skip to Main Content

Principeakkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

 

Nadat het overleg voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen vastliep, zijn werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91 op 15 mei opnieuw in overleg gegaan met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ze bereikten diezelfde avond een principeakkoord voor een nieuwe cao.
In het principeakkoord zijn belangrijke afspraken gemaakt over salarisontwikkeling, generatiebeleid, de doorvertaling van het pensioenaftoppingsakkoord en een nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag (ORT).

De cao-partijen kwamen op 7 april voor het laatst bij elkaar. De NVZ legde tijdens die overlegronde een bod op tafel, dat in de ogen van alle werknemersorganisaties onvoldoende was. Het cao-overleg werd abrupt afgebroken en een nieuwe cao leek ver weg. FNV, CNV en NU’91 kondigden acties aan en startten een handtekeningenpetitie. LAD/FBZ besloot daar niet aan mee te doen. “In onze ogen bood de werkgeversdelegatie ruimte voor verder overleg en we vonden het zonde om die ruimte niet te benutten”, aldus onderhandelaar Rob Koster. “Bovendien vonden we het niet in het belang van de 190.000 werknemers in ziekenhuizen om nu langdurig acties te gaan voeren, aangezien de huidige cao is afgelopen en er belangrijke onderwerpen liggen waarover in onze ogen afspraken moesten worden gemaakt.”

Afspraken

Na een korte radiostilte zijn de cao-partijen daarom toch weer met elkaar in gesprek gegaan. Na een intensieve avond onderhandelen heeft dat geleid tot een principeakkoord. Daarin zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 april 2019.
 • De salarisschalen en salarissen worden per 1 juli 2017 verhoogd met 1,75% en per 1 juli 2018 nog eens met 2%.
 • Medewerkers krijgen tijdens de looptijd drie keer een eenmalige bruto uitkering op basis van een voltijd dienstverband: € 200 in september 2017, € 200 in september 2018 en € 125 in februari 2019.
 • De vakantiebijslag wordt verhoogd van 8,0 naar 8,33%.
 • Medewerkers die in de periode 1 januari 2012 tot 1 januari 2015 op onregelmatige tijdstippen hebben gewerkt, krijgen een eenmalige uitkering ter compensatie van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag over vakantie-uren. Die uitkering bedraagt 8,3% van de daadwerkelijk verdiende onregelmatigheidstoeslag in de jaren 2012, 2013 en 2014.
  Om te zorgen dat oudere werknemers op een gezonde manier de AOW-leeftijd kunnen bereiken en de jonge generatie tegelijkertijd kan in- en doorstromen, wordt in deze cao generatiebeleid geïntroduceerd. Daarmee staat de mogelijkheid open om de arbeidsduur van medewerkers aan te passen aan de wensen en behoeften van zowel de medewerker als de instelling. Het generatiebeleid staat open voor medewerkers die op of na 1 januari 2018 en voor 1 januari 2023 60 jaar of ouder zijn of in die periode worden. Zij kunnen een vrijstelling krijgen van een deel van het aantal overeengekomen uren conform de huidige arbeidsovereenkomst, mits ten minste 50% van een voltijd dienstverband wordt gewerkt.
 • In november 2016 werd in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten het Principeakkoord Pensioenaftopping overeengekomen. Afgesproken werd toen dat dit akkoord een passende vertaling zou krijgen in de Cao Ziekenhuizen voor werknemers die ook door de pensioenaftopping worden geraakt (waaronder klinisch psychologen, SEH-artsen, klinisch chemici en fysici en ziekenhuisapothekers). Die vertaling is er nu: ziekenhuizen dragen over 2016 alsnog voor 100% bij aan het werkgeversdeel van de pensioenpremie bij medewerkers met een bruto jaarinkomen van meer dan € 101.519. Vanaf 2017 krijgen medewerkers 70%. De schaalsalarisbedragen ultimo 2016 zijn hiertoe eenmalig structureel verhoogd.
  Groot voordeel van deze afspraak ten opzichte van de AMS is dat werknemers die onder de Cao Ziekenhuizen vallen, de teruggave individueel terugzien op hun salarisstrook, waarmee het salaris is en blijft en daarmee is veiliggesteld voor eventuele toekomstige discussies.
  De deeltijdkwestie voor werknemers was eerder al geregeld in het reglement van PFZW. Voor werknemers die onder de werkingssfeer van de Cao Ziekenhuizen vallen geldt dat iedere medewerker die méér werkt dan de voor hem normaal geldende cao-werktijd, hier ook pensioen over opbouwt.
 • Aan medisch specialisten gelijkgestelde beroepsoefenaren kunnen deel uitmaken van de medische staf. Dit wordt op instellingsniveau afgesproken. Ze vallen daarmee onder de werkingssfeer van hoofdstuk 8 van de AMS (met uitzondering van artikel 8.4.4 – Budget Organisatorische Eenheden) en artikel 8.3.8 – Waarneming). Voor de LAD was dit een belangrijk punt, omdat hiermee de positionering van gelijkgestelde beroepsoefenaren, zoals klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers, is geregeld. Zij kunnen straks dus onderdeel zijn van een Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD) of meepraten in de onderhandelingen met zorgverzekeraars.
 • Artsen in opleiding tot medisch specialist zijn verplicht zich in te schrijven bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De kosten verbonden aan de inschrijving worden door de werkgever vergoed. Voor de LAD was dit een belangrijk punt.
 • De werkingssfeer van de Cao Ziekenhuizen wordt zodanig aangepast dat de procedure voor het algemeen verbindend verklaren weer een grote kans van slagen heeft en hiermee de MSB’s onder de werkingssfeer van de Cao Ziekenhuizen kunnen worden gebracht.
 • De lijst met kwaliteitsregisters die voor vergoeding in aanmerking komen, is uitgebreid met de volgende 5 verenigingen: EN (ergotherapie), NVM (mondhygiënisten), KNOV (verloskundigen), VVOCM (oefentherapeut Cesar en oefentherapeut Mensendieck) en NVKF (klinisch fysicus). Hiervoor kunnen werknemers hun scholingsbehoefte in hun scholingsplan (zie artikel ‘scholing en employability’, 3.2.19 lid 4) opnemen. Zie hiervoor ook de handreiking van de StAZ.

Toekomstbestendige afspraken

Onderhandelaar Rob Koster, die namens FBZ samen met José Klerks de onderhandelingen voerde, is blij dat de cao-partijen elkaar hebben weten te vinden. “We zijn blij dat veel punten uit onze inzet zijn meegenomen, waardoor we toekomstbestendige afspraken over positionering, vergoedingen en salarisafspraken zijn overeengekomen waar alle werknemers iets aan hebben. “

Meer weten? Lees dan het integrale principeakkoord.

LAD-leden hebben uiteraard het laatste woord. Voordat de LAD de cao ondertekent, ontvangen leden die onder deze cao vallen, een ledenraadplegingsmailing.