen, klinisch chemici, klinisch fysici, profielartsen, technisch geneeskundigen en ziekenhuisapothekers

Rob Koster

T: 088 – 13 44 100
E: r.koster@lad.nl

Onderhandelaar LAD

behartigt de belangen van medisch specialisten

Jan Willem Le Febre

T: 088 – 13 44 100
E: j.lefebre@lad.nl