skip to Main Content

Medezeggenschap

Een van de speerpunten van de LAD is artsen te stimuleren invloed uit te oefenen op belangrijke beslissingen binnen hun instelling. In de medezeggenschap kunnen zij meedenken, meepraten en meebeslissen.
De ondernemingsraad (OR) heeft niet alleen een belangrijke rol bij reorganisaties, maar is ook betrokken bij onderwerpen als het veranderen van de roostersystematiek of het automatiseren van werkprocessen.
Medezeggenschap kent meerdere vormen. In enkele sectoren (gezondheidscentra, GGD’en en universiteiten) fungeert bijvoorbeeld het zogeheten lokaal overleg voor het maken van afspraken met de werkgever. 

Wat wil de LAD? 

De LAD wil dat artsen en zorgprofessionals betrokken zijn bij het beleid en de koers van hun instelling. Om die reden stimuleert de LAD haar leden om aan de medezeggenschap deel te nemen, zoals een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. De LAD wil artsen ook aansporen deel te nemen aan het lokaal overleg (geldt voor overheidssectoren zoals de GGD) om met de werkgever afspraken te maken over lokale arbeidsvoorwaarden. 

Wat doet de LAD?

De LAD informeert, ondersteunt en adviseert actieve leden in de medezeggenschap. Daarnaast vraagt ze tijdens cao-onderhandelingen aandacht voor de positie van artsen in de organisatie en de mogelijkheden om mee te praten en mee te beslissen, bijvoorbeeld door extra rechten voor OR-leden te bedingen.

Wat betekent dat voor u?

U kunt rekenen op de ondersteuning van de LAD indien u zich verkiesbaar voor de OR in uw instelling. Reageer vooral op de oproep die u ontvangt.
Als u bij een GGD werkt ontvangt u een oproep van de LAD als er plekken vacant zijn voor deelname aan het lokaal overleg. U zit dan met een onderhandelaar van de LAD aan tafel.

De LAD hecht aan korte lijnen met leden in de medezeggenschap. Wij brengen u in verbinding met de onderhandelaar die in uw instelling aan tafel zit. Door goede samenwerking tussen de OR van uw instelling en de onderhandelaars van de LAD, worden uw belangen als werknemer en die van uw collega’s beter behartigd.

Wilt u meer informatie over hoe de LAD u kan ondersteunen bij het meepraten in uw organisatie? Neem dan contact op via 088-13 44 100.